Uutisia 23.3.2022

Tilastokeskukselle hyvää palautetta vertaisarvioinnista

Euroopan tilastojärjestelmän arviointiryhmä on tyytyväinen Suomen tilastotoimen toimintaan. Eurostat on tänään julkaissut Tilastokeskuksen ja muiden tilastontuottajien vertaisarvioinnin tulokset.

Vertaisarviointiraportin mukaan arvioijaryhmä piti tilastoja koskevaa lainsäädäntöä kattavana ja arvioi sen turvaavan tilastotoimen riippumattomuutta. Arviointiryhmä oli tyytyväinen, että tietoarkkitehtuuria ja ilmiölähtöisyyttä oli edistetty hyvin. Tilastokeskuksen ilmiöviestintä sai ryhmältä kehuja. Raportissa ei tullut mitään huomautettavaa Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen noudattamisesta.

Raportti sisältää 14 kehittämisehdotusta, joista osa kohdistuu Tilastokeskukseen ja osa muihin arviointiin osallistuneisiin tilastontuottajiin. Tilastotoimen yhteistyöhön toivottiin raportissa vahvempaa koordinointia. Tähän liittyen arviointiryhmä ehdotti muun muassa yhteistä julkaisukalenteria tilastojen tuottajille.

Arviointiryhmä katsoi tärkeäksi, että hallinnollisia aineistoja kehitettäessä otetaan nykyistä aikaisemmin huomioon myös tilastoinnin tarpeet.

Yhtenä kehittämiskokonaisuutena nousi esiin asiakaslähtöisyyden lisääminen. Asiakastarpeita tulisi kuulla tilasto-ohjelmaa laadittaessa.

Käytännesäännöt varmistavat tilastojen luotettavuuden

Suomen virallisten tilastojen laatu pohjautuu YK:n tilastokomission hyväksymiin virallisen tilaston periaatteisiin ja Euroopan tilastojen käytännesääntöihin. Tilastojen käytännesääntöjen avulla määritetään tilastotuotannon riippumattomuutta sekä prosessien ja julkaistavan tiedon laatua.  

”Euroopan tilastoja koskevat käytännesäännöt ohjaavat virallisten tilastojen tuottajia Euroopassa. Ne varmistavat tilastojen luotettavuuden, ja niiden avulla voidaan vertailla eri maiden kehitystä. Vertailukelpoisia tilastoja tarvitaan myös muun muassa EU-tukien määrittämiseen”, Tilastokeskuksen laatupäällikkö Outi Ahti-Miettinen kertoo.

Käytännesääntöjen noudattamista tilastojen tuotannossa arvioidaan säännöllisesti Euroopan maissa. Laaja vertaisarviointikierros on meneillään vuosina 2021–2023. Vertaisarviointi on kolmas ja sen aikana arvioidaan sekä Eurostat että kaikki kansalliset tilastojärjestelmät.

Vertaisarviointi sisältää itsearvioinnin, arviointikäynnin sekä arviointiraportin ja sen pohjalta kehittämisehdotukset. Näiden avulla varmistetaan, että kaikki maat tekevät niin kuin on sovittu: noudattavat yhteisiä käytännesääntöjä ja tilastojen periaatteita.

Eurostat on koonnut jokaista maata varten arviointiryhmän. Arvioijiin kuuluu toisen EU-maan ylintä johtoa edustava henkilö, asiantuntija, ulkopuolinen auditoija ja Eurostatin edustaja.

Suomen tilastotoimen arviointikäynti toteutettiin marraskuussa 2021. Arviointikäyntiin osallistui Tilastokeskuksen ohella Luken, Tullin, THL:n ja Maahanmuuttoviraston tilastotuotanto.

Toukokuussa Tilastokeskus palauttaa Eurostatiin ehdotuksensa kehittämistoimenpiteistä vertaisarvioinnin ehdotusten pohjalta. Eurostat hyväksyy toimenpiteet ja julkaisee ne kesäkuussa.

Lisätietoja: laatupäällikkö Outi Ahti-Miettinen p. 029 551 2274

Lue lisää vertaisarvioinnista: stat.fi/vertaisarviointi
Vertaisarvioinnin raportti Eurostatin verkkosivulla (pdf)