Tieliikenteessä kuolleiden määrä alle 400 jo kolmatta vuotta peräkkäin

Vuonna 2005 tapahtui 7 022 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Niissä menehtyi kaikkiaan 379 ja loukkaantui 8 983 ihmistä. Kuolleita oli neljä enemmän kuin vuonna 2004. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien ja loukkaantuneiden määrä pysyi vuosien 2003-2004 tapaan edellisvuosia korkeammalla tasolla. Suurin osa kasvusta selittyy kuitenkin tarkempien tilastointi-perusteiden käyttöönotolla vuoden 2003 alusta alkaen. Kuolleiden määrä on pysynyt jo kolmatta vuotta peräkkäin neljänsadan alapuolella. Kevyen liikenteen hyvä turvallisuuskehitys on ollut liikennekuolemien vähenemisen taustalla 2000-luvun taitteesta.

Liikenteessä kuolleet ja loukkaantuneet 1995--2005

Vuosi Kuolleet Loukkaantuneet Henkilövahinko-
onnettomuudet
1995 441 10 191 7 812
1996 404 9 299 7 274
1997 438 8 957 6 980
1998 400 9 097 6 902
1999 431 9 052 6 997
2000 396 8 508 6 633
2001 433 8 411 6 451
2002 415 8 156 6 196
2003 379 *9 088 *6 907
2004 375 8 791 6 767
2005 379 8 983 7 022
* Tilastointi muuttunut

Vuonna 2005 tapahtuneita suurimpia muutoksia turvallisuuskehityksessä oli nuorten (15-24) liikennekuolemien määrän väheneminen selvästi. Liikennekuolemien määrä on keskimääräistä alhaisemmalla tasolla myös pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna.

Vuoden 2005 aikana kuoli 69 nuorta, kun vuonna 2004 heitä oli 95. Erityisesti henkilöautossa menehtyneiden määrä väheni. Henkilöautoissa menehtyneiden osuus ei silti ole laskenut. Kolme neljästä nuoresta menehtyy edelleen henkilöautossa. Kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa osallisista rattijuopoista 29 % oli alle 25-vuotiaita.

Lasten tieliikennekuolemien määrä palasi keskimääräiselle tasolle. Lapsia menehtyi liikenteessä 21, mikä on kahdeksan enemmän kuin vuonna 2004. Iäkkäiden tai keski-ikäisten liikennekuolemien määrissä ei tapahtunut juurikaan muutoksia. Nuorten aikuisten (25-34) liikennekuolemat sen sijaan lisääntyivät keskimääräistä korkeammalle tasolle.

Jalankulkijoita menehtyi 43 vuonna 2005, mikä on kuusi vähemmän kuin vuonna 2004. Kuolemantapaukset keskittyvät edelleen vuoden pimeimpiin talvikuukausiin. Jalankulkijoiden kuolemantapaukset taajamien ulkopuolella vähenivät. Iäkkäiden jalankulkukuolemia oli edelleen paljon. Menehtyneistä 42 % oli yli 64-vuotiaita. Suojatiekuolemien määrä on pysynyt ennallaan viime vuosina.

Pyöräilijöiden tieliikennekuolemien määrä (43) kasvoi selvästi edellisvuodesta (26). Pyöräilykuolemien määrä on kuitenkin vuosien 2001-2003 keskiarvoa alhaisemmalla tasolla. Erityisesti kesäliikenteen (kesä-elokuu) turvallisuus oli edellisvuotta huonompi. Pyöräilykuolemien määrä kesäliikenteessä palasi vuosien 2001-2003 tasolle.

Menehtyneiden moottoripyöräilijöiden määrä (30) kasvoi selvästi. Kuolleita oli kymmenen enemmän kuin vuonna 2004, sekä puolitoistakertainen määrä vuosien 2001-2003 keskiarvoon verrattuna. Myös moottoripyöräkantaan suhteutettuna menehtyneiden määrä kasvoi. Vuoden 2005 kuolemaan johtaneista moottoripyöräonnettomuuksista lähes puolet oli suistumisia.

Tasoristeysonnettomuuksissa menehtyneiden määrä oli viime vuosien tasolla. Menehtyneitä oli kahdeksan, kun vuonna 2004 menehtyneitä oli seitsemän.

Vuoden 2005 aikana tapahtui yksi suuronnettomuus (vähintään neljä menehtynyttä), jossa kuoli seitsemän ihmistä. Eräs vuoden 2005 erityispiirteistä olikin kohtaamisonnettomuuksissa kuolleiden määrän väheneminen. Tämä selittyy lähes kokonaan vuonna 2004 tapahtuneella Konginkankaan suuronnettomuudella, joka oli Suomen tieliikenteen historian tuhoisin suuronnettomuus. Tässä kohtaamisonnettomuudessa menehtyi 23 ihmistä. Sen lisäksi vuoden 2004 aikana tapahtui toinen suuronnettomuus, jossa menehtyi neljä ihmistä. Vuonna 2003 suuronnettomuuksissa ei menehtynyt yhtään ihmistä.

Vuodenajan mukaan tarkasteltuna kesäliikenteessä palattiin aiempien vuosien keskiarvon tasolle. Joka kolmas tieliikenteen uhri menehtyi kesäliikenteessä.

Vuonna 2005 rattijuopumustapauksissa menehtyi 89 ja loukkaantui 1129 ihmistä. Kuolleiden osalta määrä on viisi enemmän kuin vuonna 2004. Onnettomuuksissa, joissa joku osallinen oli lääkkeiden tai muiden huumaavien aineiden alaisena, kuoli seitsemän ja loukkaantui 79 ihmistä. Surmansa saaneita oli yhtä paljon kuin vuonna 2004. Poliisin tietoon tuli vuonna 2005 lähes tuhat rattijuopumustapausta edellisvuotta vähemmän. Tapauksia oli noin 26 000 vuonna 2005.

Suomen teillä kuoli asukaslukuun suhteutettuna vuonna 2005 enemmän ihmisiä kuin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Liikennekuolemien määrä väheni kaikissa Pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta.

Teillämme ajettiin vuonna 2005 lähes 52 miljardia kilometriä. Liikennesuorite kaikkien autojen osalta on kasvanut 2000-luvun aikana keskimäärin yli kahden prosentin vuosivauhdilla. Liikenteen kasvuvauhti hidastui hieman ollen 1,5 prosenttia vuonna 2005. Autokannan kasvuvauhti on kiihtynyt yli kolmen prosentin tasolle viime vuosina. Tällä hetkellä autoja on Suomessa jo yli 2,8 miljoonaa.

Kuva 1. Tieliikenteessä kuolleet ikäryhmän mukaan.

Kuva 2. Tienkäyttäjäryhmän osuus tieliikenteessä kuolleista.


Päivitetty 10.8.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenneonnettomuustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-758X. 2005, Tieliikenteessä kuolleiden määrä alle 400 jo kolmatta vuotta peräkkäin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ton/2005/ton_2005_2006-08-10_kat_001.html