Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Valtion korkeampi palkkataso johtuu muista sektoreista eroavasta ammatti- ja koulutusrakenteesta

Keskimääräinen palkkataso on valtiolla yksityistä ja kuntasektoria korkeampi. Tämä ei näy kuitenkaan ammattiryhmittäisessä palkkavertailussa, sillä keskiansiot ovat useimmissa ammattiryhmissä yksityisellä sektorilla muita sektoreita suurempia (Taulukko 1). Esimerkiksi asiantuntijoiden keskipalkka vuonna 2012 oli yksityisellä sektorilla 3 448 euroa, valtiolla 3 297 euroa ja kuntasektorilla 2 829 euroa.

Taulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien ansiot ammattiluokan ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2012

Ammattiluokitus 2010 Kokonaisansion keskiarvo, euroa/kuukausi
Yksityinen sektori Kunta Valtio Yhteensä
Ammatit yhteensä 3 279 2 932 3 647 3 206
1 Johtajat 6 196 1) 4 664 6 328 5 911
2 Erityisasiantuntijat 4 315 3 777 4 180 4 104
3 Asiantuntijat 3 448 2 829 3 297 3 269
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 663 2 311 2 628 2 601
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 2 421 2 354 3 172 2 413
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 2 054 2 305 2 724 2 272
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2 910 2 580 2 826 2 897
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 928 2 453 2 722 2 917
9 Muut työntekijät 2 292 2 063 2 268 2 224
1) Yritysten ylimmän johdon tiedot puuttuvat

Valtion suuremmat keskiansiot selittyvät muista sektoreista poikkeavalla ammatti- ja koulutusrakenteella. Valtiolla työskentelee suhteellisesti enemmän erityisasiantuntijoita ja asiantuntijoita kuin muilla sektoreilla. Myös koulutustaso on valtiolla ammattiryhmien sisällä keskimäärin muita sektoreita korkeampi. Tämän ohella palvelu- ja myyntityöntekijöiksi luettavat poliisit ja vanginvartijat, joiden keskiansiot ovat huomattavasti muilla sektoreilla työskenteleviä palvelu- ja myyntityöntekijöitä suurempia, nostavat valtion keskipalkkoja.

Kuvio 1 havainnollistaa ammattirakenteen ja koulutustason vaikutusta valtion ja yksityisen sektorin väliseen palkkaeroon. Kuviossa ”palkkaero” kuvaa keskiansioiden eroa. ”Vakioitu palkkaero” kuvaa sektorien välistä palkkaeroa, kun ammattiryhmän (1-numerotasolla) ja koulutusasteen vaikutus palkkaan on vakioitu. Ammattiryhmän ja koulutusasteen vakiointi tarkoittaa käytännössä sitä, että samaan ammattiryhmään ja koulutusasteeseen sijoittuvien palkansaajien ansioita verrataan keskenään.

Kuvio 1. Valtion ja yksityisen sektorin välinen palkkaero vuosina 2003 ja 2012

Kuvio 1. Valtion ja yksityisen sektorin välinen palkkaero vuosina 2003 ja 2012

Vuonna 2003 kokoaikaisten palkansaajien kuukauden keskiansio oli valtiolla 2 prosenttia yksityistä sektoria suurempi. Mikäli palkkoja vertaillaan saman ammattiryhmän ja koulutusasteen omaavien henkilöiden välillä, ansiot olivat valtiolla vuonna 2003 keskimäärin 12 prosenttia yksityisen sektorin vastaavia ansioita pienempiä. Vuonna 2012 keskiansiot valtiolla olivat 13 prosenttia yksityisen sektorin keskiansioita suuremmat. Kun ammatti- ja koulutusrakenne huomioidaan, valtion keskiansiot vastasivat vuonna 2012 yksityisen sektorin keskiansioita.

Kuvion 1 oikeanpuoleiset pylväät havainnollistavat kuinka ammattiryhmä ”5 Palvelu- ja myyntityöntekijät” vaikuttaa valtion ja yksityisen sektorin väliseen palkkaeroon. Mikäli poliisit ja vanginvartijat sisältävää ammattiryhmää 5 ei huomioida palkkavertailussa, valtion ja yksityisen sektorin välinen palkkaero laskee ja vakioitu palkkaero kasvaa. Ilman ammattiryhmää 5 vuodelle 2012 laskettu ammatti- ja koulutusvakioitu palkkaero on 4 prosenttia yksityisen sektorin hyväksi.


Lähde: Palkkarakenne 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Mika Idman 09 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 11.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2012, Valtion korkeampi palkkataso johtuu muista sektoreista eroavasta ammatti- ja koulutusrakenteesta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2012/pra_2012_2013-10-11_kat_001_fi.html