Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.8.2012

Kuluttajien luottamus talouteen ennallaan elokuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa edelleen nollassa (0,5) eli samalla tasolla kuin heinäkuussa (0,1). Luottamus talouteen oli selvästi heikompi kuin vuosi sitten elokuussa ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–17. elokuuta 1 437 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikissa neljässä osatekijässä oli elokuussa vain vähäisiä muutoksia heinäkuuhun verrattuna. Varovaisuus lisääntyi hieman sekä oman talouden kehityksen että kotitalouden säästämismahdollisuuksien suhteen. Arviot oman talouden kehityksestä ovat olleet alhaisemmat ainoastaan vuoden 1996 huhtikuussa ja vuoden 1995 lokakuussa. Kuluttajien arviot Suomen talouden tulevaisuudesta sekä työttömyyskehityksestä olivat edelleen melko synkät.

Elokuussa työllisten kokema työttömyyden uhka pysyi lähes ennallaan heinäkuuhun verrattuna. Kuluttajat pitivät edelleen ajankohtaa melko sopivana säästämiselle ja lainanotolle.

Oma ja Suomen talous

Elokuussa 15 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 46 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten elokuussa 18 ja 45 prosenttia.

Luottamus oman talouden kohentumiseen on heikentynyt viime vuoden elokuuhun verrattuna. Nyt vain viidesosa luotti oman taloutensa kohentumiseen, kun vuosi sitten kohentumiseen luottavia oli vielä noin neljäsosa (24 %). Kuudesosa (17 %) pelkäsi oman taloutensa heikkenevän. Vuosi sitten vastaava osuus oli 15 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kansalaisten arviot työttömyyden kasvusta ovat lisääntyneet viime vuoden elokuuhun verrattuna. Kolme viidestä kuluttajasta (60 %) arvioi elokuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja kymmenesosa uskoi työttömyyden vähenevän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 42 ja 17 prosenttia.

Myös työllisten kokema omakohtainen työttömyysuhka on lisääntynyt vuoden takaiseen verrattuna. Työllisistä joka kuudes (17 %) arvioi elokuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja kymmenesosa puolestaan uskoi uhan vähentyneen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 14 ja 13 prosenttia. Puolet työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli heinäkuussa hiukan maltillisempi 2,8 prosenttia ja vuosi sitten elokuussa 3,1 prosenttia.

Lainanotto ja säästäminen

Elokuussa 62 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä lainan ottamiselle. Vastaava osuus oli vuosi sitten 45 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli elokuussa ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Säästämisen arvioi kannattavaksi kolme viidesosaa (60 %) kuluttajista. Kahdella kolmasosalla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 08/2011 07/2012 08/2012 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,8 22,9 -6,5 5,1 0,1 0,5 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,8 14,1 2,3 5,8 3,6 2,6 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 4,2 25,3 -27,1 -16,5 -18,7 -18,1 --
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 3,1 2,8 3,4  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -0,0 27,6 -51,1 -13,6 -30,8 -28,2 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,8 7,6 -18,8 1,6 -4,1 -2,7 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,1 41,8 -14,2 8,4 7,6 11,4 -
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,7 36,8 -19,6 20,6 12,0 13,2 +/-
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,5 42,0 -47,1 -4,4 16,3 18,0 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,1 52,2 10,9 44,7 46,5 45,7 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja 2,6 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko oli elokuussa 2 340 henkilöä.

Elokuussa tutkimuksen vastauskato oli 38,6 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm .


Lähde: Kuluttajabarometri 2012, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (489,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2012/08/kbar_2012_08_2012-08-27_tie_001_fi.html