Maatalouden vähennyskelpoiset menot

Maatalouden vähennyskelpoisia menoja ovat kaikki maatalouden tulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot, mm.

- maataloudessa työskennelleille henkilöille rahassa maksetut palkat
- maataloutta varten hankittujen siementen, lannoitteiden, maanparannus- ja kasvinsuojeluaineiden, rehujen, poltto- ja voiteluaineiden sekä sähkön hankintamenot
- maataloutta varten hankittujen kotieläinten hankintamenot
- tilalla olevien rakennusten sekä maataloudessa käytettyjen koneiden, kaluston ja laitteiden sekä salaojien, siltojen, patojen ja muiden sellaisten hyödykkeiden hankinta- ja perusparannusmenot
- karjantarkkailusta ja -lääkinnästä sekä viljavuustutkimuksesta ja muusta sellaisesta johtuneet menot
- tilalla olevien rakennusten ja muun maatalousomaisuuden vakuutusmaksut
- tilalla olevien rakennusten sekä maataloudessa käytettyjen koneiden, kaluston, laitteiden, ojien, siltojen, aitojen, teiden ja muun sellaisen korjauksesta ja kunnossapidosta johtuneet menot
- tilalla olevien rakennusten valaistus-, lämmitys- ja muut sellaiset menot
- omasta metsästä muuhun maatalouskäyttöön kuin maatalouden tuotantorakennusten tai rakennelmien rakentamiseen tai korjaamiseen otetun puutavaran kantoraha-arvo
- maatalousmaan, rakennusten koneiden, kaluston ja laitteiden sekä muiden tuotantovälineiden vuokrat
- verovelvollisen toisesta tulolähteestä maatalouteen siirtämän omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintamenon osa tai sitä korkeampi toisessa tulolähteessä veronalaiseksi luovutushinnaksi luettu määrä
- kiinteistövero siltä osin kuin se kohdistuu maatalouden käytössä olevaan kiinteistöön.Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa