Ohjeita tutkijalle

Tutkimusaineistoja käyttävän tutkijan on huolehdittava aineistojen tietosuojasta. Ennen tutkimuksen aloittamista on syytä tutustua huolellisesti tutkijan velvollisuuksiin. Tutustuhan huolellisesti tutkijapalveluiden sääntöihin ja ohjeisiin.

Mitä tietoja Tilastokeskus voi antaa?

Tilastokeskus voi Tilastolain (280/2004) 13 §:n nojalla luovuttaa tai antaa käyttöoikeuden tilastointitarkoituksiin kerättyihin salassapidettäviin tietoihin, joista tilastoyksikön (esim. henkilö, yritys) suoran tunnistamisen mahdollisuus on poistettu. 

Tilastolain (280/2004) 19 §:n nojalla tietoja iästä, sukupuolesta, koulutuksesta, ammatista sekä sosioekonomisesta asemasta voidaan luovuttaa myös tunnistetietoineen. Tilastokeskus voi luovuttaa tietoja kuolemansyistä tunnisteineen julkisuuslain (621/1999) nojalla. 

Tutkimusaineistojen tietosuojasta huolehtiminen 

Tutkimusaineistojen tietosuojasta huolehtiminen on sekä Tilastokeskuksen että tutkijoiden tehtävä.

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja sitä täydentävä kansallinen tietosuojalaki (1050/2018). Lisäksi tutkimushankkeen saamaan käyttölupaan liittyy salassapitovelvoite.

Tilastokeskus huolehtii aineistojen tietosuojasta ennen niiden luovutusta tutkimuskäyttöön sekä etäkäyttöympäristön tietoturvallisuudesta.

Tutkijan on huolehdittava tietosuojasta aineiston tutkimuskäytön ajan sekä julkaistessaan tutkimustulosteita. Kun tutkija käsittelee tutkimuskäyttöön luovutettua aineistoa tai toimii etäkäyttöympäristössä, hänen on salassapitovelvoitteen mukaan huolehdittava siitä, ettei paljasta aineistoa tai luovuta sitä taholle, jolla ei ole aineistoon käyttöoikeutta. Salassapitovelvoitteen mukaan tutkijan on myös huolehdittava siitä, ettei tutkimustuloksissa ole yksikkötason tietoja, eli yksittäistä henkilöä tai yritystä koskevia tietoja, tai mahdollisuutta niiden paljastumiseen. Tutkija on vastuussa tietosuojan toteutumisesta julkaisemissaan tutkimustuloksissa.

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut ohjeita henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa: Tieteellinen tutkimus ja tietosuoja.

Käyttöoikeuden haltija rekisterinpitäjänä

Kun Tilastokeskus luovuttaa Tilastolain 19§ pykälän nojalla tietoja tai kuolemansyytietoja, tietojen vastaanottajasta tule henkilötietojen rekisterinpitäjä. Lisäksi kun hakijalle annetaan käyttöoikeus välillisesti tunnistettaviin henkilötietoihin, se merkitsee tosiallisesti henkilötietojen luovuttamista. Käyttöoikeuden haltijasta tulee näin tietojen osalta rekisterinpitäjä, joka vastaa henkilötietojen käsittelyä koskevien yleis- ja erityislainsäädännössä asetettujen velvoitteiden täyttämisestä.

Tutkijapalveluiden säännöt ja ohjeet 

Tutkimusaineistot etäkäytössä -opas

Oppaasta saat tietoa tutkimusaineistojen ja SISU-mikrosimulointimallin etäkäytöstä. Tutustu Tutkimusaineistot etäkäytössä -oppaaseen.