Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2017 1.1.- 30.6.2017
VASTAAVAA    
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 135 675 128 926
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 4 753 6 388
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 10 052 9 403
Myytävissä olevat rahoitusvarat 11 100 12 117
Lainat ja muut saatavat 3 234 5 003
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 1 829 1 329
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. 1) ..
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat) .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 14 924 15 466
Sijoituspalveluritysten sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. ..
Aineelliset hyödykkeet 6 012 5 899
Aineettomat hyödykkeet 14 782 15 629
Muut varat 108 367 138 510
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. ..
Verosaamiset 4 113 4 071
VARAT YHTEENSÄ 346 072 357 948
VASTATTAVAA    
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 3 828 5 867
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. ..
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat) .. ..
Varaukset 6 689 6 601
Verovelat 3 452 4 715
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. ..
Muut velat 91 424 92 578
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään .. ..
Poistoero 33 31
Vapaaehtoiset varaukset .. ..
VELAT YHTEENSÄ 145 134 134 272
Pääoma 30 347 29 869
Ylikurssirahasto 7 317 3 642
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. ..
Muu pääoma 3 975 3 975
Kertyneet muun laajan tuloksen erät -3 166 -2 785
Kertyneet voittovarat 111 367 136 598
Uudelleenarvostusrahastot .. 2 824
Muut rahastot 49 101 47 388
(-) Omat osakkeet .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio .. ..
(-) Ennakko-osingot .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 200 940 223 675
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 346 074 357 947
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 13.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2017/02/spy_2017_02_2017-10-13_tau_002_fi.html