Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Työvoimatutkimus 2021, maaliskuu

Julkaistu: 25.2.2020

Sekä työllisyys että työttömyys kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 tammikuussa 46 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 15 000 enemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 73,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku oli 6,8 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/01–2020/01, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/01–2020/01, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli tammikuussa 73,4 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,8 prosenttia. Tammikuun kausitasoitettujen tietojen mukaan sekä työllisyysasteen trendi että työttömyysasteen trendi ovat nousseet hieman viime kuukausina.

Työllisiä oli vuoden 2020 tammikuussa 2 543 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli 46 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 32 000 ja naisia 14 000 enemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli tammikuussa 72,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,6 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden tammikuusta 1,6 prosenttiyksikköä 72,6 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä 71,6 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 tammikuussa 196 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 106 000 ja naisia 91 000.

Työttömyysaste oli tammikuussa 7,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,8 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden tammikuusta 0,3 prosenttiyksikköä 7,4 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 0,5 prosenttiyksikköä 6,9 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli tammikuussa yhteensä 611 000. Heistä työllisiä oli 239 000 ja työttömiä 59 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 298 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli tammikuussa 19,8 prosenttia, mikä oli 3,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 17,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 9,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 tammikuussa 1 392 000 eli 57 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 138 000, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa.

Työllisyyden muutokset 2019/01 – 2020/01 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/01 2020/01 2019/01 - 2020/01
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 127 4 132 0,1
Työvoima yhteensä 2 679 2 740 2,3
Työlliset 2 498 2 543 1,8
– palkansaajat 2 152 2 220 3,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 345 323 –6,3
Työttömät 181 196 8,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 449 1 392 –3,9
– piilotyöttömät  124 138 11,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 70,6 72,1 1,5
Työttömyysaste 6,8 7,2 0,4
Työvoimaosuus 64,9 66,3 1,4
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun 2020 lopussa kaikkiaan 252 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli sama kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Työttömyys laski tammikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta seitsemän elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–8 %), Hämeessä (–4 %), Lapissa (–4 %), Varsinais-Suomessa (–3 %) ja Etelä-Savossa (–3 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi eniten Pohjois-Karjalassa (4 %), Pirkanmaalla (4 %), Pohjois-Pohjanmaalla (3 %) ja Pohjanmaalla (3 %). Tammikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 18 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa yhteensä 116 000 henkilöä, mikä oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,2 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 93 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa.

Muutokset 2019/01–2020/01 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/01 2020/01 2019/01 - 2020/01
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 251 252 0,1
– yli vuoden työttömänä olleet 66 63 –3,7
Palveluissa yhteensä 122 116 –5,0
– työllistetyt 24 22 –5,8
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 21 22 6,7
– työ- ja koulutuskokeilussa 10 8 –18,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 68 63 –6,5
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 87 93 6,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksessa on otettu käyttöön uusi työnantajasektorin luokittelu 1.1.2020 alkaen. Muutoksen vuoksi vuoden 2020 ensimmäiset työnantajasektoritiedot julkaistaan vuosineljänneksen tietojen julkistuksessa 23.4.2020.

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2020, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tatu Leskinen 029 551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (421,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 25.02.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. tammikuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/01/tyti_2020_01_2020-02-25_tie_001_fi.html