Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Pitkän aikavälin tarkastelu

Alla olevassa kuviossa on esitetty maatalouden tuotos, välituotekäyttö ja niiden erotukseksi jäävän arvonlisäyksen kehitys vuodesta 2010 vuoteen 2020 sekä käyvin hinnoin, että volyymisarjana. Volyymisarja kuvaa määrällistä ja laadullista muutosta (volyymia).

Maatalouden tuotoksen käypähintainen sarja noudattaa pitkälti maatalouden tuottajahintaindeksin kehitystä. Hinnat kohosivat vuosikymmenen alkupuolella selvästi, mutta hintojen kehitys kääntyi laskuun vuonna 2014 palaten vuosina 2015–2017 samalle tasolle kuin se oli vuonna 2010. Vuosina 2018 ja 2019 hintakehitys oli viljelijöiden kannalta positiivista, mutta suotuisa kehitys näyttää kääntyneen vuonna 2020. Verrattaessa maatalouden kokonaistuoton volyymin kehitystä vuoden 2010 ja 2020 välillä, voidaan todeta, että volyymi on pysynyt lähes samalla tasolla.

Maatalouden kokonaistuotto, välituotekäyttö, arvonlisäys ja yrittäjätulo 2010–2020

Maatalouden kokonaistuotto, välituotekäyttö, arvonlisäys ja yrittäjätulo 2010–2020

Välituotekäytön käypä arvo kohosi heti jakson alkuvaiheessa vuoteen 2013 saakka, jonka jälkeen arvo alentui vuoteen 2017 saakka. Välituotekäytön volyymi on sen sijaan alentunut aika tasaisesti koko tarkastelujakson ajan, vuodesta 2010 vuoteen 2020 muutos oli noin -7 %. Yksittäisistä välituoteryhmistä mainittavaa on, että lannoitteiden käytön volyymi on alentunut aika tasaisesti yli 20 % 11 vuoden jaksolla.

Maatalouden bruttoarvonlisäyksen volyymi kohosi vuoteen 2010 verrattuna 2020 noin 23 %. Koska tuotoksen volyymi pysyi lähes samana, ja välituotekäytön volyymi laski em. vuosien välillä 7 %, niin arvonlisäyksen volyymin kasvun voidaan tulkita johtuvan tuotantopanosten tehokkaammasta käytöstä. On kuitenkin muistettava vanha sanonta, ”vuodet eivät ole veljeksiä”, pätee erityisesti maataloudessa: yksittäisten vuosien keskinäinen vertailu ei oikeuta tekemään syvällisiä johtopäätöksiä maatalouden tuottavuuden kasvusta ja sen syistä.

Kun bruttoarvonlisäyksestä vähennetään pääoman kuluminen, eli poistot, saadaan nettoarvonlisäys. Maatalouden yrittäjätulo saadaan, kun nettoarvonlisäykseen lisätään muut tuotantotuet, sekä vähennetään maksetut palkat, maanvuokrat ja maksetut korot. Muilla tuotantotuilla tarkoitetaan sellaisia tukia, joita ei voida suoraan yhdistää mihinkään tuotteeseen. Tässä vaiheessa vuotta ei juurikaan ole tuotantotukia lukuun ottamatta käytettävissä sellaista tilastoaineistoa, jonka perusteella yrittäjätuloa voitaisiin arvioida täysin luotettavasti. Tällä hetkellä käytettävissä olevan aineiston perusteella käypähintaisen maatalouden yrittäjätulon ennakoidaan kasvavan vuonna 2020 hieman edellisvuodesta.

Tilaston tietokantataulukot sisältävät kaikkien tuote- ja välituote-erien käypähintaiset arvot, edellisvuoden hintaan lasketut arvot, sekä viitevuoden 2010 volyymisarjat. Kaikki tuote-erät on laskettu sekä tuottajahintaan että perushintaan. Perushinnalla tarkoitetaan tuottajahintaa, johon on lisätty tuotetukipalkkiot, ja vähennetty tuoteverot. Lisäksi erillisessä tietokantataulukossa on kuvattu maatalousyrittäjien ja palkallisen työvoiman maataloudessa tekemien henkilötyövuosien lukumääriä.


Lähde: Maatalouden taloustilit (EAA), Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannu Maliniemi 029 551 2796, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 11.12.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden taloustilit (EAA) [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-0999. 2020, Pitkän aikavälin tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/eaa/2020/eaa_2020_2020-12-11_kat_001_fi.html