Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.1.2019

Sosiaaliturvan menojen kasvu hidastui vuonna 2017

Sosiaaliturvan osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaismenoista oli 45,9 prosenttia vuonna 2017. Suhdeluku pysyi lähes edellisvuoden tasolla nousten 0,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2016.

Julkisyhteisöjen menojen tehtäväjakauma vuonna 2017

  Tehtävän osuus kokonaismenoista,
%
Tehtävän osuus nettomenoista,
%    1)
Tehtävän osuus kulutusmenoista,
%
G01 Yleinen julkishallinto 14,6 10,8 12,7
G02 Puolustus 2,3 2,5 5,3
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2,1 2,1 4,3
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 7,9 7,4 8,5
G05 Ympäristönsuojelu 0,4 0,3 0,6
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 0,6 0,2 0,4
G07 Terveydenhuolto 13,1 12,9 25,0
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 2,7 2,7 3,8
G09 Koulutus 10,5 10,9 17,9
G10 Sosiaaliturva 45,9 50,2 21,6
G0 Tehtävät yhteensä 100,0 100,0 100,0
1) Nettomenot = kokonaismenot vähennettynä saaduilla myynti- ja maksutuloilla sekä tuotoksella omaan loppukäyttöön.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot kasvoivat vuonna 2017 0,4 prosenttia eli 484 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Edellisvuosien tapaan julkisyhteisöjen menot kasvoivat eniten sosiaaliturvan osalta. Sosiaaliturvaan kohdistuneet menot kasvoivat 0,7 prosenttia eli 395 miljoonaa euroa vuodesta 2016 ja yhteensä menoja oli 55,6 miljardia euroa. Suurin osa sosiaaliturvan menojen lisäyksestä selittyy vanhuuteen liittyvien menojen kasvusta. Vanhuuteen liittyvien menojen kasvu puolestaan selittyy maksettujen työeläkkeiden kasvulla. Vuosien 2010–2016 välillä sosiaaliturvan menot kasvoivat keskimäärin 4,3 prosenttia vuosittain. Vuonna 2017 sosiaaliturvan menojen kasvua hidastivat etenkin edellisvuotta pienemmät työttömyysetuusmenot. Vuoden 2017 julkisyhteisöjen kokonaismenojen kasvua hillitsi myös koulutukseen liittyvien menojen vähentyminen sekä palkansaajakorvausmenojen alentuminen.

Julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaismenoista 25,9 prosenttia oli valtionhallinnon, 39,5 prosenttia paikallishallinnon ja 34,6 prosenttia sosiaaliturvarahastojen menoja.

Valtionhallinnon sulauttamattomat kokonaismenot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,3 prosenttia eli 163 miljoonaa euroa. Paikallishallinnon kokonaismenot kasvoivat 0,5 prosenttia eli 255 miljoonaa euroa. Eläkemenojen kasvun vuoksi työeläkelaitoksien menot kasvoivat 3,6 prosenttia eli 915 miljoonaa euroa. Muiden sosiaaliturvarahastojen menot kasvoivat 0,2 prosenttia eli 43 miljoonaa euroa.

Menolajeista eniten kasvoivat tavaroiden ja palveluiden ostot (välituotekäyttö), noin 709 miljoonaa euroa eli 3,0 prosenttia aiemmasta vuodesta. Myös rahamääräiset sosiaalietuudet kasvoivat 400 miljoonaa euroa eli 0,9 prosenttia. Lisäksi kiinteän pääoman bruttomuodostus (investoinnit) kasvoivat 3,5 prosenttia eli noin 307 miljoonaa euroa. Maksetut palkansaajakorvaukset supistuivat 695 miljoonaa euroa eli 2,4 prosenttia.

Vuonna 2017 julkisyhteisöjen kokonaismenot olivat 121,3 miljardia euroa eli 54,2 prosenttia suhteessa bkt:hen. Nettomenot olivat 106,0 miljardia euroa ja niiden bkt-suhde oli 47,4 prosenttia. Kulutusmenot laskivat 0,1 prosenttia ja ne olivat 51,5 miljardia euroa eli 23,0 prosenttia suhteessa bkt:hen.

Julkisyhteisöjen kokonaismenot ovat luonteeltaan bruttomenoja. Ne sisältävät merkittävän määrän julkisyhteisöjen välisiä ostomenoja, jotka ovat samalla myös julkisyhteisöjen tuloja.

Vertailukelpoisempi tunnusluku, nettomenot, saadaan vähentämällä kokonaismenoista myynti- ja maksutulot sekä tuotos omaan loppukäyttöön, jolloin palveluista saadut tulot, kuten julkisyhteisöjen väliset palveluostot ja omaan käyttöön tuotettujen investointien tuotantokustannukset eivät vaikuta tunnuslukuun. Nettomenoista ei kuitenkaan ole vähennetty julkisyhteisöjen toisilleen tai itselleen maksamia veroja kuten arvonlisäveroa eikä sosiaalivakuutusmaksuja.

Vertailukelpoinen mittari on myös julkisyhteisöjen kulutusmenot, joka kuvaa julkisyhteisöille palvelujen tuotannosta aiheutuneita juoksevia menoja, vähennettyinä palveluista saaduilla palvelumaksuilla ja muilla palveluiden myyntituloilla.


Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Atte Virtanen 029 551 3685, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (215,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.1.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jmete/2017/jmete_2017_2019-01-31_tie_001_fi.html