Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tulonjakotilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tjt/
Aihealue: Tulot ja kulutus
Sivuavat aihealueet: Elinolot
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien vuositulojen jakautumista ja tuloeroja erilaisten väestöryhmien kesken. Tilastossa kuvataan käytettävissä olevien tulojen määrää ja muodostumista eri tulolähteistä, verotus ja tulonsiirrot huomioiden. Tuloja ja niiden jakautumista tarkastellaan muun muassa tulotason, sosioekonomisen ryhmän, elinvaiheen ja asuinalueen mukaisissa ryhmissä. Tilastossa kuvataan myös kotitalouksien jäsenten palkka- ja yrittäjätuloja.

Tietosisältö

Kotitalouksien ja henkilöiden tulot, tulojen rakenne ja jakautuminen eri väestöryhmien kesken. Tulot luokiteltu yksityiskohtaisesti. Tilastossa kuvataan kotitalouksien bruttotuloja, palkka-, yrittäjä- ja omaisuustuloja sekä kotitalouksien saamia ja maksamia tulonsiirtoja. Näiden tulokomponenttien perusteella muodostuu käytettävissä oleva tulo, joka on tilaston keskeinen muuttuja. Tietoa myös veloista, asumisesta, asumismenoista, päivähoitomaksuista ja muista kotitalouksien toimeentuloon vaikuttavista asioista

Kohdeperusjoukon muodostavat yksityiskotitaloudet, laitoskotitaloudet eivät kuulu joukkoon.

Perusaineisto on salainen. Tietojärjestelmästä tuotetaan tunnistamattomassa muodossa oleva palveluaineisto, jonka käyttöön tarvitaan erillislupa.

Käytetyt luokitukset

Sosioekonominen asema, kotitalouden elinvaihe, kotitalouden koko ja rakenne, ikä, desiiliryhmät, tuloluokat, toimiala, institutionaalinen sektori, sukupuoli, siviilisääty, ammatti, koulutusaste, asuntotiedot, alueluokitukset (kaikki kuntajaotukseen perustuvat aluejaot).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tulonjakotilasto on otostutkimus, jonka lopullinen otoskoko on noin 10 000 kotitaloutta. Kotitalouksien ja henkilöiden tiedot kerätään haastattelemalla ja hallinnollisista rekistereistä. Haastatteluissa selvitetään kotitalouden koko ja rakenne sekä kerätään taustatietoja kotitalouden jäsenten ammatista, toiminnasta työmarkkinoilla, asunnosta, verottomista tuloista, ja muista kotitalouden toimeentuloon vaikuttavista asioista.

Valtaosa tulotiedoista ja osa luokittelumuuttujista (mm. koulutusaste, siviilisääty) saadaan rekistereistä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ennakkotiedot noin vuosi tilastovuoden päättymisen jälkeen. Lopulliset tiedot puolitoista vuotta tilastovuoden päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Tutkimus on tehty vuodesta 1977 lähtien, ei kuitenkaan vuosina 1981 ja 1985.

Asiasanat

asuntotulo, bruttotulot, ekvivalentit tulot, elinolot, gini-kerroin, korot, kotitaloudet, käytettävissä olevat tulot, laskennallinen asuntotulo, maksetut tulonsiirrot, myyntivoitot, omaisuustulot, osingot, palkkatulot, pienituloiset, pitkittynyt pienituloisuus, rahatulot, reaalinen tulo, saadut tulonsiirrot, sosioekonominen asema, subjektiivinen toimeentulo, suurituloiset, toimeentulo, tuloerot, tulonjako, tulonsiirrot, tulot, tuotannontekijätulot, veronalaiset tulot, verotus, yrittäjätulot

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tjt/yht.html


Päivitetty 23.11.2011