Käsitteet ja määritelmät

Innovaatio

Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu), yrityksen käyttöön ottama uusi tai olennaisesti parannettu prosessi, yrityksen käyttöön ottama uusi markkinointimenetelmä tai yrityksen käyttöön ottama uusi organisatorinen menetelmä liiketoimintakäytännöissä, työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa.

Innovaation (tuotteen, prosessin, markkinointimenetelmän tai organisatorisen menetelmä) on oltava uusi kyseisen yrityksen kannalta. Innovaation kehittäjä voi olla kyseinen yritys tai muut yritykset tai organisaatiot.

Innovaatiomenot

Innovaatiomenoihin lasketaan seuraavat sekä käyttömenoihin että investointeihin kuuluvat erät.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa, jonka tavoitteena on tiedon lisääminen tai olemassa olevan osaamisen käyttäminen uusien sovellusten kehittämiseksi. Prototyyppien kehittäminen on usein keskeinen osa t&k-toimintaa. Atk-ohjelmistojen kehittäminen luetaan t&k:ksi silloin, kun tavoitteena on atk-teknologian olennainen kehittäminen tai ne ovat kiinteä osa t&k-projektia. T&k:ta on sekä yrityksen oman henkilökunnan työ että ulkopuolelta tilatut t&k-projektit.

Innovaatioihin liittyvien koneiden ja laitteiden hankinta. Hankinnat, joita joko tarvitaan tuoteinnovaatioiden aikaansaamiseksi tai jotka teknologisten ominaisuuksiensa perusteella ovat prosessi-innovaatioita. Sisältää myös näihin suoraan liittyvät atk-ohjelmistot.

Innovaatioihin liittyvä teknologisen osaamisen hankinta. Sisältää innovaatioiden aikaansaamiseksi hankitut patentit, keksinnöt, lisenssit, tuotemerkit, piirustukset, konsultointipalvelut (poislukien t&k), muun tietotaidon sekä muualle luokittelemattomat atk-ohjelmistot.

Innovaatioiden edellyttämä tuotantoprosessin muokkaus sekä teollinen muotoilu. Suunnitelmat ja piirustukset, joiden tarkoituksena on määritellä menettelytavat, tekniset ratkaisut ja käytännön toimenpiteet tuoteinnovaatioiden tuottamiseksi ja prosessi-innovaatioiden käyttöön ottamiseksi. Myös näiden vaatimat muutokset tuotannossa, laadunvalvonnassa, standardeissa ja atk-ohjelmistoissa. Tähän kuuluu myös tuotannon aloittamiseksi tehtävä tuotteiden tai prosessien muokkaus sekä t&k-vaiheen jälkeinen koetuotanto.

Uusien palvelujen käyttöönottoon, tuottamiseen ja jakeluun liittyvät valmistelut. Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on määritellä menettelytavat, spesifikaatiot ja käytännön ratkaisut, joita tarvitaan innovaatioiden aikaansaamiseksi.

Innovaatioihin liittyvä koulutus ja perehdyttäminen. Innovaatioiden toteuttamiseen suoraan liittyvä henkilökunnan kouluttaminen ja muu perehdyttäminen. Sekä yrityksen oma koulutus että ostetut koulutuspalvelut.

Innovaatioiden markkinoille tuominen. Sisältää esim. alustavan markkinatutkimuksen, koemarkkinoinnin ja markkinoilletulon vaatiman mainonnan. Rajaus: ei sisällä jakeluverkostojen rakentamista.

Innovaatiotoiminta

Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka tuottavat tai joiden tavoitteena on tuottaa uusia tai parannettuja tuotteita tai prosesseja eli innovaatioita.

Innovaatiotoiminta, laaja määritelmä

Innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka johtavat tai joiden tavoitteena on johtaa innovaatioiden käyttöönottoon.

Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys

Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys on sellainen, joka viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana on tuonut markkinoille tuoteinnovaation tai ottanut käyttöön uuden tuotantomenetelmän tai jolla on ollut näihin tähtäävää toimintaa.

Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys, laaja määritelmä

Innovaatiotoimintaa harjoittava yritys on sellainen, joka tarkastelujaksolla eli viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana on tuonut markkinoille tuoteinnovaation tai on ottanut käyttöönsä prosessi-innovaation tai jolla on ollut näihin tähtäävää toimintaa tai joka on ottanut käyttöönsä organisaatio- tai markkinointi-innovaation.

Markkinointi-innovaatio

Markkinointi-innovaatio on yrityksen käyttöön ottama uusi markkinointimenetelmä (markkinointi-idea tai -strategia), joka olennaisesti eroaa yrityksen aiemmin käyttämästä markkinointimenetelmästä ja jota yritys ei ole aiemmin käyttänyt. Markkinointi-innovaatio edellyttää olennaisia muutoksia tuotteen muotoilussa (design) tai pakkauksessa, tuotesijoittelussa, myynninedistämisessä tai hinnoittelussa.

Markkinointimenetelmien kausiluonteiset, säännölliset tai muut rutiiniluonteiset muutokset eivät kuulu markkinointi-innovaatioihin.

Organisaatioinnovaatio

Organisaatioinnovaatio on uuden organisatorisen menetelmän käyttöönotto yrityksen liiketoimintakäytännöissä (mukaan lukien tiedonhallinta), työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa. Menetelmä ei ole saanut olla yrityksen käytössä aiemmin. Uuden menetelmän käyttöönoton tulee perustua yritysjohdon strategiseen päätökseen.

Organisaatioinnovaatioksi ei lueta yritysfuusioita tai yritysostoja, vaikka ne toteutuisivat yrityksen kannalta ensimmäistä kertaa.

Prosessi-innovaatio

Prosessi-innovaatio on yrityksen käyttöön ottama uusi tai olennaisesti parannettu tavaroiden tai palveluiden tuotantoprosessi, jakelumenetelmä tai tukitoiminto.

Prosessin (tuotanto- tai jakelumenetelmän tai tukitoiminnon) on oltava uusi tai olennaisesti parannettu kyseisen yrityksen näkökulmasta, mutta sen ei tarvitse olla uusi yrityksen toimialan tai markkinoiden kannalta. Innovaation kehittäjä voi olla kyseinen yritys tai muut yritykset.

Pelkät organisaatioon liittyvät muutokset eivät ole prosessi-innovaatioita.

Tuoteinnovaatio

Tuoteinnovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tavara tai palvelu. Uusi tai olennaisesti parannettu tavara tai palvelu eroaa ominaisuuksiltaan aikaisemmin tuotetuista (esim. olennaiset parannukset teknisessä suorituskyvyssä, komponenteissa ja materiaaleissa, ohjelmistossa, käyttömukavuudessa tai muissa toiminnallisissa ominaisuuksissa).

Tavaran tai palvelun on oltava uusi tai olennaisesti parannettu kyseisen yrityksen näkökulmasta, mutta sen ei tarvitse olla uusi yrityksen markkinoiden kannalta. Innovaation kehittäjä voi olla kyseinen yritys tai muut yritykset.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/kas.html