Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.6.2019

Lähes joka viides peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 18,8 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2018. Tehostettua tukea sai 59 700 eli 10,6 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 45 400 eli 8,1 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilaiden osuus kasvoi edellisvuodesta 0,9 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen oppilaiden osuus 0,4 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2018, % 1)

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2018, % 1)
1) Ennen vuotta 2011 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.

Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 64 ja tyttöjä 36 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 71 ja tyttöjä 29 prosenttia. Syksyllä 2018 oppilaita peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli 560 500, joista poikia 51 ja tyttöjä 49 prosenttia.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Peruskoulun erityisopetustilasto sisältää tietoja enimmäkseen tehostetusta ja erityisestä tuesta. Lisäksi tilastossa on tietoa yleisenä tukena järjestetystä osa-aikaisesta erityisopetuksesta.

Erityisopetustilastoon liittyvät tietokantataulut ja esi- ja peruskouluopetustilaston tietokantataulut mahdollistavat oppilaiden saaman tuen tarkastelun esimerkiksi alueittain ja opetuksen toteutuspaikan mukaan. Tietoja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta on koottu tämän julkistuksen tekstiosan loppuun sekä liitetaulukkoon 10.

Erityisryhmissä kokonaan opetuksensa saavien osuus pienenee edelleen

Erityistä tukea saaneista oppilaista 8,6 prosentilla opetus annettiin kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä syksyllä 2018. Kokonaan erityiskoulun erityisryhmässä opetuksensa saavien osuus on pienentynyt vuosittain; vuonna 2018 osuus oli 4,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2011. Muun kuin erityiskoulun erityisryhmässä kokonaan opetuksensa saavien osuus oli 27 prosenttia vuonna 2018, mikä on yhden prosenttiyksikön verran vähemmän kuin edellisenä vuotena.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 35 prosenttia sai opetuksensa kokonaan erityisryhmässä ja 21 prosenttia kokonaan yleisopetuksen ryhmässä vuonna 2018. Loput 43 prosenttia sai osan opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä.

Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2011–2018, %

Opetuksen
toteutuspaikka
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 21,1 19,4 18,7 19,1 18,9 19,7 20,7 21,3
Opetuksesta 51–99 % yleisopetuksen ryhmässä 18,0 18,9 18,7 18,3 19,4 19,1 18,4 20,2
Opetuksesta 21–50 % yleisopetuksen ryhmässä 8,7 9,2 9,0 10,4 9,4 10,2 10,3 9,8
Opetuksesta 1–20 % yleisopetuksen ryhmässä 10,7 11,7 11,6 12,1 12,5 13,1 13,2 13,3
Opetus kokonaan erityisryhmässä, muu kuin erityiskoulu 28,2 28,1 29,2 27,8 28,7 28,3 27,9 26,9
Opetus kokonaan erityisryhmässä, erityiskoulu 13,3 12,6 12,8 12,2 11,0 9,6 9,5 8,6
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Erityisen tuen oppilaista 22,8 prosentilla oli pidennetty oppivelvollisuus. Pidennetyn oppivelvollisuuden osuudet ovat pienentyneet viime vuosina; vuonna 2013 osuus oli 27,5 prosenttia, vuonna 2015 se oli 26,5 prosenttia ja vuonna 2017 24,2 prosenttia.

Oppiaineiden yksilöllistäminen vähenee, yleinen oppimäärä yleistyy

Peruskoulun perus- ja lisäopetuksessa erityistä tukea saaneista oppilaista 55 prosenttia opiskeli kaikissa aineissa yleisopetuksen oppimääriä syksyllä 2018. Yleisen oppimäärän mukaisesti opiskelevien osuus on kasvanut vuosittain; vuonna 2011 osuus oli 44 prosenttia, vuonna 2014 se oli 47 prosenttia ja 53 prosenttia vuonna 2017.

Vuonna 2018 erityistä tukea saaneista oppilaista 12 prosentilla oli yksilöllistettyjä oppiaineiden oppimääriä yksi, 12 prosentilla kaksi tai kolme ja 16 prosentilla neljä tai enemmän. Toiminta-alueittain erityisen tuen oppilaista opiskeli 5 prosenttia. Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain, jos oppilaan vaikean vamman tai sairauden vuoksi opetusta ei voida järjestää oppiaineittaisten oppimäärien mukaan.

Tehostetun ja erityisen tuen tukimuodoissa eroja

Tehostettua tukea syksyllä 2018 saaneista oppilaista 74 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 55 prosentilla tukiopetusta ja 39 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityistä tukea saaneista oppilaista 41 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 37 prosentilla tukiopetusta ja 59 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja.

Peruskoululaisista 22 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta

Lukuvuonna 2017–2018 osa-aikaista erityisopetusta sai kaikkiaan 122 800 oppilasta, joka oli 22 prosenttia syksyn 2017 peruskoululaisista. Osuus on kasvanut hieman edellisestä lukuvuodesta.

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2017/2018, %

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2017/2018, %

Syksyllä 2017 osa-aikainen erityisopetus sisältyi 40 400 oppilaan tehostettuun tukeen ja 17 200 oppilaan erityiseen tukeen. Vähennyslaskun avulla voidaan päätellä, että osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2017–2018 saaneista 122 900 oppilaasta noin 65 200 eli 53 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena.

Jonkinlaista oppimisen ja koulunkäynnin tukea ainakin 29 prosentille peruskoululaisista

Käytettävissä olevien tilastojen mukaan ainakin 29,2 prosenttia syksyn 2017 peruskoulun oppilaista sai jonkinlaista tukea lukuvuonna 2017–2018. Osuus on 0,5 prosenttiyksikkö suurempi kuin edellisenä vuotena, mutta kaiken kaikkiaan määrä on pysynyt hyvin samalla tasolla viimeiset viisi vuotta. Tehostettua tukea, erityistä tukea tai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena sai lukuvuonna 2017–2018 yhteensä 162 647 oppilasta. Osa-aikaisen erityisopetuksen lisäksi yleistä tukea saatettiin antaa myös muilla tavoin, mutta nämä muut yleisen tuen tukimuodot eivät sisälly Tilastokeskuksen erityisopetustilastoon.

Lähes kaikissa maakunnissa järjestettiin aiempaa useammalle tukea

Vuonna 2018 tehostettua tukea järjestettiin edellisvuotista useammalle oppilaalle kaikissa muissa maakunnissa paitsi Keski-Pohjanmaalla. Kehitys on ollut samansuuntaista kaikissa Manner-Suomen maakunnissa vuodesta 2011, jolloin kolmiportainen tukijärjestelmä otettiin käyttöön. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli suurin Pohjois-Karjalassa ja pienin Kainuussa. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus kaikista oppilaista oli eri maakunnissa 8–13 prosenttia.

Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus peruskoulun oppilaista vaihteli maakunnittain 4–12 prosentin välillä. Erityistä tukea saaneiden osuus Manner-Suomen maakunnista oli pienin Keski-Pohjanmaalla ja suurin Kymenlaaksossa. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneiden osuus oli 4 prosenttia.

Tehostettua tai erityistä tukea saavien peruskoululaisten osuus vaihtelee alueittain. Manner-Suomen maakunnista suurin tehostetun ja erityisen tuen saajien yhteenlaskettu osuus löytyi Kymenlaaksosta, jossa tehostettua tai erityistä tukea sai lähes joka neljäs peruskoululainen. Pienimmät tuen saajien yhteenlasketut osuudet olivat Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla, Kainuussa ja Lapissa, kaikissa alle 16 prosenttia.

Yhä useampi ammatillisen koulutuksen opiskelija sai erityisopetusta

Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista erityisopetusta saaneiden määrä on kasvanut ainakin vuodesta 2004 lähtien, jolloin tilastointi aloitettiin; vuonna 2004 erityisopetusta sai yhteensä 12 500, vuonna 2011 yhteensä 20 100 ja vuonna 2017 yhteensä 25 600 opiskelijaa. Erityisopetusta saaneiden osuus kaikista tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli samoina vuosina 5, 7 ja 9 prosenttia.

Vuonna 2017 nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen (oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen) opiskelijoita oli 116 166, joista 20 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Miesopiskelijoista 20 prosenttia ja naisopiskelijoista 19 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Kaiken kaikkiaan erityisopiskelijoista 55 prosenttia oli miehiä.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista suurin osa (86 %) opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 13 prosenttia ja muissa ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa noin prosentti erityisopiskelijoista.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista 84 prosenttia opiskeli samassa ryhmässä (integroituina) muiden opiskelijoiden kanssa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (286,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tie_001_fi.html