Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.3.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2019
Liikepankit Ulkomaiset pankit Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 67 207 990 60 889 598 1 474 353 620 344 130 192 285
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 109 791 514 1 210 512 113 601 .. 111 115 627
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 22 171 127 .. .. 534 368 22 945 794
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 647 101
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 44 826 077 .. 6 142 017 .. 52 042 936
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 236 282 814 34 507 263 72 965 820 9 520 057 353 275 954
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 2 588 985 .. 171 648 63 904 2 824 537
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 15 523 825 .. 17 434 .. 15 780 046
Aineelliset hyödykkeet 1 206 807 127 890 632 279 122 506 2 089 481
Aineettomat hyödykkeet 2 676 718 9 055 7 426 32 338 2 725 537
Verosaamiset 390 025 52 759 36 943 7 640 487 368
Muut varat 25 018 353 304 218 54 694 347 638 25 724 903
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 528 122 054 97 641 411 81 837 939 12 335 974 719 937 378
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 96 976 951 .. 85 393 .. 98 184 635
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. 3 472 241
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 369 527 584 94 664 389 69 291 733 10 757 412 544 241 118
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 722 497 .. 148 354 .. 873 370
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 985 497 .. .. 51 320 1 036 817
Varaukset 986 068 22 125 10 269 1 371 1 019 833
Verovelat 395 641 61 038 20 888 9 959 487 526
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 24 429 175 1 195 397 2 293 468 403 713 28 321 753
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 497 201 086 97 359 807 71 850 104 11 226 295 677 637 293
Pääoma 4 852 173 .. 3 564 919 .. 8 567 715
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 124 176 .. .. .. 124 700
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -89 790 .. 120 631 .. 55 368
Kertyneet voittovarat 23 181 766 200 581 3 888 359 550 456 27 821 162
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 798 304 .. 2 086 396 .. 3 252 095
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 746 069 58 829 327 527 31 872 1 164 297
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 30 920 968 281 604 9 987 833 1 109 679 42 300 084
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 528 122 054 97 641 411 81 837 937 12 335 974 719 937 377

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 27.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 1. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 31.3.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/llai/2019/01/llai_2019_01_2019-06-27_tau_002_fi.html