Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2016, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2016 1.1.- 30.6.2016
VASTAAVAA . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 116 433 136 270
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4 579 4 506
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 608 1 106
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15 525 24 024
Lainat ja muut saamiset 4 820 3 697
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 2 146 1 647
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat) 25 675 14 330
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) - 1) -
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 13 001 13 686
Aineelliset hyödykkeet 6 247 6 437
Aineettomat hyödykkeet 12 112 12 288
Verosaamiset 5 106 5 721
Muut varat 129 091 98 857
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät 100 453
VASTAAVAA YHTEENSÄ 335 442 323 021
VASTATTAVAA . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 25 997 22 839
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat - -
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 2 088 2 758
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) - -
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) - -
Varaukset 1 064 1 719
Verovelat 2 187 876
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma - 227
Muut velat 99 735 75 063
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään - -
Poistoero 69 36
Vapaaehtoiset varaukset 4 38
VELAT YHTEENSÄ 131 144 103 555
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 39 462 40 551
Ylikurssirahasto 6 617 7 317
Muu oma pääoma 125 231
Muut 5 050 4 105
Kertyneet muut laajan tuloksen erät 220 173
Kertyneet voittovarat 86 656 98 920
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot -40 -176
Muut rahastot 66 906 68 967
(-) Omat osakkeet -623 -623
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio - -
(-) Ennakko-osingot -75 -
Vähemmistön osuudet (määräysvallattomien omistajien osuudet) - -
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 204 298 219 465
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 335 442 323 020
1) Ei yhtään havaintoa

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2016, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/02/spy_2016_02_2016-10-24_tau_002_fi.html