Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED 2011


 •  
  • Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED (Unesco International Standard Classification of Education)
  • Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED (Unesco International Standard Classification of Education) on tilastollisia tarkoituksia varten kehitetty koulutusluokitus, jota käytetään mm. Unescon, OECD:n ja Eurostatin kansainvälisissä tilastoissa ja indikaattoreissa verrattaessa koulutusta eri maissa. Luokituksen avulla voidaan luokittaa tutkintoon johtava ja tutkintoon johtamaton koulutus.

   ISCED-koulutusluokitus uudistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Koulutusluokitus uudistettiin koulutusasteen osalta uudelleen vuonna 2011 ja koulutusalan osalta vuonna 2013. ISCED 2011 -luokitus mahdollistaa edeltäjänsä tavoin koulutusohjelmien luokittamisen esiopetuksesta tohtorikoulutukseen saakka. Luokitukset soveltuvat myös erityisopetuksen ja aikuiskoulutuksen luokittamiseen sekä myös koulujärjestelmän ulkopuolisen koulutuksen luokittamiseen. Luokitus on tarkoitettu mm. oppilaiden, opettajien, väestön koulutusrakennetietojen, kustannusten luokittamiseen.

   ISCED 2011 -luokituksen ja Tilastokeskuksen koulutusluokituksen välisen avaimen avulla koulutustilastoaineistot voidaan uudelleen ryhmitellä kansainvälisen koulutusluokituksen jaottelujen mukaisiksi. Luokitusavain päivitetään vuosittain ja se julkaistaan Tilastokeskuksen koulutusluokituksen yhteydessä.

  • ISCED-koulutusalaluokitus (Unesco ISCED Fields of Education and Training 2013) on nelimerkkinen luokitus, jossa on kolme tasoa. Kansallisesti ISCED-luokituksesta käytetään yksinkertaisuuden vuoksi yleisnimitystä ISCED 2011 -luokitus koulutusasteen uudistusvuoden mukaan, vaikkakin koulutusala uudistettiin kaksi vuotta koulutusastetta myöhemmin.
   Uudessa luokituksessa on 12 kappaletta kaksimerkkisiä pääluokkia (broad fields). Luokituksen kaksi ensimmäistä merkkiä muodostavat luokituksen pääluokat.

   Pääkoulutusalojen alla on luokituksen kolmesta ensimmäisestä merkistä muodostuvat väliluokat (narrow fields), joita on 32 kappaletta. Luokituksen tarkin taso on nelimerkkinen koulutusalaluokitus (detailed ISCED field).
   ISCED 2013 pääkoulutusalat ovat:

   00 Generic programmes and qualifications
   01 Education
   02 Arts and humanities
   03 Social sciences, journalism and information
   04 Business, administration and law
   05 Natural sciences, mathematics and statistics
   06 Information and Communication Technologies (ICTs)
   07 Engineering, manufacturing and construction
   08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary
   09 Health and welfare
   10 Services
   99 Unknown

   Kun koulutuksen pääsisältö muodostuu useista saman koulutusalan aloista, joista mikään ei ole hallitseva, käytetään numeroa kahdeksan (8) viimeisenä numerona (inter-disciplinary programme, monialainen koulutus). Kun koulutuksen alasta ei ole tietoa tarkemmalla kuin kaksi- tai kolmimerkkisellä tasolla käytetään viimeisenä numerona nollaa (0). Numeroon yhdeksän (9) loppuvia koodeja käytetään silloin kun koulutusta ei voida sijoittaa mihinkään olemassa olevaan ryhmään tai se on muuten tuntematon.

   Kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 2011 -koulutusasteella tarkoitetaan koulutuksen oppimiskokemusten ja opittavien taitojen kokonaisuutta eli koulutuksen vaativuustasoa. Ylemmän asteisen koulutuksen katsotaan olevan oppisisällöltään vaativampaa kuin alemman asteisen.
   Luokittelun perustana on koulutusohjelman sisältö. Koulutusten luokittaminen pelkästään oppisisältöjen avulla on vaikeata, koska oppisisältöjen kansainvälistä vertailua varten ei ole olemassa selviä standardeja. Siksi koulutusasteen määrittelyssä käytetään oppisisältöjen sijasta muita vaativuuteen liittyviä kriteereitä. Näitä ovat mm. ohjeelliset koulutuspituudet, pohjakoulutusvaatimukset ja jatko-opintokelpoisuudet. ISCED 2011 -koulutusasteet ovat

   0 Early childhood education
   1 Primary education
   2 Lower secondary education
   3 Upper secondary education
   4 Post-secondary non-tertiary education
   5 Short-cycle tertiary education
   6 Bachelor's or equivalent level
   7 Master's or equivalent level
   8 Doctoral or equivalent level
   9 Not elsewhere classified

  • Edelliseen ISCED 1997 koulutusluokitukseen verrattuna sekä koulututusalat että koulutusasteet ovat uudistuneet, minkä lisäksi luokituksen rakenne on muuttunut.

  • Unescon kansainvälinen koulutusluokitus ISCED uudistettiin koulutusasteen osalta vuonna 2011 ja koulutusalan osalta vuonna 2013. Kansallisesti ISCED-luokituksesta käytetään yksinkertaisuuden vuoksi yleisnimitystä ISCED 2011 -luokitus koulutusasteen uudistusvuoden mukaan, vaikkakin koulutusala uudistettiin kaksi vuotta koulutusastetta myöhemmin.

Vaihtoehtoinen näkymä