Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/koikrs/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Siviiliasiain tilasto kuvaa käräjäoikeuksissa vuoden aikana vireillä olleita ja loppuun käsiteltyjä riita- ja hakemusasioita. Riita-asiassa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimessa. Riita-asia tulee vireille, kun kantaja toimittaa tuomioistuimen kansliaan kirjallisen haastehakemuksen, jossa hän esittää vaatimuksensa perusteineen. Haastehakemus voidaan lähettää myös sähköisesti. Eniten käräjäoikeudet käsittelevät velkasuhteeseen, irtaimen omaisuuden kauppaan, palvelussopimukseen tai toimeksiantoon ja huoneenvuokraan liittyviä riita-asioita.

Hakemusasiat pannaan vireille hakemuksella, jossa jollekin toimelle vaaditaan tuomioistuimen vahvistusta tai jonkin asian merkitsemistä julkiseen rekisteriin. Hakemusasioita ovat esim. avioerot, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat asiat sekä holhousasiat.

Tietosisältö

Keskeistä sisältöä ovat käräjäoikeuksissa vireillä olleiden ja loppuun käsiteltyjen riita- ja hakemusasioiden määrä ja laatu, käräjäoikeuden ratkaisu, asian käsittelyyn kulunut aika ja muutoksenhaku. Tilastosta saadaan myös tietoja asian vireilletulotavasta, ratkaisuvaiheesta, asianosaisasemasta, ratkaisijan virka-asemasta ja ratkaisukokoonpanosta sekä ns. työtilistä.

Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Käräjäoikeudet, Siviiliasiain nimikkeistö.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilaston perusaineisto saadaan oikeusministeriön ylläpitämästä tuomioistuinten asiainkäsittelyjärjestelmästä – Tuomas.

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lopulliset tiedot tilastovuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Aikasarja

Tilastoja on olemassa vuodesta 1891 alkaen.

Asiasanat

käräjäoikeudet, riita-asiat, siviiliprosessi, tuomioistuimet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/koikrs/yht.html


Päivitetty 26.03.2015