Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.5.2020

Pikkulapsiperheiden määrä vähentynyt lähes viidenneksellä 2010-luvulla

Tilastokeskuksen mukaan niiden perheiden määrä, joissa on alle kolmevuotiaita lapsia, väheni vuonna 2019 edellisvuodesta 5 565 perheellä. Vuoteen 2010 verrattuna näiden perheiden määrä on vähentynyt 18 prosentilla. Aviopari ja alle kolmevuotiaita lapsia -perheiden määrä pieneni perhetyypeistä eniten, peräti 26 prosenttia. Pikkulapsiperheiden määrän väheneminen on linjassa syntyvyyden laskun kanssa.

Perheet, joissa alle 3-vuotiaita lapsia perhetyypin mukaan 2010–2019

Perheet, joissa alle 3-vuotiaita lapsia perhetyypin mukaan 2010–2019
1) Sisältää rekisteröidyt parisuhteet, ja vuodesta 2017 lähtien saman sukupuolen avioparit.

Perheiden määrä laskee yhä

Suomessa oli 1 467 368 perhettä vuoden 2019 lopussa. Perheiden määrän väheneminen jatkui vuonna 2019 ja määrä pieneni 1 313 perheellä.

Perhetilastossa perheet muodostetaan väestötietojärjestelmän tietojen mukaan samassa asunnossa asuvista henkilöistä. Tilastoperheen muodostamisessa pelkin rekisteritiedoin on joitakin rajoitteita. Yksi tällainen on se, että avopariperhe muodostetaan vain eri sukupuolta olevista henkilöistä. Toinen liittyy uusiin perhemuotoihin, kuten esimerkiksi sellaisiin, joissa vakituisessa parisuhteessa elävä pari ei asu yhdessä. Perheen tilastollista muodostamista on selostettu tarkemmin laatuselosteessa.

Lapsettomien parien määrä jatkoi kasvuaan

Perhetyypeittäin tarkasteltuna kaikista perheistä 64 prosenttia oli avioparien perheitä. Eri sukupuolta olevan avioparin ja lasten muodostamien perheiden määrä väheni 8 117 perheellä edellisestä vuodesta. Avoparien ja lasten perheiden määrä pieneni edellisvuodesta puolestaan 304 perheellä. Sen sijaan lapsettomien avopariperheiden määrä lisääntyi 4 091:lla. Perhetilastossa ei muodosteta samaa sukupuolta olevia avopareja eli tässä on huomioitu vain eri sukupuolta olevat avoparit. Lapsettomien eri sukupuolta olevien avioparien määrä kasvoi 1 606 perheellä. Myös yhden vanhemman perheiden määrä kasvoi 593 perheellä. Toisin kuin aiempina vuosina, ei äidin ja lasten muodostamien perheiden määrä enää kasvanut, vaan pieneni 129 perheellä. Sen sijaan isän ja lasten perheiden määrä kasvoi 722 perheellä.

Samaa sukupuolta olevien avioparien määrä kasvoi 338:lla, kun taas rekisteröityjen parien määrä pieneni 128:lla. Kehitys on luontainen jatkumo vuoden 2017 maaliskuun alusta voimaan tulleesta avioliittolain muutoksesta, jonka seurauksena osa rekisteröidyistä pareista on muuttanut parisuhteensa avioliitoksi eikä uusia rekisteröityjä pareja ole voinut enää muodostua. Rekisteröityjen parien perheitä oli 1 154 ja saman sukupuolen avioparin perheitä 2 318. Näistä 62 prosenttia oli naisparin perheitä. Avoparien perheitä oli 24 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 13 prosenttia, eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2019 yksinasuvia oli 1 221 456 eli 30 159 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Perheiden keskikoko oli 2,74. Vielä vuonna 1990 perheissä oli keskimäärin kolme henkilöä. Perheisiin kuului 73 prosenttia väestöstä eli 4 013 944 henkilöä, 19 777 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä.

Lapsiperheitä on yhä vähemmän

Lapsiperheitä oli yhteensä 558 302. Määrä pieneni edellisestä vuodesta 3 663:lla. Vähennys on 614 pienempi kuin edellisvuonna, mutta selvästi suurempi kuin viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana keskimäärin, jolloin vuosittainen vähennys on ollut noin 2 000. Lapsiperheeseen kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Lapsiperheiden määrän väheneminen kertoo lähinnä siitä, että perheiden täysi-ikäistyvien lasten ikäluokat ovat suurempia kuin uudet syntyvät ikäluokat. Syntyvien ja täysi-ikäistyvien ikäluokkien koon lisäksi määrään vaikuttavat myös muut tekijät kuten kansainvälinen muuttoliike.

Lapsiperheisiin kuului 38 prosenttia väestöstä. Lapsiperheiden yleisin perhemuoto oli edelleen eri sukupuolta olevan avioparin muodostama perhe, joita oli 57 prosenttia lapsiperheistä. Lapsiperheistä viidennes oli avoparien perheitä. Myös äiti ja lapsia -perheiden osuus lapsiperheistä oli 20 prosenttia. Vaikka isä ja lapsia -perheiden määrä onkin kasvanut, on niitä edelleen hyvin vähän, kolme prosenttia. Samaa sukupuolta oleva aviopari oli vanhempana 593 lapsiperheessä ja rekisteröity pari 245 lapsiperheessä.

Lapsiperheissä keskimääräinen 1,8 lasta

Lapsiperheissä oli yhteensä 1 028 030 alaikäistä lasta, 9 965 edellisvuotta vähemmän. Lapsiperheiden keskimääräinen lapsiluku oli 1,84. Luku on pysynyt vakaana lasten määrän pienenemisestä huolimatta. Lapsiperheistä yksilapsisia oli 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 prosenttia ja kolmilapsisia oli 13 prosenttia. Viidessä prosentissa lapsiperheistä oli vähintään neljä alle 18-vuotiasta lasta. Osuudet ovat pysyneet ennallaan.

Perhetilastossa lapset kirjautuvat perheeseen sen mukaan, missä he ovat virallisesti kirjoilla. Erotapauksissa lapsi kirjautuu siis vain toisen vanhemman perheeseen, vaikka käytännössä vanhemmilla olisikin yhteishuoltajuus. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen vuonna 2018 tehdyssä ad hoc -lisätutkimuksessa selvitettiin lasten vuoroasumista. Vuoroasumista koskevat tiedot julkistettiin 17.6.2019. Tulosten mukaan kahdessa kodissa asuvia lapsia oli yhteensä noin 110 000 ja näistä lapsista 40 000 asui yhtä paljon kummassakin kodissa.

Perhetilasto kuvaa perhekokoa Suomessa tiettynä hetkenä eikä siten kerro perheiden lopullisesta lapsiluvusta.

Joka kymmenes lapsi kasvaa uusperheessä

Uusperheitä oli vuoden 2019 lopussa 50 607. Uusperheiden määrä väheni 110:lla edellisestä vuodesta. Uusperheiden osuus lapsiperheistä on pysynyt yhdeksässä prosentissa vuodesta 2004 lähtien. Hieman yli puolet, 54 %, uusperheiden vanhemmista oli avoliitossa ja vajaa puolet, 46 %, avioliitossa. Uusperheissä on huomioitu ainoastaan eri sukupuolta olevien parien perheet.

Uusperheissä on keskimäärin kaksi lasta eli hieman enemmän lapsia kuin lapsiperheissä yleensä. Lapsista 60 prosenttia oli äidin mukanaan tuomia lapsia. Osuus on pysynyt lähes samalla tasolla jo neljännesvuosisadan. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias vain toisen vanhemman lapsi.

Perheet tyypeittäin vuosina 1990–2019

Perhe-
tyyppi     
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 Muutos
2018–2019
Perheitä 
yhteensä
1 365 341 1 382 970 1 401 963 1 426 002 1 455 073 1 475 335 1 475 583 1 471 500 1 468 681 1 467 368 -1 313
Aviopari,
ei lapsia,
eri
sukupuolta
364 452 395 953 436 019 481 209 513 889 528 539 529 697 530 404 532 304 533 910 1 606
Aviopari,
ja lapsia,
eri
sukupuolta
640 062 579 578 514 868 468 266 446 433 424 185 418 032 412 102 404 142 396 025 -8 117
Aviopari,
samaa
sukupuolta,
miehiä 1)
.. .. .. .. .. .. .. 524 675 784 109
Aviopari,
samaa
sukupuolta,
naisia 1)
.. .. .. .. .. .. .. 1 042 1 305 1 534 229
Avopari,
ei lapsia,
eri
sukupuolta
123 471 135 996 160 132 180 590 195 967 215 620 218 439 217 644 220 179 224 270 4 091
Avopari
ja lapsia,
eri
sukupuolta
65 896 85 309 102 581 112 847 117 254 122 657 123 321 123 234 122 614 122 918 304
Äiti ja
lapsia
147 297 159 063 159 432 153 024 149 651 150 274 151 459 152 460 152 888 152 759 -129
Isä ja
lapsia
24 163 27 071 28 931 29 238 30 278 31 452 31 951 32 616 33 292 34 014 722
Rekiste-
röity
mies-
pari 1)
.. .. .. 398 706 1 023 1 052 640 586 547 -39
Rekiste-
röity
naispari 1)
.. .. .. 430 895 1 585 1 632 834 696 607 -89
Perhe-
väestö
4 101 922 4 093 038 4 053 850 4 037 753 4 065 168 4 080 544 4 072 565 4 055 224 4 033 721 4 013 944 -19 777
Väkiluku
31.12.
4 998 478 5 116 829 5 181 115 5 255 580 5 375 276 5 487 308 5 503 297 5 513 130 5 517 919 5 525 292 7 373
Perhe-
väestön
osuus, %
82,1 80,0 78,2 76,8 75,6 74,4 74,0 73,6 73,1 72,6 -0,5
Perheen
keskikoko
3,00 2,96 2,89 2,83 2,79 2,77 2,76 2,76 2,75 2,74 –0,01
1) Samaa sukupuolta olevia aviopari ja lapsia -perheitä oli 616 ja rekisteröity pari ja lapsia -perheitä 257 vuonna 2019.

Lähde: Perheet 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Timo Nikander 029 551 3250, Joonas Toivola 029 551 3355, info@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (405,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2019/perh_2019_2020-05-22_tie_001_fi.html