Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2017
VASTAAVAA .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 135 675
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 753
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10 052
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 100
Lainat ja muut saatavat 3 234
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 1 829
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. 1)
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 14 924
Sijoituspalveluritysten sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin ..
Aineelliset hyödykkeet 6 012
Aineettomat hyödykkeet 14 782
Muut varat 108 367
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät ..
Verosaamiset 4 113
VARAT YHTEENSÄ 346 072
VASTATTAVAA .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 3 828
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) ..
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) ..
Varaukset 6 689
Verovelat 3 452
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma ..
Muut velat 91 424
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään ..
Poistoero 33
Vapaaehtoiset varaukset ..
VELAT YHTEENSÄ 145 134
Pääoma 30 347
Ylikurssirahasto 7 317
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) ..
Muu pääoma 3 975
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -3 166
Kertyneet voittovarat 111 367
Uudelleenarvostusrahastot ..
Muut rahastot 49 101
(-) Omat osakkeet ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio ..
(-) Ennakko-osingot ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 200 940
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 346 074
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.3.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2017/01/spy_2017_01_2017-06-22_tau_002_fi.html