Nyheter 16.12.2020

Klassikern inom statistik beskriver ett Finland i förändring

Den nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2020 är ett omfattande samlingsverk som ger en detaljerad bild av det finländska samhället och dess utveckling.

Utöver de nyaste uppgifterna innehåller årsboken också långa tidsserier och regionala uppgifter samt rikligt med jämförelseuppgifter om andra länder. Utöver Statistikcentralens statistik innehåller årsboken också statistik från andra producenter av officiell statistik.  Boken som är på finska, svenska och engelska har totalt nästan 600 sidor och tabeller.

Exempel på innehållet i Statistisk årsbok för Finland

Invandring, utvandring och nettoinvandring 1950–2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

 
Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

 

 • Finlands folkmängd var 5 525 292 i slutet av år 2019. Av hela befolkningen bodde 71 procent i områdena för de 50 största kommunerna. Finlands folkmängd ökade med 0,1 procent från året innan. Folkmängden har stigit med en procent från år 2014.
 • År 2019 flyttade totalt 17 263 personer från Finland till utlandet, 65 procent av dem till EU-länder. Flest finländare flyttade till Sverige, varifrån också flest personer flyttade till Finland. Totalt 32 758 inflyttare kom till Finland, av vilka 40 procent från EU-länder. Nettoinvandringen var positiv, totalt 15 495 personer.
 • I fjol flyttade finländarna över en miljon gånger inom Finland: av dem var över hälften flyttningar inom kommunen och en tredjedel var flyttningar mellan kommuner. Antalet flyttningar mellan landskap uppgick till totalt 132 963. I flyttningarna mellan landskap fick Nyland, Birkaland och Egentliga Finland ett inflyttningsöverskott år 2019.
 • Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta i åldern 15–74 år totalt 2,6 miljoner år 2019. Av dem var 87 procent löntagare och 13 procent företagare (inkl. medlemmar i företagarfamiljer). Antalet arbetslösa i åldern 15–74 år uppgick till 184 000, det relativa arbetslöshetstalet var 6,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för unga var 17,2 procent.
 • I fjol fanns det 26 arbetslöshetskassor och de hade sammanlagt 1,9 miljoner medlemmar. Inkomstrelaterad dagpenning betalades till 245 508 medlemmar år 2019, vilket är 6,3 procent färre än året innan. I inkomstrelaterad dagpenning betalades totalt 1 690 miljoner euro. År 2019 fick 65 444 personer grunddagpenning från Fpa och totalt betalades 210 miljoner i grunddagpenning. Totalt 282 227 personer fick arbetsmarknadsstöd från Fpa och i stöd betalades totalt 1 659 miljoner euro.
 • Av de sysselsatta löntagarna hörde 67 procent till fackföreningar och 19 procent enbart till en arbetslöshetskassa år 2019. Av de unga, 18-24-åringarna, var 45 procent medlemmar i fackföreningar och arbetslöshetskassor, av löntagarna i de äldre åldersgrupperna var andelen över 80 procent.
 • Beträffande distansarbete bland sysselsatta löntagare finns det bara små förändringar mellan åren 2012 och 2019. Den största förändringen har skett i fråga om personer som inte distansarbetar. År 2012 hade 79 procent av de sysselsatta inte alls arbetat på distans under de senaste 12 månaderna, år 2019 däremot arbetade 63 procent av löntagarna inte alls på distans.
 • I slutet av år 2019 bodde det totalt 1,6 miljoner pensionstagare i Finland, vilket var 28 procent av hela befolkningen. Relativt sett flest pensionstagare bodde i Södra Savolax, 39 procent av befolkningen i landskapet.
 • Antalet pensionstagare som var bosatta utomlands i slutet av 2019 uppgick till totalt 56 926 och av dem var 30 802 finska medborgare. Den genomsnittliga månatliga pensionen för personer bosatta utomlands var 422 euro. De högsta pensionerna utbetalades till personer bosatta i Portugal, i genomsnitt 3 110 euro i månaden. Flest pensionstagare bosatta utomlands fanns det i Sverige.
 • År 2019 blev totalt 10 546 personer, 7 335 kvinnor och 3 211 män, offer för familjevåld och våld i nära relationer. En tredjedel av offren var kvinnor i åldern 25–44 år. Av offren yngre än 10 år var fler pojkar än flickor, medan andelen kvinnor var större i övriga åldersgrupper än andelen män.
 • Av barn i åldern 0–17 år bodde 10,5 procent år 2018 i låginkomsthushåll. Låginkomstgränsen var 14 970 euro per konsumtionsenhet. Sett till åldersgrupp var en fjärdedel av 18–24-åringarna låginkomsttagare.

Källa: Statistisk årsbok för Finland 2020. Statistikcentralen. Pris 80 euro (inkl. moms). Publikationen kan beställas via PunaMusta Oy:s webbutik och kundtjänst tfn 010 2308 365. Årsboken kan laddas ned i PDF-format på adressen tilastokeskus.fi/vuosikirja2020.

Förfrågningar: Sirkku Hiltunen, planerare för informationstjänst, tfn 029 551 6373

 

Dela