Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.10.2014

Kotitalouksien kulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasujen päästöt vähentyneet

Keskiarvokotitalouden kulutuksen aiheuttamat kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt (KHK 1) ) vähenivät kymmenen prosenttia vuosina 2006–2012. Päästöjä kertyi 20 500 hiilidioksidiekvivalenttia kiloa vuonna 2006 ja 18 500 kiloa vuonna 2012. Samana aikana luonnosta otettavien raaka-aineiden kokonaiskäyttö (RAK 2) ) kasvoi seitsemän prosenttia 25 400 kilosta 27 000 kiloon.

Tulokset on saatu muuttamalla vuosien 2006 ja 2012 kulutustutkimuksen kotitalouksien euromääräiset kulutukset kasvihuonekaasupäästöiksi ja raaka-aineiden kulutukseksi mm. Suomen ympäristökeskuksen käyttämän ENVIMAT-mallin avulla. 3)

Kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöt (KHK) ja materiaalin kulutus (RAK) vuosina 2006 ja 2012

  Vuosi Muutos-% 2012/2006
2006 2012
Kotitalouksien KHK-päästöt yhteensä, milj. tonnia CO2–ekv 50,2 47,9 -5
Kotitalouksien RAK yhteensä, milj. tonnia 62,3 70,3 13
       
KHK-päästöt/kotitalous, kg CO2–ekv 20 476 18 460 -10
RAK kulutus/kotitalous, kg 25 363 27 084 7
       
KHK/kulutusyksikkö, kg CO2–ekv 1) 13 714 12 496 -9
RAK/kulutusyksikkö, kg 16 990 18 381 8
1) Kulutusyksiköt perustuvat niin kutsuttuun OECD:n modifioituun skaalaan. Kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä.

Kotitalouksien yhteenlasketusta kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt alentuivat 50 miljoonasta t. CO2-ekv:sta 48 miljoonaan t. CO2-ekv:iin. Samana aikana kotitalouksien yhteenlaskettu raaka-aineiden kulutus kasvoi 62,3 miljoonasta tonnista 70,3 miljoonaan tonniin.

Kulutuksen raaka-aineintensiteetti on noussut. Yksi selitys tälle on se, että – päinvastoin kuin yleensä luullaan – kotitalouksien kulutuksessa tavaroiden kulutuksen volyymi on kasvanut nopeammin kuin palvelujen volyymi.

Kansantalouden tilinpidon mukaan kotitalouksien kulutusmenot kiintein hinnoin kasvoivat vuosina 2006–2012 yhteensä noin 9 prosenttia. Palvelujen kulutus kasvoi 8 prosenttia ja tavaroiden 10 prosenttia. Monien palvelujen, esimerkiksi matkailun ja ravintolapalvelujen, kulutukseen liittyy lisäksi paljon tavaroiden kulutusta. Kulutuksen yleinen intensiteetti on noussut, koska tavaroiden päästövaikutukset ja materiaalin kulutus ovat suuremmat kuin palveluilla.

Mistä päästöt ja materian kulutus muodostuvat

Kunkin kulutusryhmän päästöt ja materian kulutus ovat riippuvaisia käytetyistä euroista, mutta eri kulutusryhmien kasvihuonekaasu- ja raaka-aineintensiivisyydet vaihtelevat huomattavasti. Oheisessa kuviossa on verrattu kulutukseen käytettyjen eurojen ja siitä aiheutuvien päästöjen (KHK) sekä raaka-aineiden kulutuksen (RAK) prosenttiosuuksien jakautumista kulutuksen pääryhmien mukaan.

Keskiarvokotitalouden kulutuksen kasvihuonekaasujen päästöjen (KHK), raaka-ainekulutuksen (RAK) ja eurojen (€) jakautuminen kulutuksen pääryhmille prosentteina vuonna 2012

Keskiarvokotitalouden kulutuksen kasvihuonekaasujen päästöjen (KHK), raaka-ainekulutuksen (RAK) ja eurojen (€) jakautuminen kulutuksen pääryhmille prosentteina vuonna 2012

Asuminen aiheuttaa eniten päästöjä ja raaka-aineiden kulutusta. Sen osuus päästöistä ja raaka-aineiden kulutuksesta on selvästi suurempi kuin asumiseen käytettyjen eurojen osuus kulutusmenoista. Liikenteestä aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen osuus on hieman suurempi kuin elintarvikkeiden, mutta sen osuus raaka-ainekulutuksesta on selvästi elintarvikkeita pienempi. Kulttuurin ja vapaa-ajan kulutuksen sekä muiden tavaroiden ja palvelujen kulutuksen osuus päästöistä on euro-osuutta selvästi pienempi. Muiden tavaroiden ja palvelujen ryhmän 4) osalta myös RAK-osuus on euro-osuutta alhaisempi. Katso myös liitetaulukko, jossa on vuosien 2006 ja 2012 tiedot.

Kotitalouksien kulutuksen aiheuttamia päästöjä ja raaka-aineiden kulutusta käsitellään tarkemmin Tieto- ja trendit -lehden nettiartikkelissa, jossa kerrotaan tarkemmin myös Envimat-mallista (tietotrendit.stat.fi/mag/article/88/.)


1) KHK = kasvihuonekaasupäästöt tuotteen tuotanto- ja jakeluketjussa sekä tuotteiden kulutuskäytössä. Sisältää fossiilisen hiilidioksidin lisäksi metaani, typpioksiduuli ym. kasvihuonekaasut hiilidi-oksidiekvivalenteiksi muunnettuna (CO2-ekv).
2) RAK = raaka-ainekäyttö = kuinka paljon luonnon raaka-aineita on käytetty tuotteiden tuottamiseen ja jakeluun koko tuotanto- ja jakeluketjun aikana.
3)  https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38010/SY20_2009_Suomen_kansantalouden_materiaalivirtojen.pdf
4) Muiden tavaroiden ja palvelusten ryhmään kuuluvat mm. vakuutukset sekä erilaisia palveluja ja vain vähän tavaroita.

Lähde: Kotitalouksien kulutus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juha Nurmela 029 551 2548, kulutus.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (311,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kotitalouksien kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3533. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ktutk/2012/ktutk_2012_2014-10-07_tie_001_fi.html