Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 21.8.2008

Kuntien sosiaali- ja terveysmenojen nopea kasvu jatkui vuonna 2007

Kuntien käyttötalouden kustannukset olivat Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan 30,1 miljardia euroa vuonna 2007. Tämä on 1,4 miljardia euroa (5,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset kasvoivat 5,6 % edellisvuodesta ja opetus- ja kulttuuritoimen 3,8 %. Kustannukset jakautuivat suurimpiin toimintalohkoihin edellisvuosien kaltaisesti. Noin 54 % kustannuksista ohjautui sosiaali- ja terveystoimeen ja 22 % opetus- ja kulttuuritoimeen. Yleishallinnon ja muiden palveluiden osuus käyttökustannuksista oli 24 %. Kuntien liikelaitokset eivät sisälly edellä mainittuihin lukuihin. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston ennakkotiedoista.

Vuonna 2007 kunnat käyttivät sosiaali- ja terveyspalvelutuotantoonsa yhteensä 16,1 miljardia euroa. Tästä noin puolet oli palvelujen ostomenoja. Sosiaali- ja terveystoimen menoista suurin osa kohdistuu erikoissairaanhoitoon, joka lohkaisee 28 % kustannusten yhteismäärästä. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset asukasta kohti olivat 837 euroa. Opetus- ja kulttuuritoimeen kunnat käyttivät yhteensä 6,7 miljardia euroa, josta yli puolet, 56 %, ohjautui perusopetukseen.

Kuntien käyttötalouden nettokustannukset asukasta kohti kohosivat 4 201 euroon, mikä on 175 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaali- ja terveystoimessa nettokustannukset asukasta kohti laskettuna olivat 2 662 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimessa 1 173 euroa.

Ennakkotilaston tiedot perustuvat kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston osin vielä tarkastamattomaan aineistoon. Lopulliset, kuntakohtaiset tiedot julkaistaan marraskuussa.

Ennakkotietoja kuntien käyttötaloudesta tehtävittäin vuonna 2007

Ns. kunnan liikelaitos -mallia noudattavien liikelaitosten kustannukset ja tuotot eivät sisälly taulukkoon.

  Käyttökustan-
nukset
1
yhteensä
1 000 €
Siitä:
Palkat ja
palkkiot
1 000 €
Käyttö-
tuotot
1
yhteensä
1 000 €
Siitä:
Maksut
1 000 €
Netto-
kustannukset
€/asukas
           
Yleishallinto 1 277 806 323 404 385 566 933 168
           
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 16 086 573 3 965 723 1 975 174 921 450 2 662
Siitä:          
Lasten päivähoito 2 264 908 1 018 930 301 137 259 367 370
Lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito 475 926 69 452 24 121 10 359 85
Muut lasten ja perheiden palvelut 433 008 129 275 82 998 4 781 66
Vanhusten laitospalvelut 880 949 396 189 177 980 143 933 133
Vammaisten laitospalvelut 184 622 10 623 3 782 1 473 34
Kotipalvelut 622 064 341 372 142 024 91 234 91
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 570 963 334 419 241 085 155 669 251
Perusterveydenhuolto 3 323 450 1 128 391 462 592 215 971 540
Erikoissairaanhoito 4 483 039 121 244 46 472 14 426 837
           
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 6 667 134 2 973 679 452 002 110 209 1 173
Siitä:          
Perusopetus 3 766 186 1 818 413 97 930 9 881 692
Lukiokoulutus 590 910 316 062 19 638 3 241 108
Ammatillinen koulutus 327 561 131 016 44 611 3 569 53
Ammattikorkeakoulutoiminta 257 189 108 790 25 223 2 929 44
Kirjastotoimi 288 489 118 723 23 755 2 834 50
Liikunta ja ulkoilu 499 506 111 319 96 140 35 370 76
           
Muut palvelut yhteensä 6 026 368 1 418 798 4 978 930 184 246 198
Siitä:          
Yhdyskuntasuunnittelu 352 333 158 406 104 807 32 454 47
Liikenneväylät 808 662 72 557 217 844 28 352 111
Palo- ja pelastustoimi 437 295 88 374 100 807 4 364 63
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 1 803 178 330 417 1 997 225 3 836 -37
           
Käyttötalous yhteensä 30 057 881 8 681 558 7 791 143 1 216 856 4 201

1 Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston ennakkotiedot 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarna Virtanen, (09) 1734 2726, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 21.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2007/ktt_2007_2008-08-21_tie_002.html