Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ilmapäästöt toimialoittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tilma/
Aihealue: Ympäristö ja luonnonvarat
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Toimialoittaiset ilmapäästöt -tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot ilmapäästöistä voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin. Päästökomponentteja on kaikkiaan 14, hiilidioksidista ja typen oksideista pienhiukkasiin ja fluorattuihin kasvihuonekaasuihin.

Päästöjen toimialoittainen tarkastelu on yksi EU:n ympäristötilinpidon tärkeimmistä osa-alueista. Ympäristötilinpidon perimmäinen päämäärä on ympäristön ja talouden vuorovaikutusten tilastollinen kuvaus, joka noudattaa pääosin kansantalouden tilinpidon peruskäsitteistöä ja luokituksia.

Euroopan Unionin asetus ympäristötilinpidosta (N:o 691/2011) velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan toimialoittaiset ilmapäästöt vuosittain, ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja tilastovuodesta 2008 lähtien. Tilasto on osa YK:n Ympäristötilinpitojärjestelmää (SEEA).

Tietosisältö

Tilasto sisältää toimialoittaisten ilmapäästötilien aikasarjat. Päästökomponentteja on kaikkiaan 14: hiilidioksidi CO2, dityppioksidi N2O, metaani CH4, HFC-yhdisteet (fluorihiilivedyt), PFC-yhdisteet (per-fluorihiilivedyt), rikkiheksafluoridi SF6, typen oksidit NOx, rikkioksidit SOx, muut kuin metaania sisältävät haihtuvat orgaaniset yhdisteet NMVOC, ammoniakki NH3, hiilimonoksidi CO ja hengitettävät hiukkaset PM10.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus NACE.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastolla on oma laskentajärjestelmä, jolla kasvihuonekaasujen inventaarion tuottamat luvut voidaan laskea toimialoittain. Keskeinen väline toimialoittaisten päästöjen laskennassa ovat kansantalouden tilinpidon yksityiskohtaiset tarjonta- ja käyttötaulut. Myös liikenteen määrittelyt muunnetaan vastaamaan kansantalouden tilinpidon käsitteistöä, jossa kotitalouksien liikenne on yksityistä kulutusta. Energiatilastoissa ja kasvihuonekaasujen inventaariossa liikenne sisältää kaiken liikkumisen. Suomalaisten päästöt liikkumisestaan ulkomailla on NAMEA:ssa laskettu mukaan ja vastaavasti ulkomaalaisten päästöt Suomessa vähennetty kansantalouden tilinpidon käsitteiden mukaisesti.

Suomen kasvihuonekaasujen inventaarion ja toimialoittaisten ilmapäästöjen laskennan tärkeä osa on ILMARI-laskentajärjestelmä, jolla lasketaan teollisuuden ja energiantuotannon päästöt. Se perustuu ympäristöhallinnon VAHTI-tietokantaan, jota täydennetään ja tarkistetaan mm. EMV:n päästökauppajärjestelmän ja Tilastokeskuksen energiatilastokyselyiden tiedoilla. Kotitalouksien ja muiden toimialojen kuin teollisuuden tietojen estimoinnissa käytetään tietolähteinä mm. Suomen Pankin, Matkailun Edistämiskeskuksen ja Autoliiton aineistoja.

Päivitystiheys

Päivitetään vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lokakuu.

Aikasarja

Aikasarjat alkavat vuodesta 2008.

Asiasanat

ympäristötilinpito, ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt, ilmapäästöt

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tilma/yht.html


Päivitetty 07.10.2019