Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 3040 euroa vuonna 2021

tiedote | Kuntasektorin palkat 2021

Korjaus

Kuntasektorin palkat -julkistuksen taulukko 11aj päivitettiin sivustolle myöhässä.
Lue lisää korjauksesta

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 040 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Naisten mediaaniansiot olivat 2 974 ja miesten 3 442 euroa kuukaudessa. Kuntasektorin palkansaajista 81 % oli naisia.

Keskeisiä poimintoja

 • Säännöllisen työajan mediaaniansio oli 3 040 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Säännöllisten ansioiden keskiarvo oli 3 318 ja kokonaisansioiden 3 449 euroa kuukaudessa.
 • Sairaanhoitajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 210 euroa ja lähihoitajien 2 920 euroa kuukaudessa. Lääkärit (yleis-, yli- ja erikoislääkärit) ansaitsivat 6 377 euroa kuukaudessa.
 • Peruskoulun alaluokkien opettajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 678 euroa kuukaudessa, yläkoulun ja lukion opettajien 4 089.
 • Lastentarhanopettajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 2 868 euroa ja päiväkotien lastenhoitajien 2 409 euroa kuukaudessa.
 • Kuntasektorilla työskenteli noin 4 650 tuntipalkkaista palkansaajaa. Keskimääräinen säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani työaikalisien kanssa oli 15,65 euroa.

Terveys- ja sosiaalipalveluissa yli puolet kuntasektorin kuukausipalkkaisista

Kuntasektorin kuukausipalkkaisista palkansaajista valtaosa, 90 %, työskenteli kolmella päätoimialalla. Terveys- ja sosiaalipalveluissa työskenteli 59 % sektorin palkansaajista, koulutuksen alalla 21 % ja julkisen hallinnon, terveydenhuollon, sosiaalipalvelujen opetuksen sekä kulttuuripalvelujen hallinnossa 10 %. Julkisessa hallinnossa miehiä oli keskimääräistä enemmän, 34 %, toimialan kuukausipalkkaisista. Koulutuksen toimialalla 24 % oli miehiä, kun taas sosiaali- ja terveyspalveluissa miesten osuus oli vain 11 %.

Kuntasektorilla tehtäväkohtaisen palkan eli ns. peruspalkan keskiarvo oli 2 814, säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo 3 318 ja kokonaisansioiden 3 449 euroa kuukaudessa. Tällöin kokonaisansioista oli keskimäärin 504 euroa säännöllisiä ja 131 euroa ei-säännöllisiä lisiä. 

Ammattiluokituksen 2-numerotasolla tarkasteltaessa 66 % kuntasektorin palkansaajista määrittyi hoivapalvelujen ja terveydenhuollon työntekijöihin, terveydenhuollon asiantuntijoihin tai erityisasiantuntijoihin sekä opettajiin ja muihin opetusalan erityisasiantuntijoihin.

16395d89-ad0d-49c5-a766-a758579d4e1b

Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät, joihin kuuluvat esimerkiksi lastenhoitajat ja lähihoitajat, ovat kuntasektorin suurin ammattiryhmä. Heidän säännöllisen työajan mediaaniansionsa olivat 2 603 euroa kuukaudessa. Terveydenhuollon asiantuntijoiden säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 121 euroa kuukaudessa. Ryhmään määritellään esimerkiksi sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt.

Terveydenhoidon erityisasiantuntijoiden, joihin mm. lääkärit, osastonhoitajat, hammaslääkärit kuuluvat, säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 5 283 euroa. Opettajien ja muiden opetusalan erityisasiantuntijoiden säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 658 euroa kuukaudessa.

Yksittäisten ammattiryhmien palkkoja kohtaan paljon kiinnostusta

Joidenkin yksittäisten ammattiryhmien ansiot herättävät paljon mielenkiintoa. Sairaanhoitajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 210 euroa ja lähihoitajien 2 920 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Lääkärit (yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit) ansaitsivat 6 377 euroa.

Peruskoulun alaluokkien opettajien säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat 3 678 euroa kuukaudessa, yläkoulun ja lukion opettajien 4 089. Lastentarhanopettajien ansiot olivat 2 868 ja päiväkotien lastenhoitajien 2 409 euroa vuonna 2021.

Tilastokeskuksen tietokantataulukoista löytyvät ammattiryhmäkohtaiset tiedot ansioista. Ammattiluokitussivulta sekä luokitusten hakusanapalvelusta saa lisätietoja eri ammattien luokittelusta.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi kuvaavat ansiotason kehittymisestä eri sektoreiden ja toimialojen välillä vertailukelpoisesti. Saatavilla olevat vuoden 2021 tiedot ovat vielä ennakollisia. Ne perustuvat sopimusvaikutuksiin ja liukuma-arvioihin.

Sektorikohtaiset palkkatilastot sekä palkkarakennetilasto kuvaavat aina tilaston viiteajankohdan ja palkansaajarakenteen mukaisia ansioita. Ansioiden kehittymistä tarkasteltaessa on aina syytä huomioida taustalla vaikuttavat rakenteelliset tekijät.

Kuntasektorilla tuntipalkkaisia vain vähän

Kuntasektorin säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani työaikalisien kanssa oli kuntasektorin tuntipalkkaisilla 15,65 euroa vuonna 2021. Se pitää sisällään aikatyön ja urakkatyön ansiot, ilta- ja yötyölisät, vuoro- ja lauantaityökorotuksen sekä sunnuntaityökorotuksen. Tuntipalkkaisista noin 15 % oli naisia. Naisten keskituntiansion mediaani oli 15,00 ja miesten 15,69 euroa.

Vuonna 2021 tuntipalkkaisia työntekijöitä oli kuntasektorilla noin 4 650 ja määrä laskee vuosittain. Kolmannes kuntasektorin tuntipalkkaisista työntekijöistä toimi kiinteistön- ja maisemanhoidon tehtävissä hallinto- ja tukipalvelutoiminnan toimialalla. Yleisin ammattiryhmä oli rakennustyöntekijät ja yleisin ammatti oli kirvesmies.

Kuntapalkat perustuvat lokakuulta kerättävään kokonaisaineistoon

Kuntasektorilla oli vuonna 2021 kuukausipalkkaisia pääpalvelussuhteessa olevia palkansaajia yhteensä 428 000, joista osa-aikaisia oli 14 %. Tilaston palkkatiedot lasketaan kokoaikaisten ja täyttä palkkaa saaneiden ansioista. Palkka-aineisto on kokonaisaineisto, joka perustuu kunnilta ja kuntayhtymiltä kerättäviin tietoihin. Tilastosta jää vuosittain puuttumaan muutama tuhat palkansaajaa niiltä työnantajilta, joiden tietoja ei ole saatu.

Tilasto kuvaa lokakuussa ansaittuja ansioita. Mikäli työntekijälle on maksettu lokakuussa kuukautta pidemmältä ajalta olevia palkkaeriä, huomioidaan näistä vain yhden kuukauden osuus. Takautuvat, mutta lokakuussa maksetut palkkaerät jäävät tilaston ulkopuolelle.

Kuntasektorin rakennemuutos käynnistynyt

Kuntasektorilla on käynnissä rakenteellinen muutos ennen sote- ja pleastustoimen siirtämistä hyvinvointialuehallinto-sektorille. Syyskuussa 2021 siirtyi osa KVTES-sopimusalan palkansaajista uuden sopimusalan piiriin. SOTE tuli suurimmaksi kuntasektorin sopimusalaksi käsittäen 42 % sektorin palkansaajista. Myös OVTES-sopimusalalla on tapahtunut rakennemuutosta varhaiskasvatuksen opettajien siirryttyä KVTES:istä opetusalalle.

Vuoden 2023 alussa kuntasektorin SOTE-sopimusalan palkansaajat sekä jonkun verran muiden sopimusalojen palkansaajia siirtyy hyvinvointialueille. Palkkatilastot ja niiden rakenne ovat tulevina vuosina merkittävien muutosten alla.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Kuntasektorin säännöllisen työajan mediaaniansiot sukupuolen mukaan päätoimialoilla (TOL2008)

Kuntasektorin keskiansiotietoja ammattiluokan mukaan 2022

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutusaste
 • Koulutusala
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattinimike
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Toimialaluokitus 2008
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Toimialaluokitus 2008
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ammattinimike
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Sukupuoli
 • Ammattiluokitus 2010
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkat.kunnat@stat.fi
Heli Udd
yliaktuaari
029 551 3522
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.