Kunnittainen toimipaikkatilasto

Kunnittainen toimipaikkatilasto -tietokanta sisältää tilastoja toimialaluokituksen tarkimmalla tasolla. Tilaston tietoihin sisältyvät mm. toimipaikkojen lukumäärä-, henkilöstömäärä- ja liikevaihtotiedot sekä yritystoiminnan keskittyminen. Aluejakoina tilastoissa ovat kunta, seutukunta, maakunta ja ELY-keskus. Lisätietoa toimiala- ja alueluokituksista löydät luokitukset sivustolta.Tilastotiedot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin.

Tietokannan avulla saadaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko kunnan tai naapurikuntien työllisyys suuryritysten varassa vai jakautuuko työllistyminen tasaisemmin pienempiin yrityksiin?
 • Mitkä ovat niin sanottuja riskikuntia, jos kunnan iso työllistäjä vähentää väkeä tai lopettaa toimintansa kokonaan?
 • Kuinka merkittäviä työllistäjiä kuntasi pk-yritykset ovat, ja miten tilanne on kehittynyt?
 • Mitkä yritykset ovat alueesi suurimmat työllistäjät?

Kunnittainen toimipaikkatilastotietokanta sisältää seuraavat tilastot

Suurimmat työllistäjät alueittain

Tilasto sisältää henkilöstömäärällä mitattuna 10 – 20 suurinta työllistäjää alueittain.
https://www.stat.fi/tup/yrluok/data/Suurimmat_tyollistajat_alueittain_v_2019.xlsx
Jos olet kunnittaisen toimipaikkatilaston tilaaja, saat tunnukset tähän taulukkoon laittamalla viestiä osoitteeseen:

palvelut.suhdanne@stat.fi

Kunnittainen toimipaikkatilasto

Tilasto sisältää alueellisia tilastoja yritysten toimipaikoista vuositasolla. Tilaston tietoja ovat toimipaikkojen lukumäärä-, henkilöstömäärä- ja liikevaihtotiedot vuositasolla. 

Keskittymistilasto

Keskittymistilasto kuvaa henkilöstön jakautumista yrityskokoluokkiin eri alueilla. Tilaston avulla voidaan tutkia esimerkiksi sitä, kuinka riippuvainen kunnan työllisyystilanne on muutamasta suuresta työllistäjästä, tai vaikkapa sitä, miten mikroyritysten rooli työllistäjänä on alueella muuttunut.

Tilaston tietoja ovat yritysten määrä, toimipaikkojen lukumäärä, henkilöstö, kumulatiivinen henkilöstö, prosenttiosuus henkilöstöstä (%) ja kumulatiivinen prosenttiosuus (%). Aluejakoina tilastoissa ovat kunta, seutukunta, maakunta ja ELY-keskus.

Ulkomaalaistaustaiset yritykset

Ulkomaalaistaustaiset yritykset –tietokokonaisuus kuvaa yrityksiä, joiden taustalla on ulkomaalaistaustaisen henkilön yrittäjätyöpanosta. Tiedoista selviää, millä toimialoilla ja minkä tyyppisissä yrityksissä ulkomaalaistaustaiset yrittäjät työskentelevät. Taulukoiden avulla voi myös tarkastella ulkomaalaistaustaisten yritysten sijoittautumista eri maakuntiin, yrittäjien syntyperää tai yleisimpiä taustamaita.

Esimerkkikuvio tietosisällöstä

Kuviosta nähdään, että vuonna 2017 henkilöstömäärästä suurin osuus yli 1 000 henkeä työllistävissä yrityksissä oli Etelä-Karjalassa ja Kanta-Hämeessä. Vastaavasti Etelä-Pohjanmaalla ja Kainuussa yli 1 000 henkeä työllistävissä yrityksissä työskenteli alhaisin osuus työllisistä kaikista maakunnista.

Yli 1000 henkeä työllistävien yritysten henkilöstön osuus maakunnittain vuonna 2017, %

Tietosisältö

 

 

 

Yleiskuvaus

Palvelun tilastot perustuvat Tilastokeskuksen yritysrekisteriin. Tilastot pl. ulkomaalaistaustaiset yritykset esitetään tilastovuoden virallisten alueluokitusten mukaan kunnittain, seutukunnittain, ELY-keskuksittain ja maakunnittain. Kunnittaisesta toimipaikkatilastosta ja Keskittymistilastoista löytyy myös aikasarjat uusimmilla alueluokituksilla.

Suurimmat työllistäjät alueittain

Suurimmat työllistäjät alueittain taulukko sisältää henkilöstömäärällä mitattuna 10 – 20 suurinta työllistäjää. Yksikkönä on yritys, voittoa tavoittelematon yhteisö tai julkisyhteisö, jonka henkilöstömäärä on alueella sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstömäärä yhteensä. Konsernia ei ole huomioitu. Tilaston tietoja ovat y-tunnus, yrityksen nimi, oikeudellinen muoto, omistajatyyppi ja yrityksen henkilöstömäärä alueella.

Kunnittainen toimipaikkatilasto

Kunnittainen toimipaikkatilasto kuvaa kattavasti eri toimialojen toimipaikkojen tietoja kuntatasolla. Palvelu tarjoaa käyttäjälleen aikasarjoja myös seutukunta-, maakunta- ja ELY-keskus -tasolla. Tietokanta sisältää tietoja toimipaikkojen lukumääristä, henkilöstömääristä ja liikevaihdoista toimialaluokituksen kirjain-, 2-numero sekä 5-numerotasolla.

Aikasarjojen avulla on mahdollista tutkia muun muassa valitun toimialan henkilöstömäärän kehitystä vuosien välillä tarkasteltavan kunnan alueella. Lisäksi on mahdollista vertailla alueen liikevaihdon jakautumista toimialoittain sekä vertailla tuloksia eri alueiden välillä. Kunnittaisen toimipaikkatilaston taulukot ovat valittavissa tilastovuoden alueluokituksella sekä uusimman vuoden alueluokituksella alkaen vuodesta 2007.

Keskittymistilasto

Keskittymistilasto kuvaa henkilöstön jakautumista yrityskokoluokkiin eri alueilla. Keskittymistilaston avulla voi tutkia kuinka riippuvainen kunnan työllisyystilanne on muutamista suurista työllistäjistä, ja miten erikokoiset yritykset työllistävät kunnan alueella. Tilasto sisältää tietoja yritysten määrästä, toimipaikkojen lukumäärästä, henkilöstöstä, kumulatiivinen henkilöstö, prosenttiosuus henkilöstöstä (%) ja kumulatiivinen prosenttiosuus (%).

Ulkomaalaistaustaiset yritykset

Ulkomaalaistaustaiset yritykset –tietokokonaisuus kuvaa yrityksiä, joiden taustalla on ulkomaalaistaustaisen henkilön yrittäjätyöpanosta. Tiedoista selviää, millä toimialoilla ja minkä tyyppisissä yrityksissä ulkomaalaistaustaiset yrittäjät työskentelevät. Taulukoiden avulla voi myös tarkastella ulkomaalaistaustaisten yritysten sijoittautumista eri maakuntiin, yrittäjien syntyperää tai yleisimpiä taustamaita.

Koko maan tasoisissa tiedoissa yritykset luokitellaan toimialoittain sen mukaan, onko ulkomaalaistaustainen yrittäjä syntynyt Suomessa vai ulkomailla. Taulukkoon sisältyy lukuisia yritystoiminnan kannalta keskeisiä muuttujia kuten liikevaihto, palkkasumma, henkilöstömäärä ja jalostusaste. Ulkomaalaistaustaisten yritysten toimipaikkojen sijoittautumista eri maakuntiin ja erityyppisille toimialoille kuvataan erillisessä taulukossa. Tietokokonaisuuteen kuuluu myös taulukko, jossa kuvataan ulkomaalaistaustaisten yritysten toimipaikkoja eri maakunnissa yrittäjien yleisimpien taustamaiden mukaan luokiteltuna.

Ulkomaalaistaustaiseksi yritykseksi päätellään kaikki yritykset, joissa löytyy yrittäjätyöpanosta ulkomaalaistaustaiseksi määritellyltä yrittäjältä. Yrittäjän ulkomaalaistaustaisuus päätellään Tilastokeskuksen vuonna 2012 käyttöönottaman syntyperäluokituksen perusteella. Syntyperä ja taustamaa määräytyvät henkilön vanhempien syntymävaltioiden perusteella. Mikäli yrityksessä on useampi yrittäjäeläkevakuutusta maksava yrittäjä, taustamaaksi määräytyy suurimman työpanoksen antavan yrittäjän taustamaa.

Yrittäjätyöpanos perustuu estimointiin, jonka päättelyn päälähteenä hyödynnetään yrittäjäeläkeaineistoa. Yrityksen ulkomaalaistaustaisuus päätellään vuosittain, ja kukin yritys on päättelyvuodesta eteenpäin ulkomaalaistaustainen myös seuraavina vuosina.

Käsitteet

Kunnittainen toimipaikkatilasto

Toimipaikkoja

Toimipaikkojen lukumäärä alueella ja toimialalla tilastovuonna.

Liikevaihto (1 000 euroa)

Toimipaikkojen liikevaihto alueella ja toimialalla tilastovuonna.
Liikevaihto käsittää varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Henkilöstö

Toimipaikkojen henkilöstömäärä alueella ja toimialalla tilastovuonna.
Henkilöstö käsittää palkansaajat sekä yrittäjät. Palkattu henkilöstö on muunnettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä

Liikevaihto/henkilö (1 000 euroa)

Liikevaihto / henkilö

Liikevaihto/toimipaikka (1 000 euroa)

Liikevaihto / toimipaikka

Henkilöstö/toimipaikka

Henkilöstö / toimipaikka

Alue

Koko maa, kunta, seutukunta, maakunta tai ELY-keskus.

Toimiala

Toimialaluokitus kirjaintasolla, 2-numerotasolla ja 5-numerotasolla

Vuosi

Kunnittaisen toimipaikkatilaston aikasarja on taulukoitu tilastovuoden alueluokituksilla tilastovuodet 1993–2019. Kuntatason tiedoista löytyy tämän lisäksi tiedot myös vuosilta 1986, 1988–1990. Tilastot on taulukoitu lisäksi uusimmalla alueluokituksella tilastovuodet 2007–2019.

Keskittymistilaston aikasarja uusimmalla ja tilastovuoden alueluokituksella 2006–2019.
Aikasarja tilastovuoden alueluokituksella
Vuosi Alueluokitus Toimialaluokitus
1986 1986 TOL 1988
1988 1988 TOL 1988
1989 1989 TOL 1988
1990 1989 TOL 1988
1993–2000 2000 TOL 1995
2001 2001 TOL 2002
2002–2005 2005 TOL 2002
2006–2007 2006–2007 TOL 2002
2008–2019 2008–2019 TOL 2008
Aikasarja uusimmalla alueluokituksella
Vuosi Alueluokitus Toimialaluokitus
2001-2007 2009 TOL 2002
2007-2012 2020 TOL 2008
2013-2019 2021 TOL 2008

Tietosuoja

Tietoja suojataan, jos jollakin toimialalla toimipaikkojen lukumäärä on alle 3. Niin sanotut toissijaiset suojaukset aktivoituvat, jos suojauksesta huolimatta on mahdollista päätellä tietosisältöjä muiden suojaamattomien tietojen perusteella. Tietojen suojaaminen koskee liikevaihto- ja henkilöstömäärämuuttujia.

Keskittymistilasto

Yrityksiä

Yritysten lukumäärä, joilla on vähintään yksi toimipaikka alueella.

Toimipaikkojen lukumäärä

Yritysten toimipaikkojen lukumäärä alueella.

Henkilöstö

Toimipaikkojen henkilöstö alueella.

Kumulatiivinen henkilöstö (kertymä)

Henkilöstön kumulatiivinen lukumäärä kokoluokittain.

Prosenttiosuus henkilöstöstä, %

Toimipaikkojen henkilöstön osuus koko alueen henkilöstöstä kokoluokassa.

Kumulatiivinen prosenttiosuus, % (kertymä)

Henkilöstön kumulatiivinen prosenttiosuus kokoluokittain.

Alue

Koko maa, maakunta, seutukunta, kunta.

Kokoluokka

Kokoluokat määräytyvät koko yrityksen tilastovuoden henkilöstömäärän mukaisesti. Kokoluokat ovat:

0 (alle 0,5 henkilötyövuotta)
1 henkeä
2
3-4
5-9
10-19
20-49
50-99
100-149
150-199
200-249
250-499
500-999
1000
Yhteensä

Vuosi

Aikasarja ulottuu vuodesta 2006 tuoreimpaan julkaistuun yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tilastovuoteen. Tiedot löytyvät sekä uusimmalla että tilastovuoden alueluokituksella.

Tietosuoja

Taulukoissa ei ole suojattavia tietoja, sillä esitettävät tiedot ovat julkisia.

Ulkomaalaistaustaiset yritykset

Yritysten lukumäärä

Yritysten lukumäärä alueella tarkasteltavana ajankohtana. Yrityksen sijainti alueelle määritetään yrityksen henkilöstömäärältään suurimman toimipaikan perusteella.

Henkilöstömäärä

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yritysten henkilöstömäärä kokovuosityöllisiksi muunnettuna.

Liikevaihto

Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukainen yrityksen liikevaihto.

Palkkasumma

Palkkasumma on työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa ilman työsuhdeoptioita.

Jalostusarvo

Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä
Jalostusarvo mittaa yrityksen varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä.

Liikevaihto/henkilö

Liikevaihto/Henkilöstömäärä

Jalostusarvo/henkilö

Jalostusarvo / Henkilöstömäärä

Palkkasumma / henkilö

Palkkasumma / Henkilöstömäärä

Nettotulos -%

(Nettotulos / Liikevaihto) kerrottuna sadalla. Nettotulos saadaan vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut, kiinteät kulut, poistot, arvonalennukset, korkokustannukset ja verot.

Toimialan liikevaihto/henkilö

Toimialan liikevaihto/henkilöstömäärä.

Toimialaluokitus on TOL 2008 kirjaintason mukaan. Toimialat yhteensä -luokka sisältää myös toimialaltaan tuntemattomat yritykset.

Toimialan jalostusarvo/henkilö

Toimialan jalostusarvo/henkilöstömäärä

Toimialan jalostusarvo/henkilö

Toimialan jalostusarvo/henkilöstömäärä

Kohdejoukko ja rajaus

Tilastoon on valittu liiketoiminnan yritykset/toimipaikat, joiden toiminta-aika ylitti tilastovuonna puoli vuotta. Lisäksi yrityksen tuli työllistää enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan.
Vuosittaiset liikevaihtorajat alkaen vuodesta 2013:

 • 10 846 euroa vuonna 2013 (Vuoden 2013 tiedoista alkaen mukaan on otettu lisäksi taserajan 170 000 euroa ylittävät yritykset.)
 • 11 016 euroa vuonna 2014
 • 11 196 euroa vuonna 2015
 • 11 296 euroa vuonna 2016
 • 11 376 euroa vuonna 2017
 • 11 598 euroa vuonna 2018
 • 11 810 euroa vuonna 2019

Laajennus vuoden 2007 tilastossa

Vuodesta 2007 yritysrekisterin vuositilastoon on lisätty perheviljelmät, jotka aiemmin puuttuivat tilastosta. Uudet yksiköt ovat 01-alkuisilla toimialoilla (Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut). Näiden toimialojen yritysten määrä on noussut tämän seurauksena yhteensä lähes 46 000:lla ja henkilöstön määrä yli 45 000:lla. Tilastossa 01-alkusille toimialoille ei vuodesta 2007 lähtien ole aiemmista vuosista poiketen tilastoitu liikevaihtoa, koska perheviljelmillä ei ole liikeyritysten liikevaihtoa vastaavaa käsitettä. Näin ollen myös muiden näillä toimialoilla toimivien yritysten kuin perheviljelmien liikevaihto puuttuu tilastoista (oli vuonna 2006 lähes 855 milj. euroa).

Yritysrekisterin vuositilaston muutokset yritystilastouudistuksessa

Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoaan. Tilastovuodesta 2013 lähtien yritysrekisterin ja tilinpäätöstilastojen yritystiedot julkaistaan yhtenä tilastona: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. Toimipaikkatiedot puolestaan julkistetaan osana Alueellista yritystoimintatilastoa.
Uudistus parantaa yritystilastojen yhtenäisyyttä. Merkittävimmät muutokset liittyvät toimialaluokituksen, liikevaihto- ja henkilöstötietojen ja yritysjärjestelyjen käsittelyn yhtenäistämiseen sekä päättelysääntöihin, jonka perusteella tilastoitava yritys- tai toimipaikkajoukko muodostetaan. Alkutuotannon toimialojen osalta tilastossa ovat tilastovuodesta 2013 alkaen mukana alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliset, kun myynnit ylittävät tilastointirajan. Alueellisessa yritystoimintatilastossa on ollut muutoksia myös tiedonkeruussa: liikevaihtotieto kerätään nykyään vain alue- ja toimialatiedonkeruussa, kun tietoa kysyttiin aiemmin myös yritysrekisterin henkilöstö- ja toimipaikkarakennetiedustelussa.

Yritystilastojen tuotantomuutoksien takia tilastovuodesta 2013 alkaen Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston ja Alueellisen yritystoimintatilaston tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempiin Yritysrekisterin vuositilaston lukuihin. Tilinpäätöstietojen osalta tiedot on laskettu yhtenäisellä tavalla tilastovuodesta 2012 eteenpäin.

Seuraavissa luvuissa on esitelty Yritys- ja toimipaikkarekisterin vuositilaston näkökulmasta tilastoinnin suurimmat muutokset:

Yritysrekisterin tietosisällön merkittävimmät muutokset

 • Aiemmin Yritysrekisterin vuositilastoon tulivat yritykset ja toimipaikat, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta tilastovuonna ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan (10 846 euroa vuonna 2013). Vuoden 2013 tiedoista alkaen mukaan on otettu lisäksi taserajan 170 000 euroa ylittävät yritykset.
 • Aiemmin yritysrekisterin tiedoissa ei ollut mukana kuntien liikelaitoksia toisin kuin tilinpäätöstilastoissa. Nyt kuntien liikelaitokset ovat mukana rakenne- ja tilinpäätöstiedoissa. Kuntien liikelaitoksia on erityisesti toimialoilla 36: Veden otto, puhdistus ja jakelu ja 37 Viemäri- ja jätevesihuolto.
 • Yritysten lukumäärä on uudistusten myötä kasvanut noin 30 000 yrityksellä. Suurin muutos on alkutuotannon toimialalla (n. 10 000 yritystä lisää). Tilastossa ovat tilastovuodesta 2013 alkaen mukana alkutuotannosta arvonlisäverovelvolliset, kun myynnit ylittävät tilastointirajan. Tästä syystä mm. metsänmyyntitulot näkyvät yritystoimintana.
 • Uudistuksen yhteydessä on siirrytty käyttämään verohallinnon oikeudellisen muodon koodistoa.
 • Käyttöön on myös otettu uudempi sektoriluokitus 2012. Lisätietoa sektoriluokitukset löydät luokitukset sivustolta.

Yritysrekisterin tiedonkeruuta on uudistettu

Toimipaikkojen liikevaihtotieto kerätään nyt ainoastaan alue- ja toimialatiedonkeruussa muiden tietojen yhteydessä noin 2000 teolliselta toimipaikalta ja n. 180 liiketoimintayksiköltä (palvelualojen toimipaikalta tai toimipaikkayhdistelmältä), kun liikevaihtotietoa kysyttiin aiemmin myös yritysrekisterin henkilöstö- ja toimipaikkarakennetiedonkeruussa n. 17 000 toimipaikalta. Tästä aiheutuvaa laadunmuutosta on vaikea arvioida, sillä liikevaihdon ilmoittaminen tarkalla toimipaikkajaolla on ollut yrityksille usein haastava tehtävä. Tiedonkeruussa pyritään kuitenkin saamaan kaikkien suurimpien yritysten toimipaikkatiedot käsiteltyä mahdollisimman vertailukelpoisesti edellisvuoteen nähden. Muiden kuin kyselystä saatavien toimipaikkojen osalta toimipaikoittaiset liikevaihtotiedot estimoidaan yritysten liikevaihdon ja toimipaikkojen toimiala- ja henkilöstöjakauman avulla, jolloin päästään näiden osalta aiempaa vertailukelpoisempaan laatuun.

Toimipaikoittaiset henkilöstömäärätiedot kerätään edelleenkin pääosin yritysrekisterin ja työssäkäyntitilaston yhteisellä henkilöstö- ja toimipaikkarakennetiedustelulla. Tämä tarkoittaa sitä, että uudistuksen yhteydessä henkilöstömäärätiedoissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia ja näin ollen vuositietojen aikasarja ei katkea tämän tiedon osalta.