Ohjeita tutkijalle

Tilastokeskuksen laajat aineistot mahdollistavat tietojen monipuolisen tutkimuskäytön. Jo tutkimusta suunniteltaessa kannattaa olla yhteydessä tutkijapalveluihin. Yksikkötason aineistojen saamiseksi tutkimustarkoituksiin tarvitaan käyttölupa. On myös hyvä heti aluksi perehtyä siihen, kuinka aineiston hakuprosessi etenee.

Tutustu myös Mitä on tutkimusaineistojen etäkäyttö?-esitteeseen (pdf) ja tutkijapalveluiden sääntöihin ja ohjeisiin (pdf).

Muita tutkijapalveluiden ohjeita:

Tilastokoulun Tutkimusaineistot etäkäytössä -verkkokurssiin kannattaa käydä myös tutustumassa.

Tilastokeskuksen aineiston yhdistäminen tutkijoiden omiin aineistoihin

Haastattelu- tai kyselytutkimuksiin osallistuvalle henkilölle on kerrottava, mikäli kerättäviin tietoihin halutaan yhdistää muita aineistoja. Vastaajaa informoitavia asioita ovat muun muassa tiedot rekisterinpitäjästä ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta. Lisäksi vastaajalle on kerrottava eri rekistereistä poimittavat tietoryhmät sekä tietojen luovutuskohteet. Haastattelu- ja kyselytutkimus- sekä rekisteritietojen yhdistämisestä kerrotaan siinä vaiheessa, kun tutkittaviin otetaan ensi kertaa yhteyttä henkilökohtaisen tiedonkeruun toteuttamiseksi.

Mikäli tutkittavilta kerättyyn aineistoon halutaan yhdistää Tilastokeskuksen yksilötasoisia tietoja, tutkittavaa tulee informoida, että tietoja haetaan myös Tilastokeskuksesta sekä mainita ne henkilötietojen ryhmät, joita on tarkoitus yhdistää. Henkilötietojen ryhmiä voivat olla esimerkiksi tulot, koulutus, työmarkkina-asema.

Henkilötietojen käsittely tulee olla rekisteröidyn kannalta läpinäkyvää. Näin ollen on hyvä kuvailla mahdollisimman tarkasti ne tiedot, jotka Tilastokeskuksen tiedoista on tarkoitus yhdistää kysely- ja haastatteluaineistoon. Informoinnissa on lisäksi tuotava esiin, miltä ajalta tietoja ollaan yhdistämässä (eli ollaanko kiinnostuneita vain kyselyhetken tiedoista vai esimerkiksi työ- ja koulutushistoriasta).

Tutkimuksessa valitulla käsittelyperusteella on vaikutusta aineiston käsittelyyn ja yhdistelyyn.

Lue lisää tutkittavien informoimisesta henkilötietojen käsittelystä:

Tilastokeskuksen aineistojen yhdistäminen muiden viranomaisten yksikköaineistoihin

Tilastokeskuksen tietoihin voidaan yhdistää myös muiden viranomaisten tietoja. Tutkijan on haettava käyttölupa suoraan näiltä viranomaisilta. Tiedot yhdistetään henkilötunnuksen, yritystunnuksen, koordinaatin ynnä muiden avulla. Tilastokeskus toimii aineistojen yhdistäjänä. Ennen yhdistelyä Tilastokeskukselle on toimitettava kopio muiden viranomaisten luvista. Tutkijan vastuulla on varmistaa muiden viranomaisten lupien voimassaolo koko tutkimuksen keston ajan. Tilastokeskuksen käyttöluvan voimassaoloajan jatkaminen ei muuta toisen viranomaisen luvan voimassaoloaikaa, vaan tutkijan on haettava jatkoaikaa erikseen kyseiseltä viranomaiselta.

Muiden rekisteriviranomaisten lupasivut löytyvät Rekisteritutkimuksen tukikeskuksen sivulta.