Finlands officiella statistik

Arbetskraftsundersökning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sysselsättningen bland män började öka år 2016
12.4.2017
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa sysselsättningstalet för 15 - 64-åringar 68,7 procent år 2016. Det relativa sysselsättningstalet ökade med 0,6 procentenheter från år 2015. Ökningen berodde framför allt på det relativa sysselsättningstalet för män, som steg med över en procentenhet från 68,5 procent till 69,8 procent år 2016. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor var nästan oförändrat och uppgick till 67,6 procent år 2016. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens årsöversikt Työvoimatutkimus 2016, aikasarjatiedot 2007 - 2016 (ung. Arbetskraftsundersökningen 2016, tidsserieuppgifter 2007 - 2016).

Nästa offentliggörande:
27.4.2017

Beskrivning: Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 000 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela den 15-74-åriga befolkningen. I samband med arbetskraftsundersökningen görs också en s.k. ad hoc-modul, vars ämne varierar från år till år.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetsförhållanden, arbetskraft, arbetsliv, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsmarknaden, arbetsmarknadsställning, arbetstid, arbetstimmar, deltidsarbete, företagare, heltidsarbete, långtidsarbetslös, löntagare, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, permittering, privata sektorn, relativt arbetslöshetstal, relativt sysselsättningstal, relativt arbetskraftstal, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, ungdomsarbetslöshet, utanför arbetskraften, veckoarbetstid, visstidsarbete, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Innehållet i databastabellerna om arbetskraftsundersökningen har utökats
23.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/index_sv.html

Dela