Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

Aluksen bruttovetoisuus (brutto)

Vertailuluku, joka perustuu aluksen suljettujen tilojen koko tilavuuteen.

Aluksen kantavuus (dwt)

Aluksen lastin, polttoaineen, vesivarastojen, tarvikkeiden ja henkilöiden yhteispaino lastimerkin mukaan eli aluksen kantokyky.

Aluksen nettovetoisuus (netto)

Aluksen hyötytilan mitta.

Kauppa-alusluettelo

Kauppa-alusluetteloon merkitään hakemuksesta sellaiset Suomen alusrekisterin alukset, joille voidaan valtion varoista myöntää kauppamerenkulun tukea kilpailukyvyn parantamiseksi.

Kuivalastialus

Kauppalaivastoon kuuluvat ro-ro-lastialukset, irtolastialukset, konttialukset ja muut kuivalastialukset.

Matkustaja-alus

Kauppalaivastoon kuuluvat matkustaja-alukset sekä ro-ro-matkustaja-alukset.

Muu alus

Kauppalaivastoon kuuluvat muut alukset kuin matkustaja-, kuivalasti- ja säiliöalukset eli mm. hinaajat, jäänmurtajat, työntöproomut, kalastusalukset sekä hallinnolliset alukset.

Muu kuljetuskoneeton alus

Ilman omaa konevoimaa kulkeva alus kokoon katsomatta pois lukien proomut.

Pienalus

Sellainen alle 15 metrin, mutta vähintään 10 metrin pituinen alus, joka on merkitty vapaaehtoisesti alusrekisteriin.

Proomu

Proomuiksi tyypitetty alus kokoon katsomatta lukuun ottamatta työntöproomuyhdistelmiä, jotka kuuluvat varsinaiseen kauppalaivastoon.

Rekisteröity kauppalaivasto

Kaikki Suomen alusrekisteriin rekisteröidyt alukset aluksen kokoon tai laatuun katsomatta.

Ro-ro-alus

Sellaiset alukset, joissa lastaus ja purku tapahtuvat siirtämällä lasti pyörien päällä alukseen ja aluksesta perä- ja keularamppien tai sivuporttien kautta (roll on/roll off). Jos ro-ro-alus voi kuljettaa lastin lisäksi vähintään 120 matkustajaa, se on luokiteltu ro-ro-matkustaja-alukseksi.

Säiliöalus

Kauppalaivastoon kuuluvat öljy-, kaasu- ja kemikaalisäiliöalukset.

Varsinainen kauppalaivasto

Rekisteröintipakon alaiset alukset eli alukset, joiden pituus on vähintään 15 metriä. Varsinaiseen kauppalaivastoon ei kuitenkaan lasketa proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia. Varsinainen kauppalaivasto jaetaan alustyypeittäin neljään pääryhmään; matkustaja-alukset, kuivalastialukset, säiliöalukset ja muut alukset.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/kas.html