Käsitteet ja määritelmät

Murto

Luvatta tunkeutuen tehty varkaus, törkeä varkaus tai näpistys.

Pakkokeino

Pakkokeinot jaetaan usein kolmeen ryhmään: henkilöön kohdistuvat pakkokeinot, omaisuuteen kohdistuvat pakkokeinot ja tuomioistuimen määräämät pakkokeinot. Pakkokeinotilastossa pakkokeinot on kuitenkin luokiteltu siten, että ensin luetellaan henkilöön kohdistuneet pakkokeinot ja sitten omaisuuteen kohdistuneet pakkokeinot. Tuomioistuimen määräämät pakkokeinot erottuvat tilastossa siten, että pakkokeinon lyhenne päättyy O kirjaimeen. Telekuuntelu, televalvonta ja tekninen tarkkailu (pakkokeinolaki 5a luku 2003/646) eivät ole mukana tässä tilastossa.

Osa pakkokeinoina tilastoitavista tapauksista, kuten lähestymiskiellot ja liiketoimintakiellot ovat kuulutustyyppisiä (etsintäkuulutuksia), jotka aiheuttavat toimenpiteitä, jos määräystä rikotaan.

Pakkokeinoista on säädetty pakkokeinolaissa (1987/450). Lisäksi poliisilaissa on säädetty kiinniotosta (ns. poliisilakiperusteinen kiinniotto). Ulkomaalaisiin erityistilanteissa (esimerkiksi maahantulomuodollisuudet tai pakolaisuus) kohdistettavista pakkokeinoista on säädetty ulkomaalaislaissa.

Pakkokeinopäätökseen kirjataan pakkokeinon peruste, pakkokeinon lainmukaiset yleisperusteet (yksi tai useampia).

Henkilön vapauteen kohdistuvissa pakkokeinoissa voidaan käyttää myös erityisperustetta (yksi tai useampia). Esimerkiksi tyypillinen erityisperuste on, että on pelättävissä, että syylliseksi epäilty lähtee pakoon.

Piilorikollisuus

Rikos, joka ei tule poliisin tietoon ja jota siten ei rikoksena rekisteröidä.

Poliisin tietoon tullut rikos

Poliisiasiain tietojärjestelmään rikoksena talletettu asia.

Pysäköintivirhemaksu

Ajoneuvon pysäyttämis- ja pysäköintikieltojen ja -rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta määrättävä maksu. Se voidaan määrätä myös moottorikäyttöisen ajoneuvon tarpeettomasta joutokäynnistä.

Maksun määrää poliisi tai, jos kunta huolehtii valvonnasta, myös kunnallinen pysäköinninvalvoja tai hänen apulaisensa. Pysäköintivirhettä, josta on määrätty pysäköintivirhemaksu tai annettu huomautus, ei kirjata rikokseksi.

Rangaistusmääräys

Rangaistusmääräysmenettelyssä voidaan määrätä sakkorangaistus ja enintään 1000 euron suuruinen menettämisseuraamus rikkomuksesta, josta tapaukseen sovellettavassa rangaistussäännöksessä ei ole esillä olevien asianhaarain varalta säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta, sekä laillisesti vahvistetun uhkasakkokiellon rikkomisesta. Menettelyn käyttö edellyttää sekä asianomistajan että rangaistusvaatimuksen saaneen suostumusta. Rangaistusvaatimuksen antaa poliisi-, tulli- tai rajavartiomies ja itse rangaistusmääräyksen syyttäjä.

Rikesakko

Rikesakko on euromäärältään kiinteä, sakkoa lievempi varallisuusrangaistus. Sen käyttöalasta säädetään rikoslaissa ja eri rikkomuksista määrättävän rikesakon suuruudesta valtioneuvoston asetuksella. Manner-Suomessa rikesakon suuruus on kahdeksanportaisesti 10-115 euroa ja Ahvenanmaalla kuusiportaisesti 7-70 euroa.

Rikesakko voidaan määrätä

  • tieliikennelain tai ajoneuvolain lievimmistä rikkomuksista
  • jätelain mukaisen roskaamiskiellon vähäisestä rikkomisesta
  • kalastuslaissa säädetyn kalastuksenhoito- ja viehekalastusmaksun suorittamisen laiminlyönnistä tai kyseisen maksun suorittamista osoittavan tositteen määräajassa esittämisen laiminlyönnistä
  • järjestyslain järjestysrikkomuksesta ja vähäisestä toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä tai aineita koskevien säännösten rikkomisesta.

Rikesakon antaa poliisi-, tulli- tai rajavartiomies.

Rikos

Rikos on teko tai laiminlyönti, josta lainsäädännössä säädetään rangaistus.

Selvitetty rikos

Poliisin tietoon tullut rikos katsotaan selvitetyksi silloin, kun teko-olosuhteet, asianosaiset ja muut syytteestä päättämistä sekä oikeudenkäyntiä varten tarvittavat seikat on selvitetty. Asiasta päättää esitutkinnan tutkinnanjohtaja.

Selvitysprosentti

Luku ilmaisee, kuinka monta prosenttia kaikki tilastovuonna selvitetyt rikokset ovat kyseisenä vuonna tietoon tulleista rikoksista. Täten luku voi olla suurempi kuin sata.

Säilössäpitoaika

Säilössäpitoaika on se aika, jonka henkilö on pakkokeinon perusteella kiinniotettuna, pidätettynä tai vangittuna. Kiinniotto- ja pidätysvuorokaudet on laskettu tunneista, vankeusvuorokaudet on laskettu päivämääristä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2014].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/kas.html

Linkkipolku

Olet sivulla: Etusivu > Tilastot > Oikeus > Poliisin tietoon tullut rikollisuus > Käsitteet ja määritelmät

Navigointi

Tilastot

Oikeus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Linkki rss-syötteeseen

På svenska In English Tulostusversio
Hakemisto| Sivukartta| Palaute| Yhteystiedot
Förstasidan| Home
Etusivu Tilastot Tietoa tilastoista Tiedonkeruut Tuotteet ja palvelut Ajankohtaista Tilastokeskus

Haku

Tilastokeskus
Tilastokeskus PalloVaihde 029 551 1000 PalloYhteystiedot PalloTekijänoikeudet ja käyttöehdot PalloPalaute