Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Teleyritysten henkilöstö ja talous

Teleyritysten henkilöstömäärä on viime vuosina supistunut vuosittain ja vuonna 2008 henkilöstömäärä laski edelleen. Henkilöstömäärä väheni edellisvuodesta 11 prosenttia ollen noin 12 000 henkilöä.

Teleyritysten yhteenlaskettu liikevaihto supistui vuonna 2008 edellisvuodesta noin viisi prosenttia ollen vajaat 4,3 miljardia euroa. Liikevaihdosta lähes puolet, 48 prosenttia, kertyi matkaviestinnästä, 38 prosenttia kiinteän verkon liiketoiminnasta ja loput, reilut 14 prosenttia muusta toiminnasta, kuten laitemyynnistä ja kaapelitelevisio-, TV- ja radio-ohjelmajakelupalveluista.

Matkaviestinnän liikevaihtoa kerryttivät puhepalvelut, lisäarvopalvelut, datasiirtopalvelut ja yhdysliikenne-, roaming- ja muut verkko-operaattorituotot. Merkittävimpänä tulon lähteenä matkaviestinnässä ovat edelleen puhepalvelut, joiden osuus matkaviestinnän liikevaihdosta vuonna 2008 oli 53 prosenttia. Lisäarvopalveluista saadun liikevaihdon osuus matkaviestinnän liikevaihdosta oli 11 prosenttia, datasiirtopalveluiden osuus seitsemän prosenttia ja verkko-operaattorituottojen osuus 29 prosenttia.

Kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihdosta reilu kolmasosa, noin 36 prosenttia, kertyi puhepalveluista ja noin 64 prosenttia datasiirtopalveluista ja muista kiinteän verkon palveluista.

Muun toiminnan liikevaihdosta 46 prosenttia kertyi laitemyynnistä ja 17 prosenttia kaapelitelevisio-, TV- ja radio-ohjelmajakelupalveluista.

Teleyritysten yhteenlasketusta kokonaisliikevaihdosta vajaa puolet, 46 prosenttia kertyi kotitalouksilta ja loput noin 54 prosenttia yrityspalveluista.

Teleyritysten investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin pysyttelivät vuonna 2008 vuoden 2007 investointien tasolla. Investointeja tehtiin kaikkiaan 437 miljoonan euron arvosta. Aineellisiin investointeihin lukeutuvat televerkkoinvestoinnit olivat hienoisesti suuremmat kuin edellisvuonna. Teleyritykset investoivat verkkoihin kaikkiaan noin 378 miljoonaa euroa, mikä oli noin 87 prosenttia aineellisten investointien arvosta.


Lähde: Televiestintä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 9.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2008, Teleyritysten henkilöstö ja talous . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2008/tvie_2008_2009-06-09_kat_003_fi.html