Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2020 1.1.- 30.6.2020
VASTAAVAA . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 142 711 155 321
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 3 506 1 897
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti .. 1) 2) ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. ..
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat .. ..
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 26 000 29 072
Aineelliset hyödykkeet 6 286 6 400
Aineettomat hyödykkeet 16 907 16 329
Verosaamiset 5 608 6 874
Muut varat 99 033 93 857
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. ..
VARAT YHTEENSÄ 336 372 337 675
VASTATTAVAA . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 1 626 1 649
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. ..
Varaukset 5 241 8 380
Verovelat 4 024 4 538
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. ..
Muut velat 98 003 86 908
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. ..
VELAT YHTEENSÄ 111 369 103 093
Pääoma 24 912 24 912
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669 5 669
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. ..
Muu pääoma 4 987 4 987
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 9 238 6 974
Kertyneet voittovarat 83 935 79 244
Uudelleenarvostusrahastot .. ..
Muut rahastot 78 630 79 402
(-) Omat osakkeet .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 17 192 32 786
(-) Väliosingot .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 225 004 234 581
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 336 373 337 674
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2020/02/spy_2020_02_2020-10-15_tau_002_fi.html