Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste: Omistusasumisen hintaindeksit

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Omistusasumisen hintaindeksit kuvaavat omistusasumisen hankintaa ja omistamisen kustannuksia sekä asuntojen ostohinnan kehitystä.

Omistusasujien asumiskustannukset kuvaa kotitalouksien uusien asuntojen kauppahintojen sekä muiden omistusasumiseen liittyvien kustannusten ja palveluiden hintojen kehitystä.

Asuntojen ostaminen kuvaa kotitalouksien ostamien asuntojen hintojen kehitystä. Asuntojen ostaminen koostuu uusien ja vanhojen osakeasuntojen hintaindekseistä ja kiinteistöjen hinnat -tilastosta, joka sisältää uusien ja vanhojen omakotitalojen hintaindeksit.

1.2 Tilaston käsitteet, luokitukset ja aineistot

Aineistot

Asuntojen hankinta perustuu uusien asuntojen hintatietoihin, joiden pohjana ovat suurimpien kiinteistönvälittäjien ja rakennuttajien tekemien uusien asuntojen kauppatiedot. Tiedot Tilastokeskus saa yksityisen hintapalveluseurannan kautta.

Asuntojen omistamisen osalta tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksin laskentaa varten kerättäviin tietoihin, joita Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät. Hintatietoja saadaan myös suoraan tiedonantajilta tai internetistä keräämällä.

Asumisen hintaindeksien tiedot perustuvat Tilastokeskuksen osakeasuntojen- ja kiinteistöjen hinnat - indeksien tietoihin.

Käsitteet :

Asunto : Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta.

Vanha/uusi asunto : Vanhalla asunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka ei ole valmistunut tarkasteluvuonna tai sitä edeltävänä vuonna. Uudella asunnolla tarkoitetaan vastaavasti tilastovuonna tai sitä edeltävänä vuonna valmistunutta asuntoa, joka myydään ensimmäistä kertaa.

(Nimellis)hintaindeksi: Kertoo hintojen muutoksen indeksin perusajankohtaan (2010=100) verrattuna.

Indeksikaava: Indeksikaava on matemaattinen funktio, jonka avulla havaintoarvoista lasketaan yksittäinen muutosta kuvaava tunnusluku (esim. Fischerin, Laspeyres'n ja Paaschen indeksikaavat).

Kokonaisindeksi: Kokonaisindeksi on indeksi, joka on laskettu painotettuna keskiarvona kaikista indeksin kuvausalueeseen kuuluvista alasarjoista. Kokonaisindeksi lasketaan esimerkiksi eri hyödykeryhmiä kuvaavien yksityiskohtaisten hintaindeksisarjojen painotettuna keskiarvona.

Neljännesmuutos: Neljännesmuutos on indeksin suhteellinen muutos neljännestä aiemmasta ajankohdasta. Muutos ilmoitetaan yleensä prosentteina.

Vuosimuutos: Vuosimuutos on indeksin suhteellinen muutos vuotta aiempaan vastaavaan ajankohtaan verrattuna (esim. kuluttajahintojen kokonaisindeksin vuosimuutos eli inflaatio).

Pisteluku: Pisteluku on hintaindekseissä käytetty muutossuure, joka kertoo vertailuajankohdan hinnan, keskihinnan tai indeksin suhteessa perusajankohdan hintaan, keskihintaan tai indeksiin. Perusajankohdan pistelukua merkitään tavallisesti luvulla sata. Esimerkiksi jos hyödykkeen pisteluku on tiettynä ajankohtana 105,3 on hyödykkeen hinta noussut 5,3 prosenttia perusajankohtaan verrattuna.

Luokitukset :

Omistusasumisen hintaindeksin luokitus:

O.1. Omistusasujien asumiskustannukset

O.1.1. Asuntojen hankinta

O.1.1.1. Uudet asunnot

O.1.1.1.1. Uusien asuntojen osto

O.1.1.1.2. Itse rakennetut asunnot ja suuret peruskorjaukset

O.1.1.2. Kotitalouksien uudet asunnot, jo olemassa olevat

O.1.1.3. Muut asunnon hankintaan liittyvät palvelut

O.1.2. Asuntojen omistaminen

O.1.2.1. Suuret korjaukset ja kunnossapito

O.1.2.2. Asuntoihin liittyvät vakuutukset

O.1.2.3. Muut asunnon omistamiseen liittyvät palvelut

Asumisen hintaindeksin luokitus:

H.1. Asuntojen ostaminen

H.1.1. Uusien asuntojen ostaminen

H.1.2. Vanhojen asuntojen ostaminen

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Asuntojen hankintaan liittyvät kustannukset sisältävät uusien asuntojen oston sekä kiinteistönvälitysmaksut. Uusien asuntojen ostoa kuvaavat osakeasuntojen hinnat -tilaston uudet osakeasunnot ja kiinteistöjen hinnat -tilaston uudet omakotitalot.

Asuntojen omistamiseen liittyvät kustannukset, joita ovat peruskorjauskustannukset ja omakotitalon palovakuutusmaksu, saadaan kuluttajahintaindeksistä, ja ne ovat osa kuluttajahintaindeksin kulutuskoria. Kulutuskorin muodostamisessa arvioidaan yksityisten kotitalouksien kulutuksen rakenne eli kuinka paljon kuluttajat käyttävät vuoden aikana rahaa erilaisten tavaroiden ja palveluiden ostamiseen. Pääasiallisena lähteenä käytetään kansatalouden tilinpidon yksityistä kulutusta koskevia tietoja, jotka perustuvat Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen tietoihin. Näiden lisäksi käytetään mm. keskusliikkeiden ja toimialajärjestöjen aineistoja.

Asuntojen ostamista kuvaavat uusien ja vanhojen asuntojen ostot sisältävät tietoja osakeasuntojen hinnat ja kiinteistöjen hinnat -tilastoista.

Asuntojen hintaindeksiä ja omistusasumisen hintaindeksiä kuvaavat pisteluvut saadaan painottamalla yhteen alatasojen indeksit kulutusmenopainoilla.

3. Tietojen luotettavuus ja tarkkuus

3.1. Tilaston luotettavuus

Omistusasumisen hintaindeksissä uusien asuntojen ostohinta perustuu uusien osakeasuntojen hintatilastoon, joka julkaistaan osana asuntojen hinnat -tilastoa. Itse rakennetut asunnot kuvaa omistusasujien itse rakentamien tai rakennuttamien asuntojen hintakehitystä ja tiedot perustuvat rakennusliikkeiltä ja talotehtailta kerättyyn aineistoon. Peruskorjauksien osalta tiedot pohjautuvat kuluttajahintaindeksin ja rakennuskustannusindeksin aineistoihin.

Muut asunnon hankintaan liittyvät palvelut, suuret korjaukset, vakuutusmaksut ja muut asumiseen liittyvät palvelut -tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksin keräämään aineistoon.

Asumisen hintaindeksissä tiedot perustuvat kiinteistöjen hinnat ja osakeasuntojen hinnat -tilastojen tietoihin. Painot perustuvat asuntokannan rakenteeseen ja sille arvioituihin käypiin hintoihin.

3.2. Tilaston tarkkuus

Vanhojen asuntojen ostamisen osalta tiedot ovat ensimmäisellä julkistuskerralla ennakollisia. Vanhojen asuntojen ostamisen ennakkotiedoissa on mukana noin 2/3 kaikista osakeasuntokaupoista ja kaikki vanhojen kiinteistöjen kaupat. Itse rakennettujen omakotitalojen ja yleisten asumiskustannusten osalta tiedot ovat lopullisia. Tietosisältö määräytyy vuoden 2013 alussa voimaan tulleen Euroopan Unionin Komission asetuksen N:o 93/2013 mukaisesti.

4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Tiedot julkaistaan noin 95 päivää tarkasteluajanjakson päättymisestä. Julkaisupäivät määräytyvät Eurostatin julkistamisaikataulun mukaisesti. Tiedot ovat ensimmäisellä julkaisukerralla ennakollisia ja toisella kerralla lopullisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Omistusasumisen hintaindeksin perusjulkaisu ja tietokantataulukot ovat saatavilla Tilastokeskuksen internetsivuilla.

Muista EU-maista tietoja asumisen hintaindeksin osalta on saatavilla Eurostatin internet-sivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

6.1. Vertailtavuus muihin aineistoihin

Omistusasumisen hintaindeksit ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia EU:n jäsenmaiden kesken.

6.2. Vertailtavuus historiatietoihin

Omistusasumisen hintaindeksien aggregaattitason tietoja on saatavilta vuodesta 2010 alkaen.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Omistusasumisen hintaindeksien lisäksi Tilastokeskus julkaisee tietoja kuluttajahintaindeksistä, osakeasuntojen ja kiinteistöjen hinnoista. Omistusasumisen hintaindeksit kattavat omistusasumisen osuuden kuluttajahintaindeksin hyödykekorista. Asumisen hintaindeksit kuvaavat asuntojen hintojen kehitystä koko maan tasolla yhteensä.


Lähde: Omistusasumisen hintaindeksit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Pääkkö 09 1734 3385, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, asuminen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 4.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Omistusasumisen hintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-6319. 4. vuosineljännes 2013, Laatuseloste: Omistusasumisen hintaindeksit . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/oahi/2013/04/oahi_2013_04_2014-04-04_laa_001_fi.html