Bibliotekets samlingar

Statistiksamling

Statistikbiblioteket har Finlands mest omfattande samling av statistik både i tryckt och elektronisk form. Det finns statistik från Finland och olika länder i världen samt internationella organisationers statistik. De äldsta publikationerna är från 1850-talet och särskilt den äldsta statistiken om Finland finns i digitaliserad form i Nationalbibliotekets tjänst Doria.

Publikationerna i statistikbibliotekets samling kan sökas i databasen Tilda.

Statistik om Finland

Den inhemska statistiksamlingen innehåller Finlands officiella statistik (FOS) fr.o.m. år 1856, Statistikcentralens övriga statistikproduktion och statistik som produceras av andra myndigheter inom den offentliga förvaltningen. Samlingarna innehåller också statistik och översikter som producerats av flera organisationer inom näringslivet och branschorganisationer.

Samlingen Historisk statistik innehåller gamla statistikpublikationer i digital format i Nationalbibliotekets tjänst Doria. Det digitaliserade materialet omfattar statistiska årsböcker för Finland samt statistikpublikationer om val, befolkning, utbildning och industri från och med mitten av 1850-talet. Det digitaliserade materialet ökar hela tiden.

Statistikcentralens statistikdatabaser
StatFin, tidsseriedatabasen Astika, Befolkningsstatistiktjänsten samt Statistikcentralens övriga avgiftsfria och avgiftsbelagda databaser kan användas via Statistikbibliotekets terminaler.

Statistiska årsböcker på internet

Statistisk årsbok för Finland är en allmän publikation med de centralaste statistikuppgifterna om samhället och dess utveckling under de senaste åren och decennierna. Tabellerna i årsböckerna innehåller källhänvisningar som hjälper till att hitta den ursprungliga källan för uppgiften. 

Utländsk och internationell statistik

Bibliotekets tryckta samlingar omfattar nästan 200 länders officiella statistik. Mest omfattande är statistik om de nordiska länderna, de europeiska länderna och om OECD-länderna utanför Europa. I synnerhet statistik om de baltiska länderna, Ryssland och länderna i Östeuropa är väl representerad. Samlingen Russica är en unik samling av statistik över det ryska kejsardömet.

Samlingarna omfattar också Europeiska gemenskapernas statistikbyrå Eurostats statistikpublikationer och databaser samt statistik av centrala internationella organisationer (FN, OECD, IMF, Världsbanken osv.).

OECDiLibrary innehåller en boksamling efter ämnesområde och tidskrifter samt statistikdatabaser och IEA:s (International Energy Agency) statistikdatabaser.

Tidskrifter och böcker

Tidskrifter

I statistikbibliotekets samlingar ingår inhemska och utländska tidskrifter i synnerhet inom statistiska vetenskaper, demografi, nationalekonomi och samhällsvetenskaper. Aktuell information om tidskrifterna finns i statistikbibliotekets databas Tilda.

Elektroniska tidskrifter kan läsas via Statistikbibliotekets kundterminaler. Biblioteket har också tillgång till tjänsterna PressReader och ePress.

Artiklar

I databasen Tilda har man sparat referensuppgifter om artiklar i de tidskrifter som Statistikcentralen publicerat fr.o.m. år 1990. En del av artiklarna är fritt tillgängliga i elektronisk form. Artiklarna finns också i referensdatabasen över inhemska artiklar Arto.

Böcker

Statistikbibliotekets samlingar omfattar facklitteratur speciellt inom statistiska vetenskaper, nationalekonomi och demografi.

Dela