Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2014 1.1.- 30.6.2014 1.1.- 30.9.2014 1.1.- 31.12.2014
VASTAAVAA . . . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 68 217 99 618 112 026 134 608
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 3 342 3 163 2 002 2 172
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat - 1) 68 1 091 1 102
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5 356 10 369 10 212 11 216
Lainat ja muut saamiset 36 031 4 362 5 547 2 469
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 14 005 11 013 10 014 12 110
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) - - - -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) - - - -
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 15 937 16 066 16 069 13 656
Aineelliset hyödykkeet 5 156 5 421 5 424 5 826
Aineettomat hyödykkeet 10 719 14 270 13 556 13 411
Verosaamiset 2 634 1 369 1 610 1 289
Muut varat 64 496 69 030 74 686 94 143
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät - 991 - 1 134
VASTAAVAA YHTEENSÄ 225 893 235 741 252 236 293 135
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 715 251 231 217
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - 2 034 2 157 -
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 1 052 1 220 2 021 2 777
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) - - - -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) - - - -
Varaukset 2 033 1 696 1 632 2 439
Verovelat 7 377 4 856 5 476 5 123
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - - - -
Muut velat 77 336 69 188 64 014 91 344
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään 2 12 19 -
VELAT YHTEENSÄ 88 539 79 271 75 557 101 924
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 37 443 40 291 40 221 36 797
Ylikurssirahasto 7 830 6 484 6 484 4 925
Muu oma pääoma 195 195 195 125
Muut 4 604 3 276 5 404 3 785
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 180 191 107 -443
Kertyneet voittovarat 51 740 74 983 96 715 115 376
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot - - - -6
Muut rahastot 36 341 32 028 29 934 32 853
(-) Omat osakkeet -978 -978 -1 181 -202
(-) Ennakko-osingot - - -1 199 -1 999
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 137 354 156 469 176 679 191 212
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 225 893 235 741 252 236 293 135
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2014, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2014/04/spy_2014_04_2015-04-16_tau_002_fi.html