Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tpulk/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet: KauppaPalvelutYritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto kuvaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia karkealla tuote- ja aluejaottelulla. Tilasto kuvaa ulkomaankaupan kokonaisuutta ja muodostaa linkin Tullin julkaiseman IMTS-manuaalin (International Merchandise Trade Statistics) ja Tilastokeskuksen julkaiseman BPM-manuaalin (Balance of Payments Manual) mukaisen tavarakaupan välille. Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa sisältyy vaihtotaseeseen, joten tilasto muodostaa osan Suomen maksutasetta. Tilastotietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon ulkomaat -sektorin tietojen tuottamisessa. Tiedot toimitetaan EU:n keskustilastovirasto Eurostatille, Euroopan Keskuspankille (EKP), Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja OECD:lle.

Tietosisältö

Tiedot koskevat yritysten ulkomailta ostamien tai ulkomaille myymien tavaroiden ja palvelujen arvoa. Tavaroiden osalta julkaistavat tiedot sisältävät IMTS-manuaalin mukaisen tavarakaupan tason ja siihen tehtävät BPM6-manuaalin mukaiset käsitteelliset korjaukset, ml. tavaroiden kuljetukseen liittyvän CIF-FOB-korjaus, välityskauppa, ulkomailla valmistuttamiseen liittyvät korjaukset sekä muut tavarakaupan korjaukset (esim. palautukset, salakuljetus). Palvelujen osalta tilastointi kattaa yritysten välisten tyypillisten liike-elämän palvelujen ohella myös matkailuun ja rahoitukseen liittyvät palvelut. Palvelut ilmoitetaan maittain. Tilastoa varten kerättävät yrityskohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Palvelueräjaotteluna käytetään EBOPS -luokitusta (The Extended Balance of Payments Services Classi-fication), joka on Palvelujen ulkomaankaupan käsikirjan (Manual on International Trade in Services) mukainen kansainvälinen luokitus. Maajaotteluna käytetään maksutasetilastoinnin maaluokitusta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen tiedustelu toteutetaan neljännesvuosittain yrityksille suunnattuna kyselynä, jossa on mukana sekä teollisia että palvelutoimialoja. Otos koostuu noin 1000 yrityksestä, jotka on valittu otokseen suuruusluokan ja toimialan perusteella siten, että niiden avulla saadaan edustava kuva suomalaisten yritysten käymästä palvelujen ulkomaankaupasta. Yrityksiltä saadut tiedot korotetaan vastamaan koko kehikon yritysten tietoja. Tiedonkeruut: • Palvelujen ulkomaankauppa ja ulkomaiset tavaravirrat . Muita tietolähteitä ovat Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilasto sekä Tullin Tavaroiden ulkomaankauppa -tilasto (http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/tilastot/tavaroiden_ulkomaankauppa/index.jsp).

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Neljännesvuosittaiset tiedot julkaistaan samaan aikaan Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilaston kanssa eli noin 2,5 kuukauden viiveellä kunkin neljänneksen päättymisestä.

Aikasarja

Tiedot kerätään neljänneksittäin. Ensimmäiset tiedot ovat vuoden 2016 ensimmäiseltä neljännekseltä.

Asiasanat

Tavarat, palvelut, tuonti, vienti, kansantalous, ulkomaankauppa, yritykset.

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tpulk/yht.html


Päivitetty 22.08.2018