Värderingar och åsikter i Finland (ESS)

Denna studie är en del av den europeiska socialundersökningen (ESS, European Social Survey) som känns i Finland under namnet ”Värderingar och åsikter i Finland”.

Vad undersöker man?

Värderingar och åsikter i Finland -undersökningen är en del av ett omfattande europeiska forskningsprojekt, som cirka 30 länder medverkar i. Ämnesområden är bl.a. medborgarnas personliga välbefinnande och hur rättvist man upplever att samhället är.
Undersökningen behövs för att få en tillräckligt heltäckande bild av förändringarna i samhället och för att nå en bättre förståelse av dem. De insamlade uppgifterna om åsikter utnyttjas av forskare, beslutsfattare, medborgarorganisationer och medier.
Undersökningen genomförs i Finland i samarbete mellan Statistikcentralen och Åbo universitet. Statistikcentralen är ansvarig för datainsamlingen.

När och hur samlar man in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifter genom intervjuer. För undersökningen har 3 400 personer i åldern 15 år och äldre slumpmässigt tagits ut. Varje svarande representerar med sina svar omkring 1 300 personer som bor i Finland. Deltagandet ger undersökningsresultaten en så täckande och riktig bild som möjligt av de erfarenheter och åsikter som invånarna i Finland har.

Datasekretess

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Enskilda svarspersoners uppgifter kan inte identifieras i undersökningsmaterialet.

Hur besvaras enkäten?

De som valts ut för undersökningen får ett brev hem med posten. Statistikintervjuaren tar sedan kontakt med dem för att komma överens om en intervju. Intervjun görs genom en personlig träff med intervjupersonen. Deltagandet kräver inga särskilda kunskaper eller färdigheter och deltagaren behöver inte förbereda sig inför intervjun.

Tilläggsinformation

Statistikcentralen:
överaktuarie Henna Attila, tfn 029 551 3378, henna.attila@stat.fi
överaktuarie Johanna Koivula, tfn 029 551 3571, johanna.koivula@stat.fi
överaktuarie Juhani Saari, tfn 029 551 3537, juhani.saari@stat.fi

Åbo universitet:
professor Heikki Ervasti, tfn 029 450 2158, heikki.ervasti@utu.fi

Webbplats

http://www.europeansocialsurvey.org

http://www.fsd.uta.fi//aineistot/kvdata/ess.html (på finska)

Undersökningsmaterial

Följebrev (pdf)
Broschyr (pdf)
Broschyr om dataskydd (pdf)