Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2019, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2019 1.1.- 30.6.2019 1.1.- 30.9.2019 1.1.- 31.12.2019
VASTAAVAA . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 118 776 121 882 139 649 178 422
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 14 797 15 746 16 351 15 484
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 8 616 5 823 0 11 416
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 479 1 267 1 268 0
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 2 041 2 083 0 2 446
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 15 739 16 070 0 13 165
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta 0 0 0 0
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 0 0 0 0
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 15 969 19 483 19 777 25 766
Aineelliset hyödykkeet 4 660 6 169 6 081 6 051
Aineettomat hyödykkeet 18 420 18 815 17 876 17 552
Verosaamiset 6 628 8 118 6 839 4 950
Muut varat 98 647 99 324 107 328 128 105
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät 0 0 0 0
VARAT YHTEENSÄ 307 427 320 302 342 573 404 468
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 0 0 0 0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0 0 0 0
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 0 1 655 1 664 1 635
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 0 0 0 0
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 0 0 0 0
Varaukset 7 254 7 794 8 995 7 588
Verovelat 3 020 3 821 3 833 5 531
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma 0 0 0 0
Muut velat 96 219 78 279 82 941 109 048
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat 0 0 0 0
VELAT YHTEENSÄ 113 817 104 763 107 754 130 615
Pääoma 24 525 24 646 25 134 23 720
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669 5 669 5 669 5 669
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) 0 0 0 991
Muu pääoma 1 590 1 590 985 4 987
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 4 796 5 890 5 245 7 523
Kertyneet voittovarat 82 312 80 508 77 642 80 521
Uudelleenarvostusrahastot 0 0 0 0
Muut rahastot 61 099 66 298 70 625 76 234
(-) Omat osakkeet 0 0 0 0
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 13 020 32 619 50 820 77 982
(-) Väliosingot 0 0 0 0
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] 0 0 0 0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 193 609 215 539 234 819 273 854
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 307 426 320 302 342 573 404 469

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 16.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2019, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/04/spy_2019_04_2020-04-16_tau_002_fi.html