Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa (Korjattu 18.4.2016)

Korjattu 18.4.2016. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015 1.1.- 30.9.2015
Korkotuotot 367 622 1 074
Korkokulut 126 286 454
RAHOITUSKATE 240 336 620
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) - 1) - 7
Osinkotuotot 4 032 4 203 10 975
Palkkiotuotot 102 746 212 088 318 835
(Palkkiokulut) 25 098 50 976 74 925
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 65 70 -30
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 1 143 4 172 4 950
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 86 34 47
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto - - 6
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 321 457 1 041
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot - -988 -988
Muut liiketoiminnan tuotot 7 137 11 844 22 619
(Muut liiketoiminnan kulut) 3 804 10 825 19 730
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 86 868 170 415 263 412
(Hallintokulut) 41 451 84 476 144 977
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 23 611 49 215 82 979
josta: Muut hallintokulut 17 840 35 261 61 998
(Poistot) 796 1 612 2 996
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -23 -45 -70
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista) - - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista - - -
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 61 118 241
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä - -30 -31
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 44 582 84 224 115 237
(Tilinpäätössiirrot) -861 399 293
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 7 395 14 687 19 224
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 38 048 69 139 95 720
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen -237 - -103
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 37 811 69 139 95 616
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 17.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2015, 1000 euroa (Korjattu 18.4.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/03/spy_2015_03_2015-12-17_tau_001_fi.html