Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Televiestintä 2006

Liittymämäärien kehitys Kiinteät puhelinliittymät

Kiinteiden puhelinliittymien määrä on laskenut Suomessa jo useiden vuosien ajan. Vuoden 2006 aikana liittymämäärä laski edelleen ja vuoden lopussa liittymiä oli hieman yli 1,9 miljoonaa – 36 liittymää sataa asukasta kohti. Liittymien kokonaismäärä kattaa sekä perinteiset puhelinliittymät että ISDN-kanavat. ISDN-kanavien osuus liittymämäärästä oli 24 prosenttia.

Kiinteistä puhelinliittymistä (pl. yleisöpuhelimet) 65 prosenttia oli kotitalouksien käytössä ja 35 prosenttia muussa käytössä, kuten yrityksillä ja julkisella sektorilla.

ISDN-perusliittymien määrä väheni vuoden 2006 aikana lähes neljänneksen edellisvuodesta, ja vuoden lopussa niitä oli noin 96 000. Myös ISDN-järjestelmäliittymien määrä väheni ollen vuoden 2006 lopussa hieman vajaa 9 000 liittymää, kun vuotta aiemmin niitä oli noin 9 800 liittymää. ISDN-perusliittymistä reilu kymmenen prosenttia oli kotitalouksien käytössä.

Teleyritysten ylläpitämiä yleisöpuhelimia ilmoitettiin olleen vuoden 2006 lopussa enää noin 1 300.

Laajakaistaliittymät

Laajakaistaliittymiä oli Suomessa vuoden 2006 lopussa kaikkiaan yli 1,4 miljoonaa. Näistä hieman yli 1,2 miljoonaa oli DSL-liittymiä, jotka kattavat teleyritysten loppukäyttäjille toimittamat xDSL-liittymät (1 141 765), taloyhtiöille toimitetut liittymät (1 647) sekä kiinteistöliittymät (68 885), jotka teleyritykset jakavat loppukäyttäjille. Tiedot eivät sisällä taloyhtiöille toimitettuja xDSL-liittymiä loppuasiakastasolle jaettuna.

Vuoden 2006 lopussa loppukäyttäjille toimitetuista DSL-liittymistä ja kiinteistöliittymistä 80 prosenttia oli kotitalouksien käytössä ja 20 prosenttia yritysten käytössä. Kaapelimodeemit ovat pääsääntöisesti kotitalouksien käytössä. Muihin liittymiin lukeutuvista WLAN-liittymistä (yhteensä 4 820 liittymää) 87 prosenttia oli kotitalouksien käytössä. Myös valtaosa (81 prosenttia) lopuista muiksi liittymiksi kirjatuista liittymistä (yhteensä 29 585 liittymää) oli kotitalouksien käytössä.

Kaikista laajakaistaliittymistä 29 prosenttia ilmoitettiin olleen siirtonopeudeltaan 2 Mbit/s tai sitä nopeampia; 19 prosentilla siirtonopeus oli vähintään 2 Mbit/s, mutta alle 8 Mbit/s ja 10 prosentilla siirtonopeus oli 8 Mbit/s tai sitä suurempi. Luvut ovat kuitenkin vain suuntaa-antavia, sillä erittely yhteysnopeuksittain ei ole täysin kattava.

Matkapuhelinliittymät

Matkapuhelinliittymien määrä ylitti kiinteiden puhelinliittymien määrän Suomessa jo 1990-luvun lopussa. Matkapuhelinliittymien määrä on kasvanut vuosittain ja liittymämäärä kasvoi myös vuonna 2006. Kiinteiden puhelinliittymien vähenemisen ja matkapuhelinliittymämäärän kasvun myötä vuoden 2006 lopussa matkapuhelinliittymien määrä oli jo kolminkertainen verrattuna kiinteiden puhelinliittymien määrään.

Vuoden lopussa liittymiä oli kaikkiaan lähes 5,7 miljoonaa, mikä oli noin 108 liittymää sataa asukasta kohti. Pre-paid -liittymien osuus kokonaisliittymämäärästä oli kahdeksan prosenttia. Kaikista matkapuhelinliittymistä noin 22 prosenttia oli yritysten käytössä.

Palveluiden volyymi Paikallispuhelinverkosta soitetut puhelut

Kiinteästä puhelinverkosta lähtevä liikenne väheni aiempien vuosien tapaan vuonna 2006. Paikallispuhelinverkosta soitettiin vuonna 2006 vajaa 1,3 miljardia puhelua ja puheluminuutteja kertyi lähes 5,4 miljardia. Puheluista noin 35 prosenttia ja puheluminuuteista noin 60 prosenttia soitettiin kotitalouksien liittymistä. Kotitalousliittymistä soitettujen puheluiden osuus on viime aikoina laskenut, sillä vielä vuonna 2004 paikallispuhelinverkosta lähteneistä puheluista lähes puolet, 48 prosenttia, soitettiin kotitalouksien liittymistä (kotitalouksien käytössä olleista liittymistä soitettujen puheluminuuttien osuus oli tuolloin 62 prosenttia).

Dial-up -liikenteen eli soittosarjaliikenteen osuus puheluminuuteista oli 16 prosenttia vuonna 2006.

Vuonna 2006 paikallispuhelinverkosta soitetuista puheluista 38 prosenttia oli paikallispuheluja, 10 prosenttia kaukopuheluja, kaksi prosenttia ulkomaanpuheluja, 27 prosenttia matkaviestinverkkoon suuntautuneita puheluja ja 23 prosenttia muita puheluja, kuten puheluita yritysnumeroihin ja valtakunnallisiin palvelunumeroihin.

Paikallispuhelinverkosta soitettujen puheluminuuttien jakauma oli seuraava: minuuteista 48 prosenttia kertyi paikallispuheluista, 10 prosenttia kaukopuheluista, kolme prosenttia ulkomaanpuheluista, 17 prosenttia matkaviestinverkkoon soitetuista puheluista ja 22 prosenttia muista puheluista.

Matkaviestinpalvelut

Matkapuhelimista soitettujen puheluiden volyymi – niin kappalemääräisesti kuin minuuteissakin – on kasvanut Suomessa vuosi vuodelta. Matkapuhelimista soitettujen puheluiden määrä oli jo vuonna 2002 suurempi kuin paikallispuhelinverkosta soitettujen puheluiden määrä. Vaikka kiinteästä verkosta soitettujen puheluiden keskipituus on ollut suurempi kuin matkapuhelimista soitettujen puheluiden, vuonna 2005 myös matkapuhelimista soitettujen puheluminuuttien määrä ylitti ensimmäistä kertaa paikallispuhelinverkosta soitettujen minuuttien kokonaismäärän. Puheluiden ja puheluminuuttien kokonaismääriä tarkasteltaessa huomattakoon kuitenkin, että tilasto ei kata IP-verkoissa välitettäviä puheluita eikä näin ollen kuvaa kaikissa verkoissa soitettujen puheluiden ja puheluminuuttien kokonaismääriä.

Vuonna 2006 matkapuhelimista soitettiin kaikkiaan lähes 4,5 miljardia puhelua. Puheluminuutteja kertyi noin 12,7 miljardia. Puheluista 72 prosenttia soitettiin yksityisasiakkaiden käytössä olleista liittymistä ja 28 prosenttia yritysten käytössä olleista liittymistä. Puheluminuuteista 71 prosenttia soitettiin yksityisliittymistä.

Matkapuhelimista soitetuista puheluista 83 prosenttia suuntautui kotimaisiin matkapuhelinliittymiin, 15 prosenttia kotimaisiin kiinteisiin liittymiin ja kaksi prosenttia ulkomaisiin (kiinteisiin ja matkapuhelin-) liittymiin. Minuuttien jakauma suuntautuvuuden mukaan oli vastaavasti 84 prosenttia, 14 prosenttia ja kaksi prosenttia.

Matkapuhelimista soitetun puheluvolyymin lailla myös lähetettyjen tekstiviestien sekä multimediaviestien määrät kasvoivat edellisvuodesta vuonna 2006. Vuonna 2006 tekstiviestejä lähetettiin kaikkiaan noin 3,1 miljardia, keskimäärin 544 viestiä liittymää kohden, kun vuonna 2005 viestejä lähetettiin hieman yli 2,7 miljardia, mikä oli keskimäärin 507 viestiä liittymää kohden (tekstiviestit sisältävät myös tekstiviestitse lähetetyt palvelupyynnöt eli erityismaksulliset tekstiviestipalvelut, kuten soittoäänet ja logot tai esimerkiksi uutispalvelut).
Lähetettyjen multimediaviestien määrä kasvoi 35 prosenttia edellisvuodesta ja vuonna 2006 niitä lähetettiin kaikkiaan 21,6 miljoonaa.

Matkaviestinnässä pakettikytkentäisen datasiirron kokonaisliikennemäärä kolminkertaistui vuodesta 2005 ja oli vajaa 100 000 gigatavua vuonna 2006.

Teleyritysten henkilöstö ja talous

Teleyrityksissä työskenteli vuonna 2006 keskimäärin 14 487 henkilöä, mikä oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2005, jolloin henkilöstömäärä oli keskimäärin 16 385. Teleyritysten henkilöstömäärä on vähentynyt vuosittain vuoden 2001 jälkeen.

Teleyritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 2006 kasvoi kuusi prosenttia edellisvuoden liikevaihtoon verrattuna. Liikevaihtoa kertyi hieman yli 4,5 miljardia euroa. Kiinteän verkon puhelinliiketoiminnan (paikallis- ja kaukopuhelintoiminta sekä kansainvälinen puhelintoiminta) yhteenlaskettu liikevaihto laski edellisvuodesta, matkaviestinnän ja muuksi toiminnaksi kirjatun toiminnan liikevaihto sen sijaan kasvoi. Datasiirron liikevaihto säilyi suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Vuonna 2006 matkaviestinnän osuus teleyritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta oli 50 prosenttia. Pääosa matkaviestinnän liikevaihdosta kertyi puhepalveluista, sillä lisäarvopalveluiden osuus matkaviestinnän liikevaihdosta oli 11 prosenttia (noin kuusi prosenttia kokonaisliikevaihdosta). Kiinteän verkon puhelinliiketoiminnan osuus teletoiminnan liikevaihdosta on laskenut viime vuosina ja vuonna 2006 se oli vajaa 13 prosenttia. Datasiirron osuus kokonaisliikevaihdosta oli noin 17 prosenttia, josta kuluttaja-internetin (henkilöasiakkaiden käyttämät internet-palvelut ml. asennus-, kytkentä-, avaus- ja kuukausimaksut ja tietoturva-palvelut) osuus oli noin 35 prosenttia (kuusi prosenttia kokonaisliikevaihdosta). Muun toiminnan liikevaihto-osuudesta noin kolmannes eli lähes seitsemän prosenttia kokonaisliikevaihdosta kertyi laitemyynnistä.

Teleyritysten investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin alenivat vuonna 2006 noin 10 prosenttia edellisvuodesta. Investointeja tehtiin 444 miljoonan euron arvosta. Televerkkoinvestointien osuus tästä oli 86 prosenttia. Investoinnit televerkkoihin olivat yhteensä 380 miljoonaa euroa, mikä oli noin viisi prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Telelaitteiden tuotanto ja ulkomaankauppa

Telelaitteita valmistava teollisuus kehittyi – niin henkilöstömäärällä kuin tuotannon kokonaisarvollakin mitattuna – suotuisasti 2000-luvun alkuun asti, mutta vuonna 2001 tapahtui käänne, jolloin tuotannon kokonaisarvo supistui edellisvuodesta. Sama kehitys jatkui vuosina 2002 ja 2003, jolloin myös alan henkilöstömäärä väheni vuosittain. Vuosina 2004 ja 2005 kehitys telelaitteita valmistavassa teollisuudessa oli jälleen positiivinen, kun sekä henkilöstömäärä että tuotannon kokonaisarvo kasvoivat edellisvuosista.

Telelaitteiden ulkomaankaupan arvo kasvoi vuoteen 2000 asti, mutta sen jälkeen arvo laski vuosittain. Vuonna 2005 telelaitteiden ulkomaankaupan arvo kääntyi jälleen kasvuun ja vuonna 2006 kaupan arvo säilyi suurin piirtein vuoden 2005 tasolla. Vuonna 2006 telelaitteiden tuonnin arvo kokonaistuonnista oli 3,5 prosenttia ja telelaitteiden osuus kokonaisviennin arvosta 13,7 prosenttia.

Lähde: Televiestintä 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 5.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2006, Televiestintä 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2006/tvie_2006_2007-06-05_kat_001_fi.html