Nyheter 11.3.2019

Statistikcentralen kartlägger utbildningen hos personer med utländsk bakgrund

Under våren 2019 genomför Statistikcentralens en undersökning om utbildningen hos den utländska befolkningen. Enkäten riktar sig till personer med utländsk bakgrund i Finland och för vilka det saknas uppgifter om examina som avlagts utomlands.

”På basis av tidigare undersökningar vet vi att utlänningarna är mer utbildade än vad registren visar. Därför vill vi förbättra utbildningsstatistikens kvalitet med hjälp av en enkät”, berättar överaktuarie Mika Witting.

Enligt Statistikcentralens befolkningsuppgifter bodde totalt 268 700 utrikesfödda personer med utländsk bakgrund i åldern 18–64 år i Finland i slutet av år 2017. ”Vi vet idag väldigt lite om de examina som utlänningarna har avlagt utomlands. Enligt Statistikcentralen utbildningsstatistik har bara 44 procent av personerna med utländsk bakgrund i åldern 18–64 år en examen efter grundnivån”, konstaterar Witting.

Det är viktigt att besvara enkäten och det hjälper också till att förbättra bilden av utbildningen bland befolkningen med utländsk bakgrund i Finland. ”Om du får ett brev om enkäten per post, svarar du väl. Berätta för oss hur mycket du har studerat och vilka examina du har avlagt. Berätta också om du inte alls har någon utbildning”, säger Witting.

Enkäten är kort och det är lätt att svara antingen på nätet eller på papper. Enkäten översätts till 21 språk.

Statistikcentralen lämnar inte ut uppgifterna som erhållits via enkäten till andra ämbetsverk. De insamlade uppgifterna publiceras sedan som statistiskt material, där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras. Resultaten från datainsamlingen publiceras i slutet av år 2019.

Förfrågningar: överaktuarie Mika Witting tfn 029 551 3530, mika.witting@stat.fi

Statistiken befolkningens utbildningsstruktur

Dela