Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 8.6.2012

Kostnaden för arbetad timme ökade med 2,0 procent under januari - mars

Under januari–mars 2012 ökade arbetskraftskostnaderna för den privata sektorn med 2,0 procent jämfört med motsvarande period året innan. Arbetskraftskostnaderna exkl. poster av engångsnatur, såsom resultatpremier, ökade med 2,6 procent från motsvarande period. Under januari–mars 2012 steg förtjänstnivåindexet med 3,7 procent inom den privata sektorn. Inom statsektorn ökade arbetskraftskostnaderna 4,7 procent under january-march.

Eftersom tidsserien enligt den nya metoden är tillgänglig först fr.o.m. början av år 2007, har indexuppgifterna inte kunnat säsongrensas. Tidpunkten då de s.k. rörliga söckenhelgerna, såsom påsken och trettondagen, infaller inverkar på jämförbarheten av uppgifterna både för hela året och för årets första, andra och fjärde kvartal. Statistikcentralen publicerar säsongrensade och arbetsdagskorrigerade serier, då det finns tillräckligt med observationen för att räkna ut tillförlitliga resultat. Under den första kvartalet år 2012 det var en söckenhelg liksom ett år tidigare.

Vid den näringsgrensvisa beräkningen ökade kostnaderna för arbetad timme inom industrin med 2,9 procent under januari–mars 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Kostnaderna ökade med 5,0 procent inom metallindustrin och inom byggverksamheten ökade kostnaderna med 2,3 procent under januari–mars 2012 jämfört med motsvarande period året innan. Tjänster inom företagsekonomi var ökningen 1,3 procent.

Årsförändring av arbetskraftskostnaderna inom näringrenar totalt, inom industri, byggverksamhet och service enligt TOL 2008

Kod Näringsgren Arbetskraftskostnader, årsförändring
Arbetskraftskostnader,
totalt
Arbetskraftskostnader,
exkl. engångsposter
B-S Totalt 2,0 2,6
B-E Industri 2,7 2,9
F Byggverksamhet 2,3 4,0
G-N Service 1,3 2,0
J-R Statsektorn 4,7 4,7

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. 1:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/2012/01/tvki_2012_01_2012-06-08_tie_001_sv.html