Nyheter 13.5.2019

Statistikcentralen grundar ett samarbetsnätverk för att utveckla Finlands FN-indikatorer

Webbplatsen för FN-indikatorer för hållbar utveckling lanserades i februari 2019. För att stöda upprätthållandet och utvecklingen av indikatorerna grundar Statistikcentralen under våren ett samarbetsnätverk bestående av de mest betydande informationsproducenterna.

I samarbetsgruppen deltar statsrådets kansli, som fungerar som nationell koordinator för hållbar utveckling i Finland. Dessutom kommer gruppen att bestå av representanter från Utrikesministeriet, Naturresursinstitutet, Finlands miljöcentral och Institutet för hälsa och välfärd.

”T.o.m. mer än hälften av indikatoruppgifterna har producerats av andra aktörer än Statistikcentralen. Med hjälp av samarbete mellan de centrala aktörerna försöker vi sätta fart på utvecklingen av indikatorerna och produktionen av ny information” säger Statistikcentralens forskningschef Jukka Hoffrén.

Det nationella nätverket som producerar indikatorer omfattar för närvarande sammanlagt 11 organisationer, varav sju producerar data som uppdateras årligen. Totalt finns det 19 nationella organisationer som svarar för indikatorerna.

Uppföljningen av verkställandet av FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling pågår till år 2030. I Finland svarar Statistikcentralen för den nationella insamlingen och publiceringen av indikatoruppgifter samt rapporterar uppföljningsuppgifter som gäller Finland.

Täckningen av databasen för FN-indikatorer förbättras

Databasen för Finlands FN-indikatorer innehåller för närvarande data om 131 indikatorer, medan antalet globala indikatorer är totalt 243. I databasen har man kunnat samla existerande data, men ny information har ännu inte tagits fram för detta ändamål. I fortsättningen försöker man utvidga FN-indikatorernas täckning.

”Avsikten är att samla indikatorernas tidsserier fr.o.m. år 1990. Dessutom utreds möjligheterna att producera internationellt producerade uppgifter nationellt och möjligheterna att ta fram nya tidsserier utgående från existerande data” beskriver Jukka Hoffrén

När det gäller Finland har man för närvarande samlat in 53 procent av indikatorerna. ”Från nationella källor finns omkring 40 procent tillgängliga och från internationella källor drygt 10 procent av indikatorerna. Man har uppskattat att man som högst kan uppnå en täckning på 60–70 procent internationellt, eftersom en del av indikatorerna ännu inte har definierats. En höjning av täckningen från den här nivån beror mycket på hur snabbt utvecklingsarbetet är internationellt” konstaterar Hoffrén.

Finlands egna mål för hållbar utveckling – Ett Finland som vi vill ha 2050

Verkställandet av hållbar utveckling i Finland baserar sig på målsättningarna i samhällsåtagandet Ett Finland som vi vill ha 2050 som följs upp med nationella indikatorer för hållbar utveckling. De här indikatorerna avviker i betydande grad från de globala FN-indikatorerna, eftersom de följer verkställandet av målsättningar som anses viktiga nationellt sett.  

Statistikcentralen deltar också i produktionen och utvecklingen av nationella indikatorer. ”Avsikten är att också i fortsättningen hålla isär de nationella indikatorerna och de globala FN-indikatorerna, även om man i framtiden försöker utöka användningen av globala indikatorer också när det gäller den nationella rapporteringen av hållbar utveckling”, säger Hoffrén.

Det finns planer på att utnyttja Finlands nationellt producerade FN-indikatorer bl.a. inom regeringens redogörelse för hållbar utveckling våren 2020 och inom rapporteringen till FN:s High Level Political Forum (HLPF) i juli 2020.

Sidan om FN-indikatorer för hållbar utveckling, på finska och engelska

Förfrågningar: forskningschef Jukka Hoffrén tfn 029 551 3351, förnamn.efternamn@stat.fi

 

 

Dela