Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 13.12.2007

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 6,1 % vuonna 2006

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset jatkoivat nopeaa kasvuaan. Vuonna 2006 kuntien sosiaali- ja terveysmenot olivat yhteensä 15,2 miljardia euroa. Tämä on 871 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaali- ja terveystoimen osuus kuntien käyttökustannuksista oli 53 %. Opetus- ja kulttuuritoimeen kuntien menoista ohjautui 22 %. Opetus- ja kulttuuritoimen käyttökustannukset kasvoivat edellisten vuosien vauhdilla, 3,4 prosenttia. Kuntayhtymien sosiaali- ja terveysmenot kasvoivat 3,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastosta, joka sisältää kaikkien 431 kunnan ja 230 kuntayhtymän tiedot.

Kuntien käyttökustannukset (ilman liikelaitoksia) vuonna 2006 olivat yhteensä 28,6 miljardia euroa. Tämä on 4,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien käyttötuotot kasvoivat 6,6 %, mikä on selkeästi aiempaa enemmän. Kuntien käyttötalouden nettokustannukset asukasta kohti kohosivat 4 026 euroon. Sosiaali- ja terveystoimessa nettokustannukset asukasta kohti laskettuna olivat 2 533 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimessa 1 137 euroa.

Kuntien käyttötalouden palkat kasvoivat 2,6 % edellisestä vuodesta. Sosiaali- ja terveystoimessa palkkojen kasvu oli 3,3 % ja opetus- ja kulttuuritoimessa 1,8 %. Palveluiden ostomenot lisääntyivät 6,7 %. Palveluiden ostoista 46,8 % oli asiakaspalveluiden ostoja kuntayhtymiltä ja 12,7 % asiakaspalveluiden ostoja yksityisiltä.

Kuntien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2006 ja muutos edellisestä vuodesta
(ns. kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon)

  Käyttökustannukset1 Käyttötuotot1
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto yhteensä 1 209 5,5 321 5,2 352 9,4 0 .. 
                 
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 15 236 6,1 3 819 3,3 1 867 9,4 889 6,1
Siitä:                
Lasten päivähoito 2 170 3,3 975 3,2 286 8,9 247 4,3
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 429 ..  65 ..  24 ..  11 .. 
Muut lasten ja perheiden palvelut 403 ..  118 ..  84 ..  5 .. 
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 1 012 4,5 399 3,9 176 1,2 142 0,2
Kotipalvelut 615 5,9 349 4,2 146 6,3 89 7,3
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 422 11,7 306 8,9 221 16,8 142 25,3
Perusterveydenhuolto 3 122 5,4 1 081 1,2 411 1,8 217 1,6
Erikoissairaanhoito 4 283 5,0 119 5,7 75 66,7 16 1,0
                 
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 6 424 3,4 2 901 1,8 426 0,8 109 2,3
Siitä:                
Perusopetus 3 630 3,7 1 777 2,6 84 5,8 9 15,9
Lukiokoulutus 569 3,0 310 1,8 18 8,3 3 9,1
Ammatillinen koulutus 315 -4,1 127 -4,9 41 -18,7 6 -35,0
Ammattikorkeakoulutoiminta 243 12,3 105 2,7 27 -2,3 4 8,8
Kirjastotoimi 279 3,1 116 1,7 21 5,7 3 4,3
Liikunta ja ulkoilu 485 4,5 111 0,9 89 9,4 34 6,6
                 
Muut palvelut yhteensä 5 760 3,0 1 391 1,5 4 740 5,9 172 10,6
Siitä:                
Yhdyskuntasuunnittelu 325 3,9 153 2,3 93 17,5 28 22,6
Liikenneväylät 789 3,9 77 -2,0 217 3,5 29 8,6
Palo- ja pelastustoimi 430 1,3 87 -9,4 104 -4,4 4 2,9
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 1 662 5,1 314 1,2 1 816 -3,5 5 -10,4
                 
Käyttötalous yhteensä 28 629 4,8 8 433 2,6 7 385 6,6 1 170 6,1

1 Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Kuntayhtymien käyttökustannukset (ilman liikelaitoksia) olivat vuonna 2006 yhteensä 8,3 miljardia euroa. Sosiaali- ja terveystoimen osuus kustannuksista oli noin 77 % ja opetus- ja kulttuuritoimen vajaat 17 %. Kuntayhtymillä selkeästi suurin osa, 74 %, sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannuksista aiheutui erikoissairaanhoidosta.

Kuntayhtymien saamat myyntitulot kunnilta kasvoivat edellisestä vuodesta 5,0 %. Kuntayhtymät liikelaitoskuntayhtymiä lukuun ottamatta myyvät tuottamansa palvelut pääasiassa kunnille. Vuonna 2006 myyntitulot kunnilta kattoivat 65 % kaikkien kuntayhtymien käyttökustannuksista.

Vuonna 2006 kuntayhtymiä oli kaikkiaan 230. Näistä 84:n pääasiallisena tehtäväalueena oli terveydenhuolto, 29:n sosiaalitoimi, 69:n sivistystoimi, 38:n yhdyskuntapalvelut ja yhdeksän liiketoiminta. Lisäksi kuntayhtymien tilastoon sisältyy Kainuun maakunta -kuntayhtymä, jonka pääasiallinen tehtäväluokka ei ole määriteltävissä. Edellisestä vuodesta kuntayhtymien määrä pieneni yhdellä.

Kuntayhtymien käyttökustannukset ja -tuotot vuonna 2006 ja muutos edellisestä vuodesta
(ns. kunnan liikelaitosmallia noudattavat liikelaitokset eivät sisälly taulukkoon)

  Käyttökustannukset1 Käyttötuotot1
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Palkat
milj. €
Muutos
%
Yhteensä
milj. €
Muutos
%
Myynti-
tulot
kunnilta
milj. €
Muutos
%
Maksut
milj. €
Muutos
%
Yleishallinto yhteensä 60 8,4 25 8,1 232 2,6 210 1,5 0 .. 
                     
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 6 412 3,5 2 914 4,4 6 253 3,1 5 070 5,1 314 1,2
Siitä:                    
Vanhusten ja vammaisten laitospalvelut 171 3,1 99 6,0 169 3,8 149 4,0 9 7,5
Perusterveydenhuolto 910 7,3 464 5,0 900 8,1 734 7,1 88 4,5
Erikoissairaanhoito 4 741 4,9 2 122 4,1 4 848 4,5 3 998 4,7 192 -0,9
                     
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 1 384 3,7 662 4,1 1 428 5,5 16 1,3 11 -20,1
Siitä:                    
Ammatillinen koulutus 930 4,7 432 4,2 993 7,2 6 1,5 6 -30,4
Ammattikorkeakoulutoiminta 331 1,5 170 4,0 341 3,0 3 1,0 2 -1,6
                     
Muut palvelut yhteensä 441 12,8 69 10,0 460 13,2 129 7,0 2 3,2
                     
Käyttötalous yhteensä 8 297 4,0 3 669 4,4 8 373 4,0 5 425 5,0 327 0,3

1 Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Verrattaessa vuosien 2005 ja 2006 tietoja aikaisempien vuosien vastaaviin tietoihin on otettava huomioon Kainuun hallintokokeilun aiheuttamat muutokset. Hallintokokeilun myötä yhdeksän Kainuun kunnan sosiaali- ja terveystoimen tehtävät ovat suurelta osin siirtyneet Kainuun maakunta -kuntayhtymän hoidettavaksi. Lisäksi kuntayhtymälle siirtyi vastuu toisen asteen koulutuksen järjestämisestä ja maakunnan elinkeinojen kehittämisestä. Aiemmin tehtävät olivat hallintokokeiluun kuuluvien kuntien vastuulla. Hallintokokeilun jäsenkuntien maksuosuus Kainuun maakunta -kuntayhtymän menoihin on kuntien tilastossa kirjattu yleishallinnon tehtäväluokkaan muiden palveluiden ostoihin. Kuntayhtymien tilastossa jäsenkunnilta saatu maksuosuus on kirjattu yleishallinnon tehtäväluokkaan myyntituloihin kunnilta.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erikka Saastamoinen (09) 1734 3547, Sinikka Salmi (09) 1734 3329, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 13.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2006/ktt_2006_2007-12-13_tie_003.html