Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2020 1.1.- 30.6.2020 1.1.- 30.9.2020 1.1.- 31.12.2020
VASTAAVAA . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 142 711 155 321 176 692 174 306
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 3 506 1 897 3 296 .. 1) 2)
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti 6 279 4 352 3 388 3 271
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. ..
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat 17 206 17 819 17 791 19 984
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat 12 064 4 814 5 287 1 180
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. .. .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. ..
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin 26 000 29 072 32 144 36 479
Aineelliset hyödykkeet 6 286 6 400 6 253 6 020
Aineettomat hyödykkeet 16 907 16 329 15 665 15 477
Verosaamiset 5 608 6 874 7 704 4 648
Muut varat 99 033 93 857 117 959 156 811
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 336 372 337 675 387 075 419 674
VASTATTAVAA . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat .. .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 1 626 1 649 1 632 1 577
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) .. .. .. ..
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa .. .. .. ..
Varaukset 5 241 8 380 9 844 1 809
Verovelat 4 024 4 538 8 592 12 406
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. ..
Muut velat 98 003 86 908 99 688 113 265
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 111 369 103 093 121 193 131 097
Pääoma 24 912 24 912 24 913 23 283
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 5 669 5 669 5 669 4 969
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. ..
Muu pääoma 4 987 4 987 10 900 15 034
Kertyneet muun laajan tuloksen erät 9 238 6 974 5 963 6 619
Kertyneet voittovarat 83 935 79 244 80 041 69 975
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. ..
Muut rahastot 78 630 79 402 72 736 70 279
(-) Omat osakkeet .. .. .. ..
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 17 192 32 786 65 130 102 096
(-) Väliosingot .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 225 004 234 581 265 882 288 577
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 336 373 337 674 387 075 419 674
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 22.04.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 31.12.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2020/04/spy_2020_04_2021-04-22_tau_002_fi.html