Dataskyddsbeskrivning 20.10.2021: Strafforder fastställda av åklagaren

Huvudsakligt ändamål: Statistiken över åtalade, dömda och straff.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Laura Lipasti, tfn 029 551 3041

rikos@stat.fi

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992) har Statistikcentralen till uppgift att utarbeta statistik som beskriver samhällsförhållanden.

Huvudsakligt ändamål: Statistiken över åtalade, dömda och straff

Ytterligare kan uppgifterna i registret i regel användas för att framställa statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i EU:s allmänna dataskyddsförordning (behandlingen är laglig när är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige).

 

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut.

5. Personuppgifter som behandlas

Totalstatistik, antal: 35 000  

Urvalsprinciper: Personer som fått strafforder                                        

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning, vem som avgjort ärendet, avgörandets datum, avgörandets nummer           

Uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter: Förseelse, straff, förverkandepåföljd

Andra uppgifter eller uppgiftskategorier: Ålder, kön, medborgarskap, födelseland, bostadskommun, kommun där brottet skett, tidpunkt för brottet

6. Källor som i regel används

Personuppgiftsansvarig och register

Personuppgiftsansvarig och register: Rättsregistercentralen, AIPA-systemet, Statistikcentralens befolkningsmaterial

Hur uppgifter erhålls

Teknisk registrering.

 

7. Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort. Uppgifter om ålder, kön, yrke, socioekonomisk ställning och utbildning kan dock lämnas ut för ovan nämnda ändamål också med identifikationsuppgifter.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

Statistikcentralen överför inte personuppgifter till länder utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbplats https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html.

Rätt till insyn 

Den registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter.  Med registrerad avses här den fysiska person vars uppgifter har registrerats i systemet. 

Du har rätt att få tillgång till och kontrollera personuppgifter om dig själv. Du kan skicka blanketten för begäran om kontroll av registeruppgifter (pdf) till Statistikcentralens registratorskontor. 

 

Rätt till rättelse  

Du har rätt att rätta felaktiga personuppgifter som gäller dig själv. Lämna in en skriftlig begäran till registrets kontaktperson. Ange i begäran om rättelse vilken uppgift som ska rättas och den exakta ändringen eller kompletteringen.  

 

Begränsningar av den registrerades rättigheter 

Största delen av Statistikcentralens uppgifter – liksom även denna uppgift – baserar sig på att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige eller på att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. I dessa fall kan du inte kräva att dina personuppgifter raderas eller överförs till ett annat system och i princip kan du inte heller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

11. Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet 

 

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå. 

Dataombudsmannens byrå 
Besöksadress: Fågelviksgränd 4, 00530 Helsingfors 
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors 
E-post: tietosuoja(at)om.fi 
Telefonväxel: 029 566 6700 
Registratorskontor: 029 566 6768 

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.  

 

12. Övrig information  

Ingen övrig information.