Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2021, 1 000 euroa

  1.1.- 30.6.2021
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 88 311 190 72 854 982 4 333 385 1 072 616 166 572 173
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 94 545 122 .. 1) 2) 22 178 .. 95 944 481
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 22 960 541 .. .. 159 574 23 287 116
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 131 167
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 48 107 418 .. 6 115 963 .. 55 759 311
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 267 386 791 42 247 769 91 497 692 11 241 209 412 373 461
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 1 397 820 .. 229 576 .. 1 675 580
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 62 122 .. .. .. 62 122
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 16 384 405 .. .. 26 121 16 672 168
Aineelliset hyödykkeet 1 034 557 104 911 562 754 107 614 1 809 836
Aineettomat hyödykkeet 1 921 214 35 104 10 903 37 987 2 005 209
Verosaamiset 357 357 65 072 8 344 9 644 440 417
Muut varat 5 752 652 189 089 76 159 81 618 6 099 518
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 548 352 357 117 120 227 103 039 478 14 320 498 782 832 560
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 69 108 375 .. 122 468 .. 70 652 795
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 424 179 396 114 153 013 89 489 419 12 532 179 640 354 008
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 1 112 395 .. 200 426 .. 1 312 821
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 858 638 .. .. 41 452 900 090
Varaukset 875 036 49 958 7 907 2 575 935 477
Verovelat 42 726 61 487 48 810 14 550 167 573
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 10 663 973 982 701 2 639 212 479 478 14 765 364
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 512 990 839 116 669 112 92 508 242 13 070 234 735 238 427
Pääoma 4 887 249 .. 3 558 717 .. 8 600 469
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma .. .. .. .. 150 539
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 81 083 .. 177 977 .. 276 269
Kertyneet voittovarat 25 236 183 270 445 4 370 300 631 182 30 508 109
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 2 081 188 .. 2 092 308 .. 4 581 819
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. 6 548
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 1 621 045 158 111 331 934 59 851 2 170 941
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 35 361 517 451 115 10 531 236 1 250 264 47 594 132
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 548 352 357 117 120 227 103 039 478 14 320 498 782 832 560
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 01.7.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2021, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2021/02/llai_2021_02_2021-10-21_tau_002_fi.html