Julkaistu: 2.5.2019

Valtiolla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3 637 euroa vuonna 2018

Tilastokeskuksen mukaan valtiolla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani oli 3 637 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 915 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää tehtäväkohtaisen palkan ja henkilökohtaisten lisien lisäksi työaikalisät ja luontoisedut, mutta ei ylityöpalkkoja, lomarahoja tai tulospalkkioita.

Korkein mediaaniansio tutkijakoulutusasteen suorittaneilla palkansaajilla

Koulutuksen mukaan tarkasteltuna säännöllisen työajan korkein mediaaniansio oli tutkijakoulutusasteen tutkinnon suorittaneilla kokoaikaisilla palkansaajilla, 5 201 euroa kuukaudessa. Valtiolla työskenteli 2 585 tutkijakoulutusasteen suorittanutta kokoaikaista palkansaajaa vuoden 2018 marraskuussa. Seuraavaksi korkein mediaaniansio oli ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneilla palkansaajilla, 4 646 euroa kuukaudessa. Valtiolla vuonna 2018 työskennelleistä kokoaikaisista palkansaajista 21 181, eli noin 30 prosenttia, oli suorittanut ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon.

Suurin osa tutkijakoulutus- tai ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneista palkansaajista työskenteli erityisasiantuntijatason tehtävissä. Tilaston mukaan valtiolla työskenteli vuoden 2018 marraskuussa yhteensä noin 73 000 palkansaajaa, joista kokoaikaisia oli 69 906.

Valtion kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani koulutuksen mukaan 2018

Valtion kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan ansion mediaani koulutuksen mukaan 2018

Ylemmän ja alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden palkansaajien mediaaniansioiden ero oli suuri, 1 325 euroa kuukaudessa. Ylempää korkeakouluastetta matalammin koulutettujen palkansaajien mediaaniansioiden väliset erot taas olivat melko pieniä. Esimerkiksi alemman korkeakouluasteen ja toisen asteen tutkinnon suorittaneiden palkansaajien mediaaniansioiden välinen ero oli vain 137 euroa kuukaudessa. Kaikissa ylempää korkeakouluastetta matalammissa koulutusasteissa yleisin ammattiryhmä oli asiantuntijat.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Alemman ja ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden mediaaniansioiden välinen ero kasvaa mitä pidempään valmistumisesta on

Alla olevassa kuviossa tarkastellaan valtiosektorilla kokoaikaisesti työskentelevien palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansioita vuoden 2018 marraskuussa palkansaajan korkeimman ja viimeisimmän tutkinnon valmistumisvuoden sekä koulutusasteen mukaan. Kuvioon on rajattu valmistumisvuodet 2007–2017.

Valtion kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio vuonna 2018 koulutusasteittain tutkinnon valmistumisvuoden mukaan

Valtion kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio vuonna 2018 koulutusasteittain tutkinnon valmistumisvuoden mukaan

Alemman ja ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneilla ero mediaaniansioiden välillä oli sitä suurempi mitä pidempään valmistumisesta oli, kun vertailtiin samana vuonna eri koulutusasteilta valmistuneiden mediaaniansiota. Vuonna 2007 ylempään korkeakoulututkintoon valmistuneilla mediaaniansio oli 4 658 euroa kuukaudessa, kun taas samana vuonna alempaan korkeakoulututkintoon valmistuneilla mediaaniansio oli 3 252 euroa kuukaudessa.

Toisen asteen ja alemman korkeakouluasteen tutkintoon vuosina 2007–2011 valmistuneiden mediaaniansiot vuoden 2018 marraskuussa olivat hyvin lähellä toisiaan. Esimerkiksi vuonna 2007 toisen asteen tutkinnon suorittaneiden säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 317 euroa kuukaudessa ja samana vuonna alemman korkeakoulututkinnon suorittaneilla palkansaajilla mediaaniansio oli 3 252 euroa.

Vuonna 2012 tai sitä myöhemmin toisen asteen ja alemman korkeakouluasteen tutkintoon valmistuneilla mediaaniansioiden ero oli suurempi. Vuonna 2017 toisen asteen tutkintoon valmistuneiden säännöllisen työajan mediaaniansio oli 2 522 euroa kuukaudessa kun taas alemman korkeakouluasteen tutkintoon valmistuneiden mediaaniansio oli 3 060 euroa kuukaudessa.

Valtion kuukausipalkkatilasto kuvaa valtion budjettitalouden piirissä työskenteleviä palkansaajia. Tilastokeskus muodostaa valtion kuukausipalkat -tilaston Palkeiden keräämästä TAHTI-aineistosta.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.valtio@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 2.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Valtion kuukausipalkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3460. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vkp/2018/vkp_2018_2019-05-02_tie_001_fi.html