Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Johdanto

Tämä työvoimatutkimuksen julkaisu sisältää tilastotietoja perheistä ja työstä. Julkaisussa tarkastellaan vuosien 2014 ja 2018 välisenä aikana tapahtuneita muutoksia lapsiperheiden isien ja äitien työllisyydessä ja perhevapaiden käytössä. Julkaisun tiedot perustuvat työvoimatutkimuksen kotitalousosasta saatuihin haastattelutietoihin. Julkaisussa keskitytään 20–59-vuotiaiden ikäryhmään, koska yli 99 prosenttia alle 18-vuotiaiden lasten vanhemmista kuuluu tähän ikäryhmään. Lapsiperheiksi lasketaan ne perheet, joissa on vähintään yksi samassa kotitaloudessa asuva alle 18-vuotias lapsi. Lapsettomiksi tässä katsotaan ne, joiden kotitaloudessa ei asu alle 18-vuotiaita lapsia.

Vuoden 2018 lopussa lapsiperheitä oli yhteensä 562 000. Lapsiperheiden määrä pieneni edellisestä vuodesta 4 300:lla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lapsiperheiden määrä on pienentynyt keskimäärin 2 000 perheellä vuosittain. Lapsiperheisiin kuului keskimäärin 1,85 lasta. Näistä perheistä yksilapsisia oli 43 prosenttia, kaksilapsisia 39 prosenttia ja vähintään kolmelapsisia 18 prosenttia. Lapsiperheistä 58 prosenttia oli avioparien perheitä, noin 20 prosenttia avoparien perheitä ja 22 prosenttia yhden vanhemman perheitä. (Perheet 2018, Tilastokeskus.)

Pienten lasten vanhempien työllisyyttä arvioitaessa on syytä huomioida työvoimatutkimuksessa käytetty kansainvälinen työllisen määritelmä: Työvoimatutkimuksessa työlliseksi lasketaan henkilö, joka on tehnyt vähintään yhden tunnin töitä tutkimusviikon aikana. Lisäksi työllisiksi luokitellaan töistä poissa olleet palkansaajat, joiden poissaolon syynä on äitiys- tai isyysvapaa, sairaus tai tapaturma tai joiden poissaolo on kestänyt alle kolme kuukautta. Yrittäjät luokitellaan aina työllisiksi, vaikka he eivät olisi tehneet töitä tutkimusviikon aikana.

Tässä julkaisussa luvuissa 2 ja 3 kuvataan lapsiperheen vanhempien työllisyyttä ja luvussa 4 kerrotaan tarkemmin heidän toiminnastaan. Käytettyjä käsitteitä ja työvoimatutkimuksen kotitalousosaa kuvataan tarkemmin luvuissa 5 ja 6. Liitetaulukot sisältävät yksityiskohtaisempia tietoja vanhempien työllisyydestä vuosilta 2014–2018.


Lähde: Työvoimatutkimus 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Nieminen 029 551 3561, Olga Kambur 029 551 3565, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 14.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. perheet ja työ 2018, 1 Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/14/tyti_2018_14_2019-11-14_kat_001_fi.html