Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.9.2021, 1 000 euroa

1.1.- 30.9.2021
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 114 446 319 91 167 297 1 622 979 986 187 208 222 783
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 95 923 338 .. 1) 2) 24 068 .. 97 538 441
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 21 610 675 .. .. 165 653 21 951 649
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 384 544
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 47 656 184 .. 6 062 651 .. 55 302 468
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 267 183 778 40 900 079 94 160 570 11 477 229 413 721 656
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 1 094 707 .. 209 993 44 965 1 349 665
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 35 158 .. .. .. 35 158
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 16 498 192 .. .. 26 622 16 792 695
Aineelliset hyödykkeet 1 002 905 102 579 546 972 107 308 1 759 764
Aineettomat hyödykkeet 1 908 447 38 294 10 532 37 706 1 994 979
Verosaamiset 621 085 72 973 8 602 10 030 712 690
Muut varat 6 332 216 399 084 65 906 111 050 6 908 256
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 574 445 524 134 775 695 102 903 143 14 550 384 826 674 747
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 74 608 104 .. 114 134 .. 76 326 557
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. 6 321 039
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 444 091 125 130 606 651 89 365 050 12 722 244 676 785 070
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 951 635 .. 194 214 .. 1 145 848
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 722 397 .. .. 38 181 760 578
Varaukset 851 321 44 455 7 832 2 359 905 968
Verovelat 401 782 81 245 53 656 15 466 552 148
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 10 818 078 1 480 533 2 584 689 512 967 15 396 267
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 538 399 375 134 183 308 92 319 575 13 291 217 778 193 475
Pääoma 4 887 249 28 972 3 607 992 126 517 8 650 730
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma .. .. .. .. 157 023
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 176 699 .. 161 530 .. 353 334
Kertyneet voittovarat 25 235 620 263 095 4 344 330 622 291 30 465 336
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 2 099 581 .. 2 074 325 .. 4 582 228
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. 8 791
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 2 186 268 308 054 395 391 80 942 2 970 654
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 36 046 149 592 387 10 583 568 1 259 168 48 481 272
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 574 445 524 134 775 695 102 903 143 14 550 384 826 674 747
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leevi Suppanen 029 551 3087, Matias Hämäläinen 029 551 3737, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 16.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.9.2021, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2021/03/llai_2021_03_2021-12-16_tau_002_fi.html