Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 21.8.2009

Kuntien sosiaali- ja terveysmenot kasvoivat edellisvuotta nopeammin vuonna 2008

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset olivat vuonna 2008 yhteensä 17,5 miljardia euroa Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen mukaan. Tämä on 8,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Käyttötalouden kustannukset olivat yhteensä 32,5 miljardia euroa ja kasvoivat edellisvuodesta 7,6 %.

Kuntien käyttökustannuksista sosiaali- ja terveystoimeen käytettiin noin 54 % ja opetus- ja kulttuuritoimeen 22 %. Yleishallinnon ja muiden palveluiden osuus käyttökustannuksista oli 24 %. Opetus- ja kulttuuritoimen kustannukset olivat yhteensä 7,1 miljardia euroa, joka on 5,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suurin osa sosiaali- ja terveystoimen menoista, 28 %, aiheutui edellisvuosien tapaan erikoissairaanhoidosta. Erikoissairaanhoidon nettokustannukset asukasta kohti olivat 906 euroa ja perusterveydenhuollon 582 euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen menoista yli puolet, 57 %, aiheutui perusopetuksesta.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset asukasta kohti laskettuna olivat 2 889 euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen 1 238 euroa. Kuntien käyttötalouden nettokustannukset asukasta kohti nousivat 4 543 euroon, joka on 325 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Ennakkotilaston tiedot perustuvat kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston osin vielä tarkastamattomaan aineistoon. Lopulliset, kuntakohtaiset tiedot julkaistaan marraskuussa.

Ennakkotietoja kuntien käyttötaloudesta tehtävittäin vuonna 2008

Ns. kunnan liikelaitos -mallia noudattavien liikelaitosten kustannukset ja tuotot eivät sisälly taulukkoon.

  Käyttökustan-
nukset
1
yhteensä
1 000 €
Siitä:
Palkat ja
palkkiot
1 000 €
Käyttö-
tuotot
1
yhteensä
1 000 €
Siitä:
Maksut

1 000 €
Netto-
kustannukset

€/asukas
           
Yleishallinto 1 372 455 341 894 393 408 307 184
           
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 17 527 529 4 281 291 2 137 819 1 034 638 2889
Siitä:          
Lasten päivähoito 2 453 566 1 111 090 329 914 283 724 346
Lasten ja nuorten laitos- ja perhehoito 541 633 76 441 30 114 11 259 96
Muut lasten ja perheiden palvelut 462 528 145 760 80 599 6 372 72
Vanhusten laitospalvelut 955 658 420 549 196 758 165 891 142
Vammaisten laitospalvelut 189 275 10 601 5 529 2 906 34
Kotipalvelut 688 223 367 737 152 870 98 998 101
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 1 814 044 387 765 267 420 180 014 290
Perusterveydenhuolto 3 603 977 1 199 111 503 493 246 313 582
Erikoissairaanhoito 4 873 114 127 138 46 700 15 027 906
           
Opetus- ja kulttuuritoimi yhteensä 7 071 672 3 121 458 479 387 113 921 1238
Siitä:          
Perusopetus 4 014 876 1 920 211 120 254 11 288 731
Lukiokoulutus 617 770 329 079 20 704 3 485 112
Ammatillinen koulutus 349 697 136 323 40 237 3 852 58
Ammattikorkeakoulutoiminta 242 508 100 059 19 370 2 228 42
Kirjastotoimi 305 636 124 636 23 023 2 787 53
Liikunta ja ulkoilu 539 280 118 222 107 566 36 865 81
           
Muut palvelut yhteensä 6 502 245 1 468 673 5 266 078 197 929 232
Siitä:          
Yhdyskuntasuunnittelu 366 262 165 188 104 759 36 712 49
Liikenneväylät 905 734 71 054 254 993 29 822 122
Palo- ja pelastustoimi 463 278 95 022 108 666 3 711 67
Toimitila- ja vuokrauspalvelut 1 950 677 341 362 1 950 677 4 609 -24
           
Käyttötalous yhteensä 32 473 903 9 213 322 8 276 724 1 346 893 4543

Käyttökustannuksiin sisältyvät toimintamenot, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytysmenot. Käyttötuottoihin sisältyvät toimintatulot ja vyörytystulot.

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston ennakkotiedot 2008. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Anu Heikkilä, (09) 1734 2309, kuntien.talous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 20.8.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous ja toiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1692. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktt/2008/ktt_2008_2009-08-21_tie_002.html