Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2017, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2017 1.1.- 30.6.2017 1.1.- 30.9.2017
Korkotuotot 112 228 305
Korkokulut 74 164 272
RAHOITUSKATE 37 64 33
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa) .. 1) .. ..
Osinkotulot 3 132 2 382 3 652
Palkkiotuotot 104 177 216 680 319 140
(Palkkiokulut) 26 368 54 359 80 026
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto 408 372 535
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 1 202 2 616 3 599
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 59 76 104
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto .. .. ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 76 -87 -125
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot .. .. ..
Muut liiketoiminnan tuotot 7 557 13 725 20 049
(Muut liiketoiminnan kulut) 5 170 8 546 12 862
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 85 118 172 963 254 151
(Hallinnon kulut) 48 328 94 237 139 106
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 29 190 55 602 82 287
josta: Muut hallintokulut 19 138 38 634 56 819
(Poistot) 1 008 2 051 3 574
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) .. .. ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) .. .. ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) .. .. ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo .. .. ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. ..
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä .. .. ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 35 815 76 678 111 291
(Tilinpäätössiirrot) .. .. 11 874
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) .. .. 20 283
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 26 979 55 081 79 134
Satunnainen voitto tai (-) tappio verojen jälkeen .. .. ..
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen .. .. ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 26 979 54 850 78 996
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.9.2017, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2017/03/spy_2017_03_2017-12-15_tau_001_fi.html